Mbrojtje nga ngacmimi në vendin e punës

Respektimi i dinjitetit, integritetit dhe shëndetit të nëpunësve të Ministrisë dhe Armatës, si dhe sigurimi i një mjedisi pune të shëndetshëm është një detyrim i domosdoshëm dhe ligjor i Ministrisë së Mbrojtjes. Secili nëpunës është i detyruar të respektojë rendin dhe disiplinën e punës dhe të respektojë parimet e përgjithshme të sjelljes së drejtë dhe të denjë ndaj punonjësve të tjerë, kolegëve dhe udhëheqësve, duke kontribuar në krijimin e një atmosfere pune për punë ekipore dhe bashkëpunim, pa asnjë formë të çfarëdolloj ngacmimi psikologjik dhe gjinor.

Në vijim mund të gjeni informacione më të hollësishme për mënyrën, masat dhe procedurat për parandalimin dhe mbrojtjen nga ngacmimet, si dhe detyrimet dhe përgjegjësitë e të gjitha kategorive të nëpunësve në Ministri dhe Armatë.

Образец - Пријава од вознемирување

1. Tek udhëheqësi/ja e drejtpërdrejtë, shefi i nëpunësit/es, gjegjësisht tek eprori i drejtpërdrejtë ose

2. Tek përfaqësuesi/ja gjinore

3. Tek personi i autorizuar:
Anastazija Jovanovska
telefon për kontakti: 02/324-7534
celular: 070 403 080

Biljana Ivanova
telefon për kontakti: 02/311-3527
celular: 070 403 043

1. Në e-mail:
stopvoznemiruvanje@mod.gov.mk

2. Në telefon: 02/324-7534 или 070 403 080

3. Me shkrim në Zyrën për llogarimbajtje në Ministrinë e Mbrojtje

* Njoftim gjithashtu mund të dorëzojë një palë e tretë me pëlqimin tuaj

Lista e përfaqësuesve gjinor

Vendim për caktimin e personave të autorizuar dhe përfaqësuesve gjinor – 26.11.2020
– Ndryshim i Vendimit për Emërimin e Personit të Autorizuar dhe Përfaqësuesve Gjinorë – 10.05.2021

Ndryshim i Vendimit për Emërimin e Personit të Autorizuar dhe Përfaqësuesve Gjinorë

Lista e ndërmjetësuesve në raste të ngacmimit në vendin e punës

Vendim – Lista e ndërmjetësuesve në raste të ngacmimit në vendin e punës

Skip to content