Revista shkencore ndërkombëtare MBROJTJA BASHKËKOHORE E MAQEDONIS  është një revistë teorike e botuar nga Ministria e mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Revista botohet rregullisht dy herë në vit dhe nëse është e nevojshme një herë në vit si një botim i jashtëzakonshëm për një temë të caktuar. Revista boton letra dhe përmbledhje librash në fushën e mbrojtjes, sigurisë dhe paqes, si në shkallë kombëtare ashtu edhe në rajonale dhe globale.Në revistë mund të botohen vetëm punime të vlerësuara nga kolegët dhe të klasifikuar siç janë: punime origjinale shkencore, letra shkencore të rishikimit dhe punime profesionale dhe komente të librave. Qëllimi kryesor, si dhe qëllimet specifike të revistës shkencore ndërkombëtare MBROJTJA BASHKËKOHORE E MAQEDONIS është promovimi i aspekteve të ndryshme të kërkimit shkencor teorik dhe empirik dhe arritjeve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë në nivelin kombëtar, rajonal dhe global.

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONIS SË VERIUTBordi Redaktues   Marina MITREVSKA, KryeredaktoreBekim MAKSUTI, Zëvendës Kryeredaktor BORDI REDAKTUES NDËRKOMBËTAR Muhamed  RACAJ
Nano RUZHIN
Toni  MILESKI
Nikolina KENIG
Nikolla DUJOVSKI
Natasha  PELIVANOVA
Ana ÇUPESKA
Аleksandra  DEANOSKA TRENDAFILOVA
Еlenior  NIKOLOV
Mende  SOLLUNCEVSKI
Xhelal  NEZIRI
Zhanet RISTOSKA
Paskal  MILLO
Anton GRIZOLD
Zoran  KEKOVIQ
Sinisha TATALOVIQ
Jancisllav  JANAKIEV
Dezire  PANGERC
Olivera INJAC
Majkll  SHULLC
Patricija FARALLDO KABANA
Emanuella  C. DEL RE
Eike ALLBREHT

