• Propozim ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Menaxhimin e Krizave:  link  ENER          Vlerësimi i ndikimit të rregullativës (RIA) – link
  • Propozim ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Mbrojtje dhe shpëtim: link ENER           Vlerësimi i ndikimit të rregullativës (RIA) – link
  • Propozim ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut – link ENER         Vlerësimi i ndikimit të rregullativës (RIA) – link

Akte Nënligjore

Rregullorja për transparencën në punën e Ministrisë së Mbrojtjes

Rregullore për Ndryshimin e Rregullores për Transparencë në Punën e Ministrisë së Mbrojtjes – 14.01.2021.

Rregullore për sigurimin e pajisjeve sportive për personelin aktiv ushtarak dhe civil në Armatën e Republikës së Maqedonisë 04.02.2019

Rregullore për mënyrën e zhvillimit të procedurës për pranimin e kandidatëve për oficerë, përkatësisht nënoficerë, ushtarë profesionistë dhe personel civil në shërbim të Armatës së Republikës së Maqedonisë

Rregullore për zhvillimin e konkursit për përzgjedhjen dhe regjistrimin e kandidatëve me ciklin e parë të përfunduar të studimeve për aftësim profesional dhe aftësim të avancuar për oficerë për shërbim – 16.06.2021.

Rregullore për standardizimin në mbrojtje

Rregullorja e Punës e Këshillit për Standardizim dhe Kodifikim
Politika për NATO Standardizim në Mbrojtje

Rregullore për përcaktimin e lartësisë së pagës, shtesave në pagë dhe shtesave tjera të punëtorëve në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatë të cilët kryejnë detyra në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut jashtë vendit, përfaqësitë ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare, selitë; komandat dhe forcat ushtarake shumëkombëshe – 19.06.2019

— Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përcaktimin e lartësisë së pagës, shtesave në paga dhe shtesave tjera të punëtorëve në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatë të cilët kryejnë detyra në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut jashtë vendit, përfaqësitë ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare. , shtabet, komandat dhe forcat ushtarake shumëkombëshe – 22.07.2021

Rregullore për mënyrën e përzgjedhjes dhe përgatitjes së personelit ushtarak dhe civil të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe punonjësve të Ministrisë së Mbrojtjes, për t’iu referuar detyrave në strukturat komanduese të NATO-s, misionet diplomatike të Republikës, komandat, selitë dhe njësitë ushtarake të organizatave ndërkombëtare jashtë territorit të Republikës dhe në territorin e Republikës – 11.03.2021

—–Rregullorja për referim në punë jashtë vendit për personat në detyrë në misionet ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare, shtabet, komandat dhe forcat ushtarake shumëkombëshe – gusht 2014– nuk vlen

—– Rregullorja për ndryshimin e Rregullores për referim në punë jashtë vendit për personat në detyrë në misionet ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare, shtabet, komandat dhe forcat ushtarake shumëkombëshe – 16.02.2015– nuk vlen

—–Rregullorja për ndryshimin e Rregullores për referimin në punë jashtë vendit për personat në detyrë në misionet ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare, selitë, komandat dhe forcat ushtarake shumëkombëshe – 12.06.2020– nuk vlen

Rregullore për përcaktimin e shpërblimit të personelit ushtarak dhe civil për pjesëmarrje në operacione humanitare ose paqësore jashtë territorit të Republikës. – 16.08.2019

—– Rregullore për përcaktimin e shpërblimit të personelit ushtarak dhe civil për pjesëmarrje në operacione humanitare ose paqësore jashtë territorit të Republikës. – 22.10.2020

—–Rregullore për ndryshimin e Rregullores për përcaktimin e masës së kompensimeve për personelin ushtarak dhe civil që merr pjesë në operacionet humanitare, operacionet ndërkombëtare, misionet dhe operacionet e NATO-s dhe operacionet në zbatimin e së drejtës për vetëmbrojtje individuale ose kolektive, si dhe në operacionet për menaxhimin e krizave dhe sigurisë bashkëpunuese. – 21.01.2021 

