Kompetencat

Struktura organizative

PËRMBLEDHJE E SHKURTË INFORMATASH PËR PËRGJEGJËSITË E SEKTORËVE NË MINISTRINË E MBROJTJES

I. SEKTORI PËR MBËSHTETJE TË MINISTRIT
Sektori për mbështetje të ministrit kryen punë ligjore, administrative dhe teknike që lidhen drejtpërdrejt me punën e Ministrit.

II. SEKTORI PËR KOMUNIKIM, ANALITIKË DHE MBËSHTETJE OPERATIVE
Përgjegjësitë kryesore të Sektorit të Komunikimit, Analitikës dhe Mbështetjes Operaive i referohen zhvillimit të transparencës së Ministrisë dhe marrëdhënieve me publikun, veprimtarisë botuese të Ministrisë, analiza dhe hulumtim të informatave publike, planifikimi dhe realizimi të trajnimit të marrëdhënieve me publikun në Qendrën Rajonale për Marrëdhënie me Publikun dhe mbështetje të protokollit në punën e Ministrit, Zëvendës Ministrit dhe Sekretarit të Shtetit në Ministri.

i referohen zhvillimit të transparencës së Ministrisë dhe marrëdhënieve me publikun, veprimtarisë botuese të Ministrisë

III. SEKTORI PËR AUDITIM TË BRENDSHËM
Përgjegjësitë kryesore të Sektorit për Auditim të Brendshëm janë punët që lidhen me vlerësimin e përputhshmërisë së punës së Ministrisë në përputhje me ligjet, aktet nënligjore dhe kontratat, si dhe vlerësimi i plotë i funksionimit të sistemit të kontrollit të brendshëm.

IV. SEKTORI PËR INSPEKTIM NË MBROJTJE
Sektori për Inspektim në Mbrojtje kryen mbikëqyrje inspektuese të zbatimit të ligjshmërisë në punën e Ministrisë, Shtabit të Përgjithshëm dhe Armatës, ndërsa sipas përmbajtjeve të caktuara në interes për mbrojtjen kryen mbikëqyrje inspektuese edhe në organet e pushtetit shtetëror, vetëqeverisjen lokale, organizatat dhe shoqëritë tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet me rëndësi për mbrojtjen, në përputhje me ligjin dhe Rregulloren për mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e mbrojtjes.

VI. SEKTORI PËR POLITIKË DHE PLANIFIKIM
Sektori për Politikë dhe Planifikim, si detyrë kryesore ka planifikimin, menaxhimin dhe udhëzimin e punës lidhur me organizimin dhe përgatitjen e sistemit të mbrojtjes, bashkëpunimin me Bashkimin Evropian dhe pjesëmarrjen në Politikën e Mbrojtjes dhe Sigurisë Evropiane, bashkëpunon me sektorët tjerë në MM dhe SHP të ARSM në hartimin e dokumenteve strategjike nga fusha e mbrojtjes, përgatit Planin për Mbrojtje të Republikës, vlerëson rreziqet e mundshme luftarake dhe të tjera që kërcënojnë sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Republikës dhe funksionimin e Ministrisë në gjendje të luftës, si dhe kryen aktivitete që lidhen me kontrollin dhe menaxhimin e burimeve të mbrojtjes dhe planifikimit të Buxhetit të mbrojtjes.

VII. SEKTORI PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR
Përgjegjësitë kryesore të Sektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar janë të planifikojnë, menaxhojnë dhe drejtojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes të Ministrisë së Mbrojtjes, të zbatojnë politikën e Ministrisë në fushën e bashkëpunimit shumëpalësh, rajonal dhe dypalësh me vendet e NATO-s dhe PfP-së, sigurimin e standardeve të NATO-s dhe punën në përgatitjen e standardeve të NATO-s, si dhe punë lidhur me përgatitjet për organizimet lidhur me operacionet dhe stërvitjet nga ana e vendeve të NATO-s dhe PfP-së.

VIII. SEKTORI PËR BASHKËPUNIM CIVILO-USHTARAK ME QENDRAT RAJONALE TË MBROJTJES
Sektori për Bashkëpunim Civilo-Ushtarak kryen punë dhe detyra që lidhen me përgatitjet e mbrojtjes, popullarizimin e thirjes ushtarake, të dhënat ushtarake dhe plotësimin e rezervës, dhe në veçanti me punë dhe detyra që lidhen me planifikimin, analizimin dhe monitorimin e realizimit të ekzaminimeve mjekësore dhe të tjera dhe ekzaminime psikologjike për përcaktimin e përshtatshmërisë mjekësore për shërbim ushtarak, rekrutimin dhe referimin në shërbimin ushtarak vullnetar.

IX. SEKTORI PËR ÇËSHTJE JURIDIKE
Sektori për Çështje Juridike kryen aktivitete lidhur me hartimin e propozimeve për miratimin e ligjeve, projektligjeve dhe propozimeve për ligjet në fushën e mbrojtjes, si dhe dekretet, vendimet dhe zgjidhjet që Ministria ia propozon Qeverisë për miratimin e tyre; rregullat, udhëzimet, urdhrat, vendimet, planet dhe programet nën autoritetin e Ministrisë dhe Shtabit të Përgjithshëm të Armatës.

X. SEKTORI PËR BURIME NJERËZORE
Sektori i Burimeve Njerëzore kryen detyrat që lidhen me çështjet që kanë të bëjnë me menaxhimin e personelit në Ministri. Sektori analizon situatën me potencialin e personelit të Ministrisë dhe propozon zgjidhje të mundshme për stafin, përgatit materiale analitike me propozime për ndryshimin e legjislacionit ekzistues. Sektori i Burimeve Njerëzore organizon dhe koordinon punën në lidhje me arsimimin dhe trajnimin e punonjësve të Ministrisë së Mbrojtjes dhe ARSM-së dhe zhvillon politika dhe procedura për monitorimin dhe vlerësimin e punës së të punësuarve, bën vlerësimin e planeve të trajnimit në ARSM.

