K O N K U R S për regjistrimin e kandidatëve me ciklin e parë të mbaruar të studimeve për aftësim dhe përsosmëri profesionale për oficerë për shërbime për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

BËHUNI OFICERË NË ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT!

Ftojmë të gjithë të rinjtë të moshës deri në 28 vjet, me cikël të mbaruar të studimeve për: makineri, elektroteknikë, teknikë kompjuterike dhe informatikë, informatikë, arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim, ndërtimtari dhe ekonomia e ujërave, shkencat e mjekësisë dhe shëndetësisë – mjekësia e përgjithshme, teknologji të produkteve ushqimore, teknologji të tekstilit, komunikacion dhe transport, veterinari, psikologji, shkenca ekonomike ose shkenca juridike, të interesuar për karrierë në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të paraqiten në Konkursin të cilin e shpall Akademia Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup. Kandidatët e zgjedhur do të dërgohen në aftësim dhe përsosmëri profesionale për oficerë për shërbimet e ARMV në kohëzgjatje prej 6 muaj. Kandidatët cilët me sukses kanë mbaruar procesin, do të fillojnë me punë në Ministrinë e mbrojtjes dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut me gradën toger.

Gjatë trajnimit profesional dhe përsosmërisë profesionale të oficerëve, shërbimet do të marrin pagë në vlerë prej 100% të neto pagës mesatare të paguar mujore (përafërsisht 29.000 denarë) dhe sigurimin shëndetësor dhe invalidor të mbuluar. Për më tepër, aplikantëve do t’u sigurohet akomodimi dhe ushqimi falas, uniforma dhe mbathjet, libra shkollorë dhe sende të tjera dhe ndihma të nevojshme për studim, si dhe shpenzime për udhëtim.

Të gjitha detajet e konkursit, kushtet dhe procedurën mund t’i gjeni në konkursin e publikuar në vazhdim.

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- Shkup

Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 83/2009), Akademia ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostollski” – Shkup (në tekstin e mëtutjeshëm Akademia) publikon

K O N K U R S

për regjistrimin e kandidatëve me ciklin e parë të mbaruar të studimeve për aftësim dhe përsosmëri profesionale për oficerë për shërbime për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Akademia publikon konkurs për regjistrimin e 30 (tridhjetë) kandidatëve për aftësim dhe përkryerje profesionale për oficerë për shërbimet e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Aftësimi dhe përsosmëria profesionale është me kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj.

TË DREJTË PËR PJESËMARRJE NË KONKURS

Në konkurs mund të paraqiten kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të posaçme në vijim:

KUSHTET E PËRGJITHSHME

 • të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • të kenë të mbaruar ciklin e parë të studimeve akademike (studime deridiplomike) me së paku 240 kredi të arritura sipas SETK në fushat dhe degët shkencore në vijim: shkencat natyrore-matematikore (informatika), shkencat teknike-teknologjike (elektroteknika, teknika kompjuterike dhe informatika, elektronika dhe automatika, makineri, materiale, teknologjia e tekstilit, teknologjia e produkteve ushqimore, komunikacioni dhe transporti, arkitektura, urbanizmi dhe planifikimi, ndërtimtari dhe ekonomi e ujërave), shkencat e mjekësisë dhe shëndetësia (mjekësia e përgjithshme), shkencat bioteknike (mjekësi veterinare), shkenca shoqërore (shkencat ekonomike ose shkencat juridike);
 • të mos jenë më të vjetër se 28 (njëzetetetë) vjet nga dita e paraqitjes dhe parashtrimit të dokumenteve;
 • të jenë të aftë psikofizikisht.

KUSHTET E POSAÇME:

