Правилникот за утврдување на висината на надоместоците на воениот и цивилниот персонал кој учествува во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и операции во примената на правото на индивидуална или колективна самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност

Правилник за утврдување на надоместоците на воениот и цивилен персонал за учество во хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Републиката. – 16.08.2019

—–Правилник за утврдување на надоместоците на воениот и цивилен персонал за учество во хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Републиката. – 22.10.2020 г.

—–Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на висината на надоместоците на воениот и цивилниот персонал кој учествува во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и операции во примена на правото на индивидуална или колективна самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност. – 10.11.2020 г.

—–Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината на надоместоците на воениот и цивилниот персонал кој учествува во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и операции во примената на правото на индивидуална или колективна самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност. – 21.01.2021 г

—–Правилник за утврдување на надоместоците на воениот и цивилен персонал за учество во хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Републиката. – 24.07.2012 – престанува да важи

—–Правилни за изменување и дополнување на Правилник за утврдување на надоместоците на воениот и цивилен персонал за учество во хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Републиката. – 14.12.2018 – престанат да важи

Skip to content