Правилник за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на јавен конкурс и постапка за избор на кандидати за запишување на прв циклус на студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје

 

Правилник за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на јавен конкурс и постапка за избор на кандидати за запишување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 01-113/4 од 17.07.2020 година

—Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на јавен конкурс и постапката за избор на кандидати за запишување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 01-3571/2 од 21.06.2022 година

 

—- Правилник за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручно оспособување и усовршување на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 01-381/1 од 23.05.2016 година – престанат да важи

—-Правилник за дополнување на Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручно оспособување и усовршување на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 01-7144/1 од 09.12.2016 година – престанат да важи

—-Правилник за дополнување на Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручно оспособување и усовршување на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 02-3146/1 од 09.06.2017 година – престанат да важи

—-Правилник за изменување на Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручно оспособување и усовршување на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 03-4355/1 од 14.08.2017 година – престанат да важи

—-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручно оспособување и усовршување на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 01-1084/1 од 06.02.2019 година – престанат да важи

Skip to content