 • ndaj tyre të mos jetë e shqiptuar masa e sigurisë, ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë dhe detyrës;
 • ti plotësojnë kriteret e sigurisë të parapara me Ligjin për klasifikim të informatave, të cilin e dëshmon organi kompetent në Ministrinë e Mbrojtjes;
 • të kalojë testin e aftësisë fizike në përputhje me test-programin për kontrollimin e aftësisë fizike të personave me të përfunduar ciklin e parë të studimeve për trajnim dhe përsosmëri profesionale për oficerët e shërbimit;
 • të kalojë kontrollin e aftësisë së gjuhës angleze;
 • të kalojë kontrollin e intervistës;
 • për shërbimin intendent, kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave shoqërore në fushën shkencore dhe fushat e shkencave ekonomike (ekonomia e aplikuar, ekonomia e shërbimit publik dhe ekonomia e ndërmarrjes) ose të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave teknike-teknologjike në fushat e mëposhtme shkencore: (teknologjia e tekstilit, teknologjia e produkteve ushqimore);
 • për shërbimin sanitar, kandidatët të kenë të mbaruar ciklin e parë të studimeve në sferën shkencore shkencat e mjekësisë dhe shëndetësi – mjekësi e përgjithshme;
 • për shërbimin e komunikacionit, kandidatët të kenë të mbaruar ciklin e parë të studimeve në sferën shkencore shkencat teknike-teknologjike në fushën shkencore komunikacion dhe transport;
 • për shërbimin teknik, kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën e shkencave tekniko-teknologjike në fushat dhe fushat e mëposhtme shkencore: inxhinieri elektrike, teknologji kompjuterike dhe informatikë, elektronikë dhe automatizim, inxhinieri mekanike (automjete motorike, automatika, teknologjitë dhe sistemet e inxhinierisë së prodhimit, mekanizimi i transportit, mekanika e lëngjeve dhe sistemet teknike elektrike) dhe materialet (materialet makinerike);
 • për shërbimin e ndërtimtarisë, kandidatët të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën e shkencave tekniko-teknologjike në fushat dhe fushat e mëposhtme shkencore: arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim dhe ndërtim dhe ekonomia e ujërave (konstruktime ndërtimtarie në ndërtim të ultë dhe të lartë, objektet hidroteknike dhe hidroteknika komunale dhe mbrojtja e ujërave)
 • për shërbim psikologjik, kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave shoqërore në fushën shkencore të psikologjisë;
 • për shërbimin juridik, kandidatët të kenë të mbaruar ciklin e parë të studimeve në sferën shkencore shkencat shoqërore në fushën shkencore shkencat juridike
 • për shërbimin financiar, kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën e shkencave shoqërore në fushën shkencore dhe në fushat e shkencave ekonomike (kontabilitet, financa dhe ekonomi të aplikuar);
 • kandidatët e shërbimit veterinar të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave bioteknike në fushën shkencore të mjekësisë veterinare;
 • për logjistikën, kandidatët të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën e shkencave teknike dhe teknologjike, fushat shkencore: elektroteknikë, teknikë kompjuterike dhe informatikë, elektronikë dhe automatikë, inxhinieria telekomunikative, makineri, materiale, teknologjia e tekstilit, teknologjia e produkteve ushqimore dhe shkencat natyrore matematikore, fusha shkencore: informatika

Gjatë zgjedhjes së kandidatëve për trajnim dhe përsosje profesionale mbahet llogari për përkatësinë e drejtë të përkatësive etnike dhe zhvillimit të perspektivës gjinore, me respektim të parimit të profesionalitetit dhe kompetencës.

KRITERET PËR ZGJEDHJE DHE REGJISTRIM

Kriteret për regjistrimin e personave me cikël të parë të përfunduar të studimeve për trajnim dhe përsosmëri profesionale për oficerët për nevojat e Ministrisë dhe Armatës janë:

1. Suksesi i përgjithshëm i kandidatëve i arritur gjatë ciklit të parë të studimeve;

2. Të kalojë provën për përcaktimin e aftësisë psikofizike;

3. Sukses i arritur nga kontrolli i aftësisë fizike;

4. Sukses i arritur nga kontrolli i njohje së gjuhës angleze

5. Sukses i arritur nga kontrolli i intervistës.

Vlerësimi i kritereve shprehet në pika.

VLERËSIMI I SUKSESIT GJATË RANGIMIT FILLESTAR

Numri maksimal i pikëve që kandidati mund të fitojë sipas të gjitha kritereve është 100 pikë.

Suksesi i përgjithshëm i kandidatëve i arritur gjatë ciklit të parë të studimeve merr pjesë me maksimum 40 pikë.

Suksesi i testit të aftësisë fizike vlerësohet me maksimumi 20 pikë.

Suksesi i provimit të gjuhës angleze vlerësohet me maksimumi 20 pikë.

Kontrolli nga intervista e realizuar vlerësohet me maksimumi 20 pikë.

Vlerësimi i suksesit nga cikli i parë i studimeve katërvjeçare bëhet në mënyrën vijuese: mblidhen të gjitha notat e futura në certifikatë për provimet e dhëna nga të gjitha vitet e studimit, shuma e marrë ndahet me numrin e notave dhe kështu që nota mesatare e marrë shumëzohet me 4. Në këtë mënyrë mund të merren maksimum 40 pikë.