—–Rregullore për plotësimin e Rregullores për përcaktimin e masës së kompensimit për personelin ushtarak dhe civil që merr pjesë në operacionet humanitare, operacionet ndërkombëtare, misionet dhe operacionet e NATO-s dhe operacionet në zbatimin e të drejtës për vetëmbrojtje individuale ose kolektive, si dhe në operacioneve menaxhimin e të krizave dhe sigurisë bashkëpunuese. – 10.11.2020    

—–Rregullore për përcaktimin e kompensimit të personelit ushtarak dhe civil për pjesëmarrje në operacione humanitare ose paqeruajtëse jashtë territorit të Republikës. – 24.07.2012 – nuk vlen

—–Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përcaktimin e shtesave të personelit ushtarak dhe civil për pjesëmarrje në operacione humanitare ose paqeruajtëse jashtë territorit të Republikës. – 14.12.2018 – nuk vlen

– Rregullore për mënyrën e kujdesit të familjeve të personelit ushtarak dhe civil gjatë pjesëmarrjes së tyre në aktivitete stërvitore, trajnime, operacione humanitare ose paqësore jashtë territorit të Republikës – 13.04.2018

Rregullore për ndarjen e pllakave, simboleve, çmimeve dhe lavdatave për personelin ushtarak dhe civil në shërbim të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut – Gazeta Zyrtare nr.16 nga 22.01.2020

Rregullore për procedurën e përzgjedhjes dhe referimit për shkollim, trajnim, aftësimit profesional, avancim dhe specializim të punonjësve për nevojat e MM-së dhe të Armatës – 19.09. 2014

Rregullore për mënyrën e mbajtjes dhe kontrollit të aftësisë fizike për të shërbyer në Armatën e Republikës së Maqedonisë të personelit ushtarak aktiv – Gazeta Zyrtare nr.147 nga 01.07.2021  

—Rregullore për mënyrën e mbajtjes dhe verifikimit të aftësisë fizike për të shërbyer në Armatën e Republikës së Maqedonisë të personelit ushtarak aktiv – nuk vlen

Rregullore për kriteret për vlerësimin e aftësisë të veçantë shëndetësore dhe fizike të personelit ushtarak për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë

Rregullore për mënyrën e pagesës dhe masën e kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e detyrës, shërbimin e rojës dhe shërbimit të objekteve të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim dhe shërbim të trupave në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil në shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 01-1582 / 1 datë 15.03.2021

– Formulari për deklaratën e kompensimit mujor

—- Vendim për caktimin e masës së tarifës për kryerjen e shërbimit të detyrës, shërbimit roje dhe shërbimi në objekte të veçanta ushtarake dhe shërbimit në kushte të veçanta 

-Rregullore për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit, shërbimin e rojes dhe shërbimit në objekte të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim dhe shërbim të trupave në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil në ARM e regjistruar me nr. 01-5145 / 1 nga 19.07.2010 – nuk vlen

—- Rregullore për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit, shërbimin e rojes dhe shërbimit në objekte të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim dhe shërbim të trupave në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil në shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë Veriore e regjistruar me nr. 01-1926/1, data 24.03.2020  – nuk vlen

—– Vendim per percaktimin e mases se tarifes per kryerjen e shërbimit nw kujdestari, sherbimit roje dhe sherbimit në objekte speciale ushtarake nr.02-1926/2 nga 24.03.2020   

—-Rregullore për ndryshimin e rregullores për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e lëvizjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit, shërbimin e rojes dhe shërbimit në objekte speciale ushtarake dhe gjatë udhëtimit në trupë dhe shërbimit në kushte të veçanta të personelit ushtarak dhe civil aktiv në shërbim në ARM-së. regjistruar me nr. 01-3797 / 1 nga 12.06.2018

—–Vendim për përcaktimin e masës së tarifës për kryerjen e shërbimit nw kujdestari, shërbimit roje dhe shërbimit në objekte të posaçme ushtarake dhe për kohën e kaluar në udhëtim në trupë dhe shërbi në kushte të veçanta nr.14-3797/2 nga 12.06.2018 

—-Ndryshimi i Rregullores për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit në kujdestari, shërbimin e rojes dhe shërbimin në objekte të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim në trupë dhe shërbim në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil në shërbim në ARM e regjistruar me nr. 01-7193 / 1 nga 28.12.2017   