Sekretar: Zhanet  RISTOSKA

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ОДБРАНА е меѓународно научно списание кое го издава Министерствотo за одбрана на Република Северна Македонија. Во списанието се објавуваат научни и стручни трудови од домашни и странски автори кои третираат теми од областа на одбраната,безбедноста и мирот.
Уредувачкиот одбор на списанието во својата работа се води од највисоки професионални и етички стандарди, што подразбира дека не се толерираат плагијати и друг вид неприфатливи форми на работа во академската заедница и во издаваштвото.
Сите научни трудови кои се објавуваат во меѓународното научно списание „Современа македонска одбрана“ се рецензирани од релевантни рецензенти од соодветната област на научно истражување и се определени од страна на рецензентите во неколку категории (оригинален научен труд, прегледен научен труд и стручен труд). Ракописите се доставуваат до рецензентите во анонимизирана форма.
Овој Етички кодекс на авторите на трудовите им налага коректна употреба на извори во објавените трудови, што подразбира дека целосно ќе ги наведуваат изворите и авторите кои ги цитирале во својот труд. Етичноста при објавувањето на трудовите подразбира и дека ќе се внимава на говорот на омраза и застапување на дискриминаторски ставови од секаков вид и на која било основа, како и декларирање на какви било судири на интереси.
Сите трудови во кои авторите не се придржуваат до овој Етички кодекс нема да бидат земени предвид за објавување во нашето научно списание, за што одлучува Уредувачкиот одбор на списанието на состанок.
Авторите се одговорни за почитувањето на етичките и професионалните стандарди и мора да обезбедат одобрување од авторите за пренесување на делови од нивни текстови или авторизиран видео или друг вид материјал, доколку авторот или издавачот тоа го бараат.
Меѓународното научно списание „Современа македонска одбрана“ не прима ниту објавува трудови кои веќе биле објавени во друго списание, или, такви во кои постои висок степен на сличност со веќе објавен сопствен труд.
Цитирањето во трудовите мора да биде конзистентно и во согласност со правилата наведени во Упатството за авторите. На крајот од трудот мора да има преглед на користената литература по абецеден редослед, со наведување на целосната референца.
Авторот треба да им даде соодветно признание на сите кои дале придонес во истражувањето. Оние кои компетентно придонеле за истражувањето треба да бидат наведени како коавтори. Првиот автор, со приложувањето на ракописот, гарантира дека сите коавтори се согласуваат со конечната верзија на трудот и со неговото конечно објавување.
Доколку трудот претставува истражување вршено врз луѓе (анкети, интервјуа и сл.), авторот е должен да обезбеди информации за тоа дека целиот истражувачки процес е воден со доследно почитување на етичките стандарди за заштита на безбедноста, интегритетот и достоинството на учесниците во истражувањето.
Рецензентите се должни да го третираат ракописот на доверлив начин. Ракописот не треба да се открива или неговата содржина да се дискутира со други, освен со уредникот или лица овластени од страна на уредникот. Рецензентот е должен да даде кусо образложение пред Уредувачкиот одбор за конечната одлука во врска со ракописот, особено доколку одлуката за печатење е негативна.
Рецензентот е обврзан објективно да ѝ пристапи на работата за рецензија. Повратните информации кон авторот/ите треба да бидат дадени максимално професионално, без лични напади. Рецензентот не смее да користи за сопствено истражување каков било дел од какви било податоци кои му/и се доставени во сè уште необјавените трудови. Рецензентот е должен веднаш да го извести уредникот за сите сличности помеѓу ракописот што се разгледува и друг труд, без разлика дали е објавен или е некој што го разгледува за друго списание. Рецензентот треба веднаш да го извести уредникот ракопис кој содржи плагијат, фалсификувани податоци, или ставови кои претставуваат говор на омраза или се одраз на предрасуди. Исто така, рецензентот е должен да направи објективна проценка за тоа дали има доволно комптетенции за да го прегледува доставениот ракопис. Ако процени дека нема, во најкус рок го враќа ракописот на уредникот/Уредувачкиот одбор.

Уредникот треба да осигури дека доставените ракописи се анонимизирани и не треба да ги открива имињата и другите детали на рецензентите на трето лице без дозвола на рецензентите.
Уредникот има право да донесе конечна одлука за прифаќање или одбивање на ракопис, во врска со оригиналноста и јасноста на ракописот и неговата важност за списанието. Уредникот во никој случај не треба да се впушта во задолжување на авторите да го цитираат конкретното списание како услов за прифаќање на ракописите за објавување.
Уредникот е одговорен за навременото рецензирање и треба да преземе разумни мерки ако се појави жалба во врска со работата на рецензентите од страна на авторот.