Vlerësimi i aftësisë fizike të kandidatëve bëhet sipas Test-programit për kontrollimin e aftësisë fizike të personave me të përfunduar ciklin e parë të studimeve akademike për aftësim dhe përsosje profesionale për oficerët e shërbimit, në mënyrë që numri i arritur i pikëve në test (maksimumi 100 pikë) shumëzohen me koeficientin 0,2. Në këtë mënyrë mund të merren maksimum 20 pikë.

Vlerësimi i suksesit të arritur në provimin e gjuhës angleze bëhet në mënyrë që numri i arritur i pikëve në test (maksimumi 100 pikë) të shumëzohet me një koeficient 0,2. Në këtë mënyrë mund të merren maksimum 20 pikë.

PROCEDURA PËR REALIZIMIN E KONKURSIT

Konkursi zhvillohet nga një Komision konkurrues i formuar nga Dekani i Akademisë.

Pas përpunimit teknik të dokumentacionit, komisioni konkurrues i udhëzon kandidatët të kontrollojnë aftësinë psiko-fizike të cilin e realizon Komisioni Mjekësor Ushtarak në Batalion për mbështetje mjekësore ushtarake.

Kundër raportit, vlerësimit dhe mendimit të Komisionit Mjekësor Ushtarak, kandidati mund të paraqesë ankesë brenda tre ditëve nga dita e njoftimit të raportit, vlerësimit dhe mendimit, në Komisionin e Mjekësisë Ushtarake të shkallës së dytë.

Vendimi i komisionit të shkallës së dytë është përfundimtar.

Gjatë kontrollit të aftësisë psiko-fizike, kandidatët duhet të kenë dokumente identiteti (letërnjoftim ose pasaportë) dhe librezë shëndetësore.

Kandidatët që kanë kaluar testin psiko-fizik referohen në kontroll të aftësisë fizike.

Kontrolli i aftësisë fizike kryhet nga Komisioni qendror për kontrollin e aftësisë fizike të personelit ushtarak aktiv në detyrë në Ministri, për pranimin e personelit ushtarak në detyrë në Ushtri, si dhe për mbikëqyrjen e punës së komisioneve nga komandat dhe njësitë e Armatës, ndërsa realizohet sipas Test-programit për kontrollimin e aftësisë fizike të botuar në faqen e internetit të Akademisë në linkun në vijim: http: //www.ma.edu.mk/? page_id = 5651

Kontrolli i aftësisë fizike ka një karakter eliminues dhe në procedurën e mëtutjeshme nuk do të renditen kandidatët që nuk i plotësojnë normat e përcaktuara, gjegjësisht të cilët nuk kanë fituar të paktën 10 pikë nga 20 pikë të mundshme për secilën disiplinë veç e veç.

Gjatë kontrollit të aftësisë fizike, kandidatët duhet të kenë dokumente identiteti (letërnjoftim ose pasaportë) dhe pajisje sportive.

Kandidatët që kalojnë kontrollin e aftësisë fizike referohen për një test të kontrollit të gjuhës angleze.

Kontrolli i gjuhës angleze kryhet duke hyrë në test përkatës në Qendrën për Gjuhët e Huaja pranë Komandës së Ushtrisë dhe Doktrinës së Armatës.

Kontrolli i njohurisë së gjuhës angleze bëhet duke hyrë në testin ALCPT American Language Course Placement Test- https://www.dlielc.edu/testing/alcpt_test.php

Kontrollin me intervistën e realizon Komisioni i konkurrues duke intervistuar secilin nga kandidatët veç e veç.

Radhitja e kandidatëve

Numri i përgjithshëm i pikëve në të cilat renditen kandidatët merret duke shtuar pikë nga suksesi i përgjithshëm i kandidatëve të arritur gjatë ciklit të parë të studimeve akademike, nga kontrolli i aftësisë fizike, nga kontrolli i njohurive të anglishtes dhe nga kontrolli me intervistë.

Renditja e kandidatëve bëhet nga Komisioni konkurrues.

Kushti për renditjen dhe përzgjedhjen e kandidatëve për trajnim dhe përsosje profesionale është fitimi i minimum 60 pikë të marra në të gjitha bazat e 100 pikëve të mundshme.

Brenda 24 orëve pas realizimit të të gjitha kontrolleve, Komisioni konkurrues përgatit dhe boton në tabelën e shpalljeve dhe në faqen e internetit të Akademisë një rang listë paraeliminuese të rezultateve të marra të kandidatëve me ciklin e parë të studimeve të përfunduara për regjistrimin dhe përsosjen profesionale për oficerët e shërbimit për nevojat e Ministrisë dhe Akademisë.