—-Ndryshimi i Rregullores për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit në kujdestari, shërbimin e rojes dhe shërbimit të objekteve të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim në trupë dhe shërbim në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil nw shërbim në ARM-së regjistruar me nr. 01-7346 / 1 datë 22.12.2016 

 

—- Ndryshimi i Rregullores për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit në kujdestari, shërbimin e rojes dhe shërbimit të objekteve të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim në trupë dhe shërbim në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil nw shërbim në ARM-së regjistruar me nr. 01-7346 / 1 datë 22.12.2016  

—- Ndryshimi i Rregullores për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit në kujdestari, shërbimin e rojes dhe shërbimit të objekteve të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim në trupë dhe shërbim në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil nw shërbim në ARM-së regjistruar me nr. 01-133/3 од 21.12.2015

—- Ndryshimi i Rregullores për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit në kujdestari, shërbimin e rojes dhe shërbimit të objekteve të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim në trupë dhe shërbim në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil nw shërbim në ARM-së regjistruar me nr. 01-1326/1 од 19.02.2015

—- Ndryshimi i Rregullores për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit në kujdestari, shërbimin e rojes dhe shërbimit të objekteve të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim në trupë dhe shërbim në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil nw shërbim në ARM-së regjistruar me nr. 01-133/1 од 08.01.2015

—- Ndryshimi i Rregullores për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit në kujdestari, shërbimin e rojes dhe shërbimit të objekteve të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim në trupë dhe shërbim në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil nw shërbim në ARM-së regjistruar me nr. 01-6597/1 од 30.12.2013

—- Ndryshimi i Rregullores për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit në kujdestari, shërbimin e rojes dhe shërbimit të objekteve të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim në trupë dhe shërbim në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil nw shërbim në ARM-së regjistruar me nr. 01-1148/1 од 15.02.2013

—- Ndryshimi i Rregullores për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit në kujdestari, shërbimin e rojes dhe shërbimit të objekteve të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim në trupë dhe shërbim në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil nw shërbim në ARM-së regjistruar me nr. 01-6887/1 од 31.12.2012

—- Ndryshimi i Rregullores për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit në kujdestari, shërbimin e rojes dhe shërbimit të objekteve të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim në trupë dhe shërbim në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil nw shërbim në ARM-së regjistruar me nr.. 01-3579/1 од 29.06.2012

—- Ndryshimi i Rregullores për mënyrën e pagesës së kompensimeve për shpenzimet e zhvendosjes, shpenzimet e transportit, kryerjen e shërbimit në kujdestari, shërbimin e rojes dhe shërbimit të objekteve të posaçme ushtarake dhe gjatë kohës së kaluar në udhëtim në trupë dhe shërbim në kushte të veçanta të personelit aktiv ushtarak dhe civil nw shërbim në ARM-së regjistruar me nr. 01-5758/1 од 29.09.2011

-Rregullore për mënyrën e inicimit dhe zhvillimit të procedurës disiplinore për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore të personelit në shërbim ushtarak dhe civil në Armatën e Republikës së Maqedonisë dhe për mënyrën e punës së komisioneve për zhvillimin e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore

-Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes së brendshme, mënyrën e paraqitjes së kërkesës për ngritje në detyrë, mënyrën e kryerjes së përzgjedhjes administrative dhe intervistës, si dhe mënyrën e pikëzimit të tyre dhe numrin maksimal të pikëve nga procedura e përzgjedhjes, varësisht nga kategoria e punës për të cilën publikohet konkursi i brendshëm

– Rregullore për përcaktimin e lartësisë së shtesës në pagë për kryerjen e shërbimit të pilotëve dhe personelit tjetër fluturues dhe personelit teknik të aviacionit në Armatën e Republikës së Maqedonisë, varësisht nga kushtet në të cilat kryhen detyrat – Gazeta Zyrtare nr. 24 nga data 04.02.2020

-Rregullore për mënyrën e realizimit të kompensimit në të holla të njëhershëm dhe lartësinë e tij në rast të lëndimit dhe dëmtimit të organizmit të personelit aktiv ushtarak dhe civil që shërben në Armatën e Republikës së Maqedonisë

