Informacion për blerjen e apartamenteve nga fondi i ish JNA

Të nderuar,

Me hyrjen në fuqi të zgjidhjes së re ligjore për shitjen e apartamenteve “Ligji për Shitjen e Apartamenteve me Origjinë nga Fondi i Banesave të ish APJ-së ose të marra duke zëvendësuar pasuritë e paluajtshme me origjinë nga ish -JNA dhe të ndara për përdorim personave të punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut “botuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 163 nga data 16.07.2021, zgjidhet një çështje kryesore e disa prej punonjësve tanë, domethënë personave që jetojnë në këto kategori apartamentesh nga fondi i ish -APJ -së u jepet mundësia përfundimisht t’i blejnë ato.

Sipas zgjidhjes ligjore, është e nevojshme të paraqisni një kërkesë  në Komision për Zbatimin e Procedurës për Shitjen e Apartamenteve, së bashku me të gjitha dokumentet e listuara, të cilat janë të nevojshme për blerjen e një apartamenti me origjinë nga ish APJ dhe të ndara për përdorim nga personat e punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, fondi i ish APJ-së përmes Arkivit të Ministrisë së Mbrojtjes jo më vonë se 15 janar 2022, me shënimin:

Drejtuar:  MINISTRIA E MBROJTJES
         Komision për Zbatimin e Procedurës për Shitjen e Apartamenteve –
          Sektori për patundshmëri (Kryetari i komisionit)
Dokumentet e nevojshme për blerjen e apartamenteve, në përputhje me nenin 5 (pesë) të Ligjit të mësipërm:

– Vendimi për shfytëzimin e banesës ose dokumentit tjetër të përshtatshëm nga neni 2 i këtij ligji,
– fotokopje të letërnjoftimit,
– çertifikatë shtetësie të aplikantit,
– Vërtetim i lëshuar nga Agjencia për Kadastër të Pasurive të Paluajtshme me të cilën përdoruesi konfirmon se nuk posedon apartament apo shtëpi në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ose në pronësi të një anëtari të familjes së tij (bashkëshorti, fëmijët e lindur në martesë apo jashtë martese, njerka, fëmijë të adoptuar dhe fëmijët të birësuar) dhe
– Vërtetim nga punëdhënësi se është i punësuar ose ka qenë i punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes dhe dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut për të paktën dhjetë vjet.

Dokumentacioni dorëzohet në origjinal ose kopje të noterizuar, jo më të vjetër se gjashtë muaj.

 

Për pyetje shtesë në lidhje me blerjen e apartamenteve

Kontakt për informacione:
Biljana Janevska
tel: 070-403-286 ose 02/3282-569
email: biljana.janevska@mod.gov.mk

 

  • KËRKESA për blerjen e apartamentit nga ish -fondi i APJ -së – Shkarko
  • Ligji për shitjen e apartamenteve me origjinë nga fondi i banesave të ish –APJ-së ose të marra duke zëvendësuar pasuritë e paluajtshme me origjinë nga ish –APJ dhe të ndara për përdorim nga personat e punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkarko
Skip to content