Politika e privatësisë

Ju falemnderojmë për interesin tuaj për të vizituar faqen tonë të internetit dhe për komunikimin tuaj me ne përmes e-mailit.
Duke vizituar faqen e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe duke pranuar Politikën e Privatësisë, ju pranoni dhe pajtoheni me kushtet e përcaktuara në të.
Informacionet që ndodhen në këtë faqe të internetit janë me karakter publik, kanë për qëllim të informojnë dhe nuk përdoren për ndonjë qëllim tjetër nga ndonjë subjekt tjetër juridik ose fizik në Republikë ose jashtë vendit.
Departamenti i Mbrojtjes vlerëson privatësinë tuaj. Sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ju sigurojmë që të dhënat e vendosura në faqen tonë të internetit nuk do të keqpërdoren, publikohen në asnjë media ose ndahen me ndonjë person tjetër juridik ose fizik.
Nëse vizitori dëshiron të dërgojë kërkesë në Ministrinë e Mbrojtjes përmes faqes së internetit, informacioni i vetëm që kërkohet për të plotësuar formularin është emaili.
Vendosja e këtij informacioni bëhet ekskluzivisht me lejen e vizitorit në faqen e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes – dërguesit të kërkesës.

Skip to content