 Rregullore për ushqim për pjesëtarët e Armatës së Republikës së Maqedonisë – 16.01.2015

— Rregullore për ndryshimin e Rregullores për ushqim për pjesëtarët e Armatës së Republikës së Maqedonisë dhe Norma për zëvendësimin e produkteve– 23.12.2021

Rregullore për lartësinë e shtesës në pagë për kryerjen e shërbimit të caktuar ushtarak të personelit mjekësor në detyrë në Armatën e Republikës së Maqedonisë Veriore – Gz. Zyrtare nr.24 datë  04.02.2020

—- Rregullore për ndryshimin e Rregullores për lartësinë e shtesës në pagë për kryerjen e shërbimit specifik ushtarak të personelit mjekësor në detyrë në Armatën e Republikës së Maqedonisë Veriore – Gz. Zyrtare nr.116 datë 05.05.2020

-Rregullore për mënyrën e kryerjes së kontrolleve shëndetësore të personelit aktiv ushtarak dhe civil në Armatën e Republikës së Maqedonisë

—- Rregullore për ndryshimin e Rregullores për mënyrën e kryerjes së kontrolleve shëndetësore të personelit aktiv ushtarak dhe civil në Armatën e Republikës së Maqedonisë – Gazeta zyrtare nr. 41 nga 18.02.2021 

-Rregullore për mënyrën e punës së komisionit ushtarako-mjekësor për përcaktimin e aftësisë së veçantë shëndetësore të personelit ushtarak për kryerjen e shërbimit në Armatën e Republikës së Maqedonisë

-Vendim për formimin e komisionit ushtarako-mjekësor të shkallës së dytë – Gazeta Zyrtare nr. 33 nga 10.02.2020

-Dekret për mënyrën e punës së komisionit ushtarako mjekësor të shkallës së dytë – Gazeta Zyrtare nr.29 datë 07.02.2020

-Rregullore për mënyrën e realizimit të së drejtës për pako për kthim në jetën civile të personelit aktiv ushtarak dhe të shërbimit civil në Armatën e Republikës së Maqedonisë

-Rregullore për mënyrën e aftësimit profesional dhe specializimit për profesionet civile me qëllim të përgatitjes për kthimin në jetën civile të personelit aktiv ushtarak dhe civil që shërben në Armatën e Republikës së Maqedonisë

-Rregullore për mënyrën e vlerësimit zyrtar të personelit ushtarak aktiv, rezervistit aktiv dhe oficerëve, përkatësisht nënoficerëve dhe ushtarëve në përbërjen rezervë të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mënyrën e mbajtjes së evidencës që kërkohet për vlerësimin zyrtar dhe llojet e formularëve në fletën e vlerësimit –  Gazeta Zyrtare nr.156 nga 09.07.2021

Rregullore për mënyrën e vlerësimit zyrtar të personelit ushtarak aktiv, rezervistit aktiv dhe oficerëve, përkatësisht nënoficerëve dhe ushtarëve në përbërjen rezervë të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mënyrën e mbajtjes së evidencës që kërkohet për vlerësimin zyrtar dhe llojet e formularëve në fletën e vlerësimit –  Gazeta Zyrtare nr. 170 nga 09.12.2011– (nuk vlen)

-Rregullore për përcaktimin e masës së shtesës së pagës për kryerjen e shërbimit ushtarak specifik të personelit mësimor-shkencor, mësimdhënës dhe bashkëpunëtor të akademisë ushtarake

-Rregullore për lartësinë e shtesës në pagë për kryerjen e shërbimit të caktuar ushtarak të pjesëtarëve të njësive speciale të Armatës së Republikës së Maqedonisë

Rregullore për kohën dhe mënyrën e udhëzimit të qytetarëve për mbajtjen e shërbimit ushtarak dhe procedurën për përfundimin e shërbimit ushtarak dhe shkarkimin e ushtarëve të ARM-së (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44, 2007)

Rregullore për mënyrën e mbajtjes së evidencës ushtarake të qytetarëve (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 162 nga viti 2011)

-Rregullore për mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese

-Rregullore për formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukim, mënyrën e zhvillimit të arsimit dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës për edukimin e zhvilluar.

-Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit të identifikimit të inspektorit të mbrojtjes

-Rregullore për kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të ankorimit “Burimet e Biljanës” – Ohër

Rregullore për plotësimin e rregullores për përcaktimin e kompensimeve për shërbimet e shfrytëzimit të kapaciteteve të Armatës – 11.01.2022
-RREGULLORE për përcaktimin e lartësisë së tarifës për shërbimet për shfrytëzimin e kapaciteteve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut – Teksti jozyrtar i konsoliduar 08.2020 *
—Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përcaktimin e lartësisë së kompensimit për shërbime për shfrytëzimin e kapaciteteve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut – 21.09.2020

-Rregullore për kushtet dhe procedurat për regjistrimin e avionëve ushtarakë në regjistrin e avionëve ushtarakë, përmbajtja dhe mënyra e mbajtjes së regjistrit të avionëve ushtarakë, mënyra dhe kushtet për fshirjen e avionëve ushtarakë nga regjistri i avionëve ushtarakë, dislokimi, ngjyrosja dhe shënjimi i i avionëve ushtarakë. Gazeta Zyrtare 81-2010.pdf

—-Rregullorja për ndryshimin e Rregullores për kushtet dhe procedurat për regjistrimin e avionëve ushtarakë në regjistrin e avionëve ushtarakë, përmbajtja dhe mënyra e mbajtjes së regjistrit të avionëve ushtarakë, mënyra dhe kushtet për fshirjen e avionëve ushtarakë nga regjistri i avionëve ushtarakë, dislokimi, ngjyrosja dhe shënjimi i avionëve ushtarakë  

-Rregullore për mënyrën e mirëmbajtjes dhe kontrollit të sipërfaqeve manovruese, platformave, objekteve, instalimeve, veglave dhe pajisjeve të aeroporteve dhe helipadave ushtarakë dhe pjesës ushtarake të një aeroporti të përzier Gazeta zr. 125-2010.pdf

-Rregullore për mënyrën, rregullat dhe kushtet e veçanta për kryerjen e inspektimit të avionëve ushtarakë

-Rregullore për kushtet e veçanta, mënyrën dhe procedurën për përcaktimin e aftësisë shëndetësore të personelit ushtarak në forcat e aviacionit që kryen dhe ofron veprimtari me rëndësi për sigurinë e aviacionit, të cilat i referohen avionëve shtetërorë dhe për autorizimin e institucioneve shëndetësore ose të mjekëve individualë për kryerjen e ekzaminimeve shëndetësore të personelit ushtarak në forcat e aviacionit. Gazeta zr. 96-2013.pdf

-Rregullore për kushtet që duhet të plotësojë Qendra e Trajnimit të Pilotëve Ushtarak për lëshimin e certifikatës së kompetencës stërvitore, llojet e trajnimit dhe veprimtaritë e tjera që kryen.

-Rregullore për përcaktimin e shumës së shtesës në pagë për kryerjen e shërbimit të pilotëve dhe personelit tjetër fluturues dhe personelit teknik të aviacionit në ARM, varësisht nga kushtet në të cilat kryhen detyrat

-Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit të identifikimit të inxhinierit – inspektorit të aviacionit ushtarak

 -Procedura për dhënien e lejeve për fluturimin e avionëve shtetërorë të huaj.pdf

– Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit dhe mënyrën e dhënies dhe revokimit të identifikimit të personelit të shërbimit ushtarak dhe civil në Armatën e Republikës së Maqedonisë

—-Rregullore për ndryshimin Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit dhe mënyrën e dhënies dhe revokimit të identifikimit të personelit të shërbimit ushtarak dhe civil në Armatën e Republikës së Maqedonisë

-Rregullore për përdorimin e aranzhimeve me lule

-Rregullore për zbatimin e procedurave për marrjen e raporteve nga sinjalizuesit, ndarjen dhe përpunimin e të dhënave nga paraqitjet dhe marrjen e masave për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale dhe të tjera që kanë të bëjnë me paraqitjen dhe raportimin e sinjalizuesve, duke zbatuar rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale dhe mbrojtjen e informacionit të klasifikuar

-Rregullore për mënyrën e punës së policisë ushtarake

 -Rregullore për mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve të telefonisë mobile, shfrytëzimin e telefonave celularë zyrtarë dhe kufizimin e shumës së faturës 12.2017

-Rregullore për nomenklaturën e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme të shfrytëzuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Armata e Republikës së Maqedonisë

Rregullore për funksionimin e Hotelit “Ilinden” me depandcë 19.06.2009

—-Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për funksionimin e Hotelit Ilinden me depandancë më 07.04.2014.

