Pyetje dhe pergjigje

Të nderuar qytetarë,

Në përputhje me ndryshimet në Rregulloren për Transparencë në Punën e Ministrisë së Mbrojtjes nga data 14.01.2021, Ministria e Mbrojtjes pas përfundimit të dy javëve nga dorëzimi i përgjigjes ndaj kërkesës për qasje falas në informacione me karakter publik, të njëjtën e vendos në seksionin më poshtë, pa të dhëna për identitetin e kërkuesit.

Kërkuesi i informacioneve mund të kërkojë që afati i fundit për botimin e përgjigjes dhe kërkesës për qasje në informacionin publik të jetë më i gjatë se dy javë, por jo më shumë se një muaj nga data e dorëzimit të përgjigjes.

PYETJE DHE PERGJIGJE:

Skip to content