Në rang-listën për secilin kandidat përfshihen: numrin e pikëve nga suksesi i përgjithshëm i kandidatëve të arritur gjatë ciklit të parë të studimeve akademike, numri i pikëve nga kontrolli i aftësisë fizike, numri i pikëve nga kontrolli i gjuhës angleze, numri i pikëve nga intervista dhe numri i përgjithshëm i pikëve.

Në rang listën paraeliminuese, kandidati ka të drejtë të ankohet në drejtorinë e Dekanatit të Akademisë përmes komisionit konkurrues, brenda 24 orëve nga botimi i saj.

Vendimet për ankesat publikohen në tabelën e shpalljeve dhe në faqen e internetit të Akademisë http://www.ma.edu.mk/, brenda 24 orëve nga afati i fundit për dorëzimin e ankesave.

Vendimi i Drejtorisë së Akademisë për ankesën është përfundimtar.

Nëse nuk paraqiten kundërshtime brenda afatit të përcaktuar, rang lista paraeliminuese bëhet përfundimtare.

Pas publikimit të listës përfundimtare të renditjes, Këshilli Mësimor-Shkencor i Akademisë përcakton dhe paraqet një mendim me një propozim te Ministri i Mbrojtjes. Ministri i Mbrojtjes sjell vendim për pranimin e kandidatëve për regjistrim për trajnim dhe përsosje profesionale për oficerët e shërbimit për nevojat e Ministrisë dhe Akademisë.

AFATET

Kandidatët e interesuar për regjistrim në trajnimin dhe përsosjen profesionale të oficerëve për shërbimet e Akademisë mund të paraqesin dokumentet e nevojshme në zyrën e Akademisë Ushtarake në Shkup në rr. “Vasko Karangeleski” pn ose në mënyrë elektronike (dokumente origjinale të skanuara) në Akademi me e-mail: sluzbi_va@mod.gov.mk, brenda afatit të shpallur nga dita e shpalljes së konkursit deri më 06.08.2021.

Kandidatëve që aplikojnë në mënyrë elektronike u kërkohet të paraqesin dokumentet e kërkuara të aplikimit në origjinal në Akademinë Ushtarake gjatë kontrollit të aftësisë fizike.

Pas përcaktimit të listave të aplikimeve, vetëm kandidatët e regjistruar që plotësojnë kushtet e konkursit do të ftohen të fillojnë procesin e përzgjedhjes.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR PJESËMARRJE NË KONKURS

Kandidatët të cilët konkurrojnë në konkurs duhet të parashtrojnë këto dokumente:

 • Fletëparaqitje (formular i plotësuar i cili merret në kuadër të Akademisë ose në ueb faqen e Akademisë) linku: http://www.ma.edu.mk/?page_id=172;
 • Diplomë se shtesë të diplomës ose certifikatë për mbarim të ciklit të parë të studimeve për kandidatët të cilëve nga dita e publikimit të konkursit nuk u është dhënë diplomë;
 • Certifikatë e shtetësisë;
 • Certifikatë e lindjes;
 • Certifikatë nga gjykata kompetente se ndaj tyre nuk është shqiptuar masë e ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë dhe detyrës.

SHKOLLIMI, TË DREJTAT DHE DETYRIMET E STUDENTËVE

Kandidatët që janë pranuar në Konkursin për formim dhe përsosjen profesionale fitojnë statusin e dëgjuesit.

Të drejtat dhe detyrimet e veçanta të dëgjuesve do të rregullohen me marrëveshje.

Kandidatët që do të dërgohen për trajnim dhe përsosje profesionale për oficerët e shërbimit pajisen me:

 • të ardhura mujore në para për zgjidhjen e nevojave personale, në vlerë prej 100% të pagës mesatare mujore të paguar neto për punonjës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikave për muajin e fundit para pagesës, afërsisht 29,000 denarë;
 • akomodimi dhe ushqimi, uniforma dhe mbathje, librat shkollorë dhe sende të tjera dhe ndihmat e nevojshme për studim, pa kompensim;
 • sigurimi shëndetësor dhe sigurim invalidor, nëse ato nuk ofrohen për arsye të tjera dhe
 • kompensim të shpenzimeve të udhëtimit për transportin në Akademi dhe kthimin në vendbanimin në shumën e kostos së një bilete autobusi në fillim dhe në fund të trajnimit dhe përsosjes profesionale, si dhe shpenzimet e udhëtimit për referim nga Akademia nëse nuk e përdorin transportin e rregullt të organizuar.

Me respekt,

AKADEMIA USHTARAKE

Други вести
Skip to content