Zyrtar për të rinjtë

Sipas nenit 23 të Ligjit për Pjesëmarrjen e të Rinjve dhe Politikat Rinore dhe Konkluzionin e seancës së 57-të të qeverisë të miratuar më 23 mars 2021, organet e administratës shtetërore, komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit janë të obliguar të caktojnë një zyrtar për të rinjtë, person përgjegjës për punën e Zyrës së Rinisë për koordinimin, zbatimin dhe monitorimin e çështjeve me interes për të rinjtë brenda kompetencës së institucionit.

Stefan Dojçinoski

e-mail: stefan.dojchinoski@mod.gov.mk

tel: 02/328- 24-82

cel: +389 76 344 684

Zyrtari për të rinjtë kryen detyrat dhe përgjegjësitë e mëposhtme:
1. zhvillimin, planifikimin dhe monitorimin e aktiviteteve në lidhje me të rinjtë dhe politikat rinore,
2. mbështetjen e punës së organit të administratës shtetërore, zbatimin e programit të tij, raportimin dhe transparencën
3. mbajtja e komunikimit dhe bashkëpunimit të rregullt me ​​format e shoqatës së të rinjve dhe të rinjtë
4. monitorimin e nevojave të të rinjve duke ofruar hulumtime për nevojat e organit të administratës shtetërore, bashkisë, konsultave me të rinjtë dhe monitorimin dhe informimin për analiza dhe kërkime mbi trendet tek të rinjtë
5. sigurimi i informacionit dhe informimi i të rinjve
6. mbajtja e një baze të të dhënave të aktiviteteve të ndryshme rinore, formave aktive të shoqatës rinore dhe grupeve joformale të të rinjve për nevojat e Qendrës Kërkimore të Agjencisë për Rini dhe Sporte,
7. komunikim i rregullt me ​​Agjencinë për Rini dhe Sport,
8. të jetë një kontakt për të gjitha çështjet rinore të organit të administratës shtetërore drejt rinisë dhe publikut

Skip to content