#

Информација

Брзи линкови

1 Стратешки документи на Министерството за одбрана Стратешки документи
2 Буџет на Министерството за одбрана (по години) Буџет на Министерството за одбрана
3 Усвоени извештаи за реализација на Буџетот Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
4 Ревизорски извештаи Ревизорски извештаи
5 План за јавни набавки (по години) Јавни набавки (сеопфатна информација)
6 Внатрешна организација (надлежности на Министерството и организациските единици) Внатрешна организација – надлежности на Министерството и организациските единици
7 Органограм на Министерството за одбрана Органограм на Министерството за одбрана
8 Правилник за систематизација на работни места класифицирана информација
9 Список на лица вработени во Министерството (раководители на Сектори) Список на раководители на Сектори и контакт детали
10 Законодавство (Устав и закони поврзани со одбраната) Легислатива (сеопфатна информација)
11 Обрасци Услуги – барања и потврди
12 Тарифници Услуги – користење на капацитетите на Армијата
13 Листа на информации од јавен карактер Слободен пристап до информации од јавен карактер (сеопфатна информација)
14 Контакт – лице задолжено за информации од јавен карактер Слободен пристап до информации од јавен карактер (сеопфатна информација)
15 Заштитено внатрешно пријавување Заштита на укажувачи
16 Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување Мирјана Штеријова – помошник раководител на Секторот за поддршка на министерот
тел: 02 328 2153
e-mail: ukazuvanje@morm.gov.mk
17 Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон. Офицери за заштита на лични податоци и контакт
18 Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања КОНТАКТ ДЕТАЛИ (сеопфатна информација)

 

КОНТАКТ ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ОДБРАНАТА:

(За прием во Армијата и за одбранбена политика, меѓународна соработка, правни аспекти, финансии, логистика, недвижности, услужни дејности)

Драган Каруловски
тел | +389 2 328 2539
e-mail: dragan.karulovski@mod.gov.mk
Бесим Хасалари
тел | +389 2 328 2535
e-mail: besim.hasalari@mod.gov.mk

19 Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста Листа на активни регистри
20 Биографии Министерка

Заменик министер

Државен секретар

Дополнителни информации (анкетни листови, плати, посебни советници, кабинетски службеници)

21 Најави за активности Најави (главна страна)

Најави (вклучувајќи ги и претходните активности)

22 Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информацијата Главна страна (линија на транспарентност – сеопфатна информација)
Skip to content