Në Revistë mund të botohen vetëm punime të vlerësuara nga kolegët dhe të klasifikuar, të tilla si: punime shkencore origjinale, punime shkencore të rishikuara  dhe punime profesionale dhe përmbledhje librash. Pranimi i punës në Revistë i detyron autorët të mos i botojnë ato në revista të tjera. Punimet mund të shkruhen nga maksimumi një autor dhe një bashkëautor.Dorëshkrimi duhet të dorëzohet në mënyrë elektronike për të lehtësuar shtypjen e revistës. Faqet dhe bashkëngjitjet duhet të numërohen.Punimet duhet të shkruhen në anglisht dhe duhet të kenë një titull, abstrakt dhe fjalë kyçe.Punimet  që nuk janë të destinuara për shtyp, u kthehen autorëve me shpjegime. KARAKTERISTIKAT TEKNIKE TË PUNËS  Punimi duhet të përbëhet nga: titulli, autorët, institucioni, abstrakti, fjalët kyçe, hyrja, pjesa kryesore, përfundimi dhe literatura. I gjithë punimi nuk duhet të jetë më i gjatë se 5000 fjalë.Titulli i punimit – 14 pikë, Times New Roman, në qendër.Titulli i punimit duhet të jetë i shkurtër, por duhet të japë një reflektim besnik të përmbajtjes dhe, nëse është e mundur, të përmbajë sa më shumë fjalë kyçe të jetë e mundur nga çështjet e mbuluara.Një rresht bosh.Autorët – emri dhe mbiemri, shkronja të trasha (Bold), 11 pikë, Times New Roman, në qendër.Dy rreshta bosh.Institucioni – letra të shkruara me dorë (Italic), 11 pikë, Times New Roman, në qendër.Dy rreshta bosh.Abstrakt – 11 pikë, Times New Roman, hapësirë ​​e vetme. Përmbajtja e abstraktit duhet të jetë një tërësi thelbësore dhe e pavarur.Një rresht bosh.Fjalë kyçe – deri në maksimum 5 fjalë, 11 pikë, Times New Roman, hapësirë ​​e vetmeHyrje – 11 pikë, Times New Roman, ndarje e vetme. Një rresht bosh.Pjesa kryesore e punimit – 11 pikë, Times New Roman, hapësirë ​​e vetme.Një rresht bosh.Përfundim – 11 pikë, Times New Roman, hapësirë ​​e vetme. Përfundimi duhet të jetë një përmbledhje e shkurtër e punimit, dhe duhet të përfshijë rezultatet e marra me hulumtimin.Një rresht bosh.Referencat – 11 pikë, Times New Roman, cituar sipas stilit të Harvardit të citimit.Literatura është renditur në një kapitull të veçantë, ku artikujt bibliografikë numërohen sipas radhës në të cilën shfaqen si në shënimet në fund të faqes në tekst. Janë renditur vetëm të dhënat bibliografike të përdorura në tekst. Citohen të gjitha llojet e burimeve të informacionit – libra, revista shkencore, faqe në internet, softuer kompjuterik, korrespondencë e shtypur ose e-mail, dhe madje edhe biseda verbale. Në letrat që përdorin tabela, fotografi, vizatime, fotografi, ilustrime, grafikë dhe diagrame, ato duhet të numërohen radhazi, me numra arabë, dhe titulli i figurës duhet të shkruhet poshtë tij. Çdo imazh ose grup imazhesh është planifikuar në një mënyrë që të mundësojë shikueshmëri. Imazhet në formë elektronike dërgohen si një dokument i veçantë JPG me një rezolucion minimal prej 300 dpi. Imazhet me ngjyra janë shtypur në të zezë dhe të bardhë. Formati: Formati A4, dorëzuar në formë elektronike.Kufijtë

E sipërme 5 см Top 1.89”
E ulëta 5 см ose Page Setup kompjuterike Botoom 1.89”
E majta 4 см parametra ne inch Left 1.58”
E djathta 4 см Right 1.58”
Gutter 0”

 

Bordi Redaktues është i detyruar të paraqesë punimet e paraqitura tek shqyrtuesit kompetent. Recensentët dhe autorët mbeten anonimë. Punimet e rishikuara nga kolegët, së bashku me çdo vërejtje dhe mendim të Bordit Redaktues, u dorëzohen autorëve. Ata janë të detyruar, brenda një maksimumi prej 15 ditësh, të bëjnë korrigjimet e nevojshme. Shpejtësia e botimit të punimit, ndër të tjera, varet nga respektimi i këtij udhëzimi.

 

Afatet për dorëzimin e punimeve – 30.04. dhe 31.10. në vitin aktual

Ministria e Mbrojtjes
“Orce Nikollov”
1161000 Shkup

 Sektori për komunikim, analitikë dhe mbështetje operacionale

 

Udhëheqës
Kolonel Ivan Atanasoski
ivan.atanasoski@mod.gov.mk

Sektori për botim dhe prodhim
Udhëheqës
Biljana Ivanova
biljana.ivanova@mod.gov.mk
02 3113 527

Sekretar
Dr. Xhenet Ristoska
zanet.ristovska@mod.gov.mk
zanet.ristoska@yahoo.com
02 3128 276

Kryeredaktor
Prof. Dr. Marina Mitrevska
marinamitrevska@yahoo.com

ISSN/e-ISSN
ISSN 1409-8199 / e-ISSN 1857-887X

Skip to content