Sektori për shërbime, turizëm, parkun e automjeteve, mirëmbajtje dhe siguri, njofton të gjithë punonjësit e interesuar në Ministrinë e Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut se sezoni turistik veror 2021 në KA “Vasko Karangeleski” Shën Naum, Ohër dhe KA “Dojran” Star Dojran fillon me 10 korrik 2021. Kërkesa për akomodim në objektet e përmendura dorëzohet në SSHTPAM, Njësia e  Shërbimeve dhe Turizmit, Shtëpia e Armatës Shkup. Me marrjen e kërkesës do të njoftoheni me telefon 7 ditë para fillimit të turnit.

Turnet për akomodim në autokampe janë:

Nr. rendor. Fillimi i turnit Mbarimi i turnit Numri i netëve
1.
2.
3.
4.
5.

 

Personi kontaktues për paraqitjen e aplikimeve për KA “Vasko Karangeleski” Shën. Naum është Vesna Pushkoska Taneska tel.071 / 339-430, kurse për KA “Dojran” Star Dojran është Goce Dojoshevski 070 / 403-366.

Kërkesë – shkarko

Çmimore për sezonin turistik veror 2021

Të nderuar qytetarë,

Nëse jeni të interesuar të përdorni shërbimet e Ankorimit “Biljanini Izvori”, Ohër, mund të njiheni në detaje përmes      Rregullores për kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të Ankorimit “Biljanini izvori”, Ohër nr. 01-1471 / 1 datë 08.03.2021.

Me plotësimin e Kërkesës dhe dërgimin elektronik në adresën biljaniniizvori@mod.gov.mk në periudhën prej 15 mars deri më 1 prill, mund të shprehni interes për shfrytëzimin e shërbimeve të Anchorage.

Me respekt,
Ministria e Mbrojtjes

Dokumente:
Rregullore për kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të Ankorimit “Biljanini izvori”, Ohër nr. 01-1471 / 1 datë 08.03.2021.pdf
Çmimore.pdf
Marrëveshje.pdf
Kërkesë.doc

Kërkesa për lëshimin e Vërtetimit të shërbimit të rregulluar ushtarak dorëzohet në Ministrinë e Mbrojtjes – Departamentet e Mbrojtjes për rajonin/qytetin (kontakti dhe vendndodhja), pra në vendbanimin ku mbahen evidencat ushtarake – Njësitë e Mbrojtjes për rajonin/qytetin (kontakti dhe vendndodhja), gjegjësisht në vendbanimin ku mbahen evidenca ushtarake. Gjatë dorrëzimit të kërkesës, si dëshmi kontrolli bashkëlidhen kartela ushtarake (nëse ka) dhe dokument identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë).

E RËNDËSISHME: Kërkesa për lëshimin e Certifikatës së Detyrimit të Rregulluar Ushtarak dorëzohet PERSONALISHT!

KËRKESA – Shkarko

Skip to content