Vendim për caktimin e çmimeve të shitjes në objektet e hotelierisë dhe mensave 20.08.2015 год.

-Rregullore për mënyrën e përdorimit të mjeteve motorike zyrtare nga parku i automjeteve të Ministrisë së Mbrojtjes

—- Rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores për Mënyrën e Shfrytëzimit të Mjeteve Motorike Zyrtare nga Parku i Automjeteve të Ministrisë së Mbrojtjes – 07.04.2022.

—- Rregullore për plotësimin e Rregullores për mënyrën e përdorimit të mjeteve motorike zyrtare nga parku i automjeteve të Ministrisë së Mbrojtjes

– Rregullore për përcaktimin e detyrave të veçanta të personelit civil me rëndësi të veçantë për Armatën e Republikës së Maqedonisë, vendet e punët (detyrat) dhe lartësinë e shtesës në pagë për personat me specialitete të veçanta të rëndësisë së veçantë për trajtimin dhe mirëmbajtjen e teknikës luftarake dhe armatimit

—-Korrigjim i Rregullores për përcaktimin e detyrave të veçanta të personelit civil me rëndësi të veçantë për Armatën e Republikës së Maqedonisë, vendet e punët (detyrat) dhe lartësinë e shtesës në pagë për personat me specialitete të veçanta të rëndësisë së veçantë për trajtimin dhe mirëmbajtjen e teknikës luftarake dhe armatimit

—-Rregullore për plotësimin e Rregullores për përcaktimin e detyrave të veçanta të personelit civil me rëndësi të veçantë për Armatën e Republikës së Maqedonisë, vendet e punët (detyrat) dhe lartësinë e shtesës në pagë për personat me specialitete të veçanta të rëndësisë së veçantë për trajtimin dhe mirëmbajtjen e teknikës luftarake dhe armatimit

-Rregullore për lartësinë e shtesës në pagë për kryerjen e shërbimit të caktuar ushtarak të personelit me specialitete të veçanta me rëndësi të veçantë për Armatën e Republikës së Maqedonisë Veriore – Gazeta zr. nr.24, datë 04.02.2020

-Rregullore për mënyrën dhe kujdesin e familjeve të personelit ushtarak dhe civil gjatë pjesëmarrjes së tyre në aktivitete trajnuese, stërvitore, operacionet humanitare ose paqësore jashtë territorit të Republikës 13.04.2018

– Rregullore për kushtet, kriteret, mënyrën dhe procedurën për zhvillimin e konkursit publik dhe procedurën për përzgjedhjen e kandidatëve për regjistrim në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake Gjeneral Mihailo Apostolski në Shkup – 01-113/4 data 17.07.2020

—- Rregullore për kushtet, kriteret, mënyrën dhe procedurën për zhvillimin e konkursit për regjistrim dhe përzgjedhje të kandidatëve për ciklin e parë të studimeve dhe për aftësim dhe zhvillim profesional të Akademisë Ushtarake Gjeneral Mihailo Apostolski në Shkup – 01-381/1 nga 23.05. 2016 – nuk vlen

—- Rregullore për plotësimin e Rregullores për kushtet, kriteret, mënyrën dhe procedurën për zhvillimin e konkursit për regjistrim dhe përzgjedhje të kandidatëve për ciklin e parë të studimeve dhe për aftësim dhe zhvillim profesional të Akademisë Ushtarake Gjeneral Mihailo Apostolski në Shkup – 01-381/1 nga 23.05. 2016 – nuk vlen