XI. SEKTORI PËR FINANCA
Sektori për Financa kryen buxhetim dhe analiza të buxhetit; bën përcaktimin dhe miratimin e një plani financiar të Ministrisë; realizimin e burimeve financiare të përcaktuara me buxhetin e Ministrisë dhe planin financiar. Sektori analizon situatën në lidhje me burimet financiare dhe buxhetimin në Ministri dhe propozon zgjidhje të mundshme për të kapërcyer problemet e mundshme.

XII. SEKTORI PËR LOGJISTIKË
Sektori për logjistikës organizon dhe përgatit sistemin logjistik dhe propozon masa për zhvillim, zgjerim dhe përmirësim të tij. Sektori i logjistikës bashkëpunon me institucionet dhe autoritetet shtetërore përkatëse për çështjet e materies e cila përfshihet në rregullat dhe rregulloret profesionale; monitoron ligjet dhe aktet nënligjore në lidhje me ofrimin e logjistikës dhe zbaton ato në praktikë.

XIII. SEKTORI PËR PATUNDSHMËRI
Sektori për patundshmëri kryen aktivitete lidhur me përgatitjen e akteve normative në fushën e pasurive të patundshme që shfrytëzohen nga Ministria e Mbrojtjes dhe Armata e Republikës e Maqedonisë së Veriut; bën përgatitjen e raporteve, analizave, informatave dhe materialeve të tjera për Ministrinë e Mbrojtjes, Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe organet e administratës shtetërore. Në fushën e tregtimit, zëvendësimit dhe dhënies në përdorim të pasurive të patundshme të cilat i shfrytëzon Ministria e Mbrojtjes dhe Armata e Republikës e Maqedonisë së Veriut etj.

XIV. SEKTORI PËR SHËRBIME DHE TURIZËM, PARKUN E AUTOMJETEVE DHE MIRËMBAJTJE
Sektori për Shërbime dhe Turizëm, Parkun e Automjeteve dhe Mirëmbajtje organizon dhe koordinon punën e shtëpive të Armata e Republikës e Maqedonisë së Veriut dhe objekteve hotelierike të Ministrisë; planifikon mirëmbajtjen e vazhdueshme të objekteve, rinovimin dhe plotësimin e inventarit me mjete për konsum dhe mjete të tjera të prekshme.

XV. SEKTORI PËR PRODHIME TË VEÇANTA
Sektori për Prodhime të Veçanta, kryen punë profesionale dhe cilësore në fushën e prodhimeve të veçanta, në veçanti në fushën e mirëmbajtjes së automjeteve dhe pajisjeve speciale, kontrollin dhe servisimin e rregullt të tyre.

XVI. SEKTORI K-4
Sektori K-4 kryen punë që kanë të bëjnë me: palnifikimin dhe pjesëmarrjen në hartimin e rregulloreve dhe udhëzimeve në fushën e informatikës, telekomunikacionit, menaxhimit të frekuentimit dhe dokumentacionit të informacionit. Sektori bën planifikimin dhe zbatimin e zhvillimit të të gjithë sistemit të komunikimit për nevojat e mbrojtjes në koordinim me J-6 të Shtabit të Përgjithshëm të Armatës. Sektori K-4 prodhon planet vjetore për shenja arkivore për rregullimin e akteve të Ministrisë dhe Shtabit të Përgjithshëm të Armatës, planet vjetore për material arkivor me vlerë të përhershme të Ministrisë dhe Shtabit të Përgjithshëm të Armatës dhe planet vjetore për materiale dokumentare me afate për ruajtjen etyre për Ministrinë dhe Shtabin e Përgjithshëm të Armatës.

XVII. SHËRBIMI PËR HISTORI – MUZEU I HULUMTIMEVE PAQESORE, TË SIGURISË DHE MBROJTJES (MUZEU USHTARAK)
Shërbimi për Histori – Muzeu i Hulumtimeve Paqesore, të Sigurisë dhe Mbrojtjes, kryen punë dhe detyra lidhur me studimin e materies ushtarake të popullit maqedonas, modernizimin e historisë ushtarake si një shkencë specifike ushtarake, krijimin e bashkëpunimit me konsorciumin e historisë ushtarake me vendet anëtare të NATO-s, shkëmbimi e materialeve historike (armë, mjete, dokumentacion arkivor) dhe materiale të tjera me shtetet anëtare të NATO-s, prokurimin, mbrojtjen, ruajtjen e materialit të muzeut, organizimin e ekspozitave dhe prezantimin e materialeve të muzeut.

XVIII. SEKTORI – AUTORITETI I FORCAVE TË ARMATOSURA
Sektori – Autoriteti i Forcave të Armatosura kryen punë profesionale dhe administrative të Forcave Ajrore në lidhje me sigurinë e fluturimit, inxhinierinë e aviacionit, lëshimin e buletineve teknike të veçanta të aviacionit për ndryshime në ndërtimin e avionëve, për personelin e aviacionit, sigurimin e cilësisë së arsimit dhe trajnimit të pilotëve ushtarak dhe kontrolluesve ushtarak të trafikut ajror; menaxhimin e aviacionit, menaxhimin e hapësirës ajrore, e cila përfshin aktivitete lidhur me kontrollin e procedurave për fluturimin në aeroporte ushtarake dhe të ndryshme.

Skip to content