Persona zyrtar

Sipas detyrimeve që dalin nga Neni 8 nga Ligji për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 13/2006), i cili filloi të zbatohet nga 1 shtatori 2006, mbajtësi i informaciove – MINISTRIA E MBROJTJES së Republika e Maqedonisë së Veriut, për persona zyrtar të cilët ndërmjetësojnë gjatë zbatimit të të drejtës për qasje të lirë në informata me karakter public ka caktuar zyrtarët administrative:

Andrej Trajçovski
(02) 3282-197
e-mail: andrej.trajcovski@morm.gov.mk

Martin Janev
(02) 328-2206
e-mail: martin.janev@mod.gov.mk

MINISTRIA E MBROJTJES
Rr. „Orce Nikolov” nr.116
1000 Shkup

Skip to content