—- Rregullore për plotësimin e Rregullores për kushtet, kriteret, mënyrën dhe procedurën për zhvillimin e konkursit për regjistrim dhe përzgjedhje të kandidatëve për ciklin e parë të studimeve dhe për aftësim dhe zhvillim profesional të Akademisë Ushtarake Gjeneral Mihailo Apostolski në Shkup – 02-3146/1 data 09.06.2017  – nuk vlen

—- Rregullore për plotësimin e Rregullores për kushtet, kriteret, mënyrën dhe procedurën për zhvillimin e konkursit për regjistrim dhe përzgjedhje të kandidatëve për ciklin e parë të studimeve dhe për aftësim dhe zhvillim profesional të Akademisë Ushtarake Gjeneral Mihailo Apostolski në Shkup– 03-4355/1 data 14.08.2017  – nuk vlen

—- Rregullore për plotësimin e Rregullores për kushtet, kriteret, mënyrën dhe procedurën për zhvillimin e konkursit për regjistrim dhe përzgjedhje të kandidatëve për ciklin e parë të studimeve dhe për aftësim dhe zhvillim profesional të Akademisë Ushtarake Gjeneral Mihailo Apostolski në Shkup – 01-1084/1 data 06.02.2019  – nuk vlen

-Rregullore për organizimin e kurseve ndërkombëtare të Qendrës Rajonale për Marrëdhënie me Publikun brenda dhe jashtë vendit – 21.05.2020

 Rregullore për ndryshimin e Rregullores për organizimin e kurseve ndërkombëtare të Qendrës Rajonale për Marrëdhënie me Publikun brenda dhe jashtë vendit – 12.04.2021

Rregullore për organizimin dhe kryerjen e veprimtarisë botuese në Ministrinë e Mbrojtjes – 31.12.2019

Dekret për shenjat e uniformave të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Dekret për uniformat e Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Dekret për lartësinë dhe mënyrën e realizimit të dëmshpërblimeve të qytetarëve në realizimin e të drejtave dhe detyrave në mbrojtje

Dekret për kriteret e shpërndarjes dhe përparësinë në shpërndarjen e qytetarëve në mbrojtje

Dekret për detyrimin për t’i dhënë përparësi plotësimit të nevojave të Armatës, autoriteteve shtetërore, Forcave të Mbrojtjes dhe Shpëtimit të Republikës, kompanive, ndërmarrjeve publike, institucioneve dhe shërbimeve me rëndësi të veçantë për mbrojtjen në gjendje lufte, nga ndërmarrjet publike dhe tregtare. kompani ne fushën e energjise, trafikut, komunikacionit, aktiviteteve komunale dhe ndertimit 29.05.2007

Dekret për mënyrën e disponimit me dhurata të pranuara, mënyrën e menaxhimit të evidencës së dhuratave të pranuara dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me dhuratat e pranuara

Dekret për llojin e mjeteve dhe bagëtive që qytetarët, ndërmarrjet tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet janë të detyruara t’ia japin në shfrytëzim Ministrisë së Mbrojtjes, për nevojat e Armatës së Republikës së Maqedonisë në gjendje të luftës dhe gjendjes së jashtëzakonshme. si dhe gjatë stërvitjeve në paqë, mënyrën e mbajtjes së evidencës dhe përcaktimit të masës së kompensimit për përdorimin, dëmtimin dhe shkatërrimin e tyre

Dekret për mënyrën e punës së komisionit ushtarak mjekësor të shkallës së dytë – Gazeta zr. nr. 29 datë 07.02.2020

Dekret për përcaktimin e specialiteteve me rëndësi të veçantë për Armatën e Republikës së Maqedonisë

Dekret mbi parimet sipas të cilave kryhet hetimi i aksidenteve, incidenteve të rënda, incidenteve dhe ngjarjeve të avionëve civilë dhe shtetërorë. Gazeta zr. Nr. 137-2010.pdf

Vendim për metodologjinë e kryerjes së përgatitjeve për mbrojtje Gazeta zy. nr. 4 – 2013

Vendim për përcaktimin e llojit dhe shumës së të ardhurave mujore në para për plotësimin e nevojave të duhura personale dhe shpenzimet e udhëtimit për ardhjen në akademi dhe kthimin në shtëpi në fillim dhe në fund të çdo viti akademik dhe gjatë pushimit të semestrit, si dhe shpenzimet e udhëtimit për dërgimin nw praktika nga academia, miratuar nga dekani i Akademisë gjatë studimeve të kadetëve dhe personave që drejtohen në zhvillim profesional dhe specializim me përfundimin e ciklit të parë të studimeve për nevojat e Armatës. – GazetaZyrtare nr. 149 – 2009

—-Vendim për ndryshimin e vendimit për përcaktimin e llojit dhe shumës së të ardhurave mujore në para për plotësimin e nevojave të duhura personale dhe shpenzimet e udhëtimit për ardhjen në akademi dhe kthimin në shtëpi në fillim dhe në fund të çdo viti akademik dhe gjatë pushimit të semestrit, si dhe shpenzimet e udhëtimit për dërgimin nw praktika nga academia, miratuar nga dekani i Akademisë gjatë studimeve të kadetëve dhe personave që drejtohen në zhvillim profesional dhe specializim me përfundimin e ciklit të parë të studimeve për nevojat e Armatës. – GazetaZyrtare nr. 149 – 2009

Vendim për themelimin e Ditës së ARM-së – Gazeta zy. nr. 36 – 1993

Vendim për përcaktimin e objekteve dhe zonave me rëndësi për mbrojtjen – GazetaZyrtare nr.83 – 2003

—- Vendim për plotësimin e vendimit për përcaktimin e objekteve dhe zonave me rëndësi për mbrojtjen, GZ nr.68 – 2016

Vendim për përcaktimin e pajisjeve, mallrave dhe shërbimeve të karakterit të mbrojtjes dhe sigurisë – Gazeta Zyrtare nr. 69 – 2004

Vendimi për përcaktimin e zonave në të cilat është e kufizuar liria e lëvizjes, e qëndrimit ose e vendbanimit – Gazeta Zyrtare nr. 83 – 2003

Vendim për dhënien e pëlqimit për punë të caktuara dhe llojin dhe vëllimin e detyrave për personat që do të kryejnë shërbimin ushtarak në shërbim civil. Gazeta Zyrtare nr.5 – 2003

—- Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për dhënien e pëlqimit për punë të caktuara dhe llojin dhe vëllimin e detyrave për personat që do të kryejnë shërbimin ushtarak në shërbim civil. Gazeta Zyrtare nr.39 – 2003

—-Vendim për plotësimin e vendimit për dhënien e pëlqimit për punë të caktuara dhe llojin dhe vëllimin e detyrave për personat që do të kryejnë shërbimin ushtarak në shërbim civil. Gazeta Zyrtare nr. 84 – 2003

—- Vendim për plotësimin e vendimit për dhënien e pëlqimit për punë të caktuara dhe llojin dhe vëllimin e detyrave për personat që do të kryejnë shërbimin ushtarak në shërbim civil. Gazeta Zyrtare nr.9 – 2004

Vendim për përcaktimin e organizatave dhe institucioneve në të cilat do të kryhet shërbimi ushtarak në shërbim civil – Sl. Gazeta Zyrtare nr. 68 – 2002

—– Korrigjim i Vendimit për përcaktimin e organizatave dhe institucioneve në të cilat do të kryhet shërbimi ushtarak në shërbim civil – Sl. Gazeta Zyrtare nr.73 – 2002

—- Vendim për plotësimin e vendimit për përcaktimin e organizatave dhe institucioneve dhe njësive zjarrfikëse në të cilat do të kryhet shërbimi ushtarak në shërbim civil – Gazeta Zyrtare nr.39 – 2003

—-Vendim për ndryshimin e vendimit për përcaktimin e organizatave dhe institucioneve në të cilat do të kryhet shërbimi ushtarak në shërbim civil – Gazeta Zyrtare nr. 5 – 2003

—-Vendim për ndryshimin e vendimit për përcaktimin e organizatave dhe institucioneve në të cilat do të kryhet shërbimi ushtarak në shërbim civil – Gazeta Zyrtare nr. 84 – 2003

—-Vendim për ndryshimin e vendimit për përcaktimin e organizatave dhe institucioneve në të cilat do të kryhet shërbimi ushtarak në shërbim civil – Gazeta Zyrtare nr.9 – 2004 година

Skip to content