logo Shtit-za-web-mk

Магазинот „Штит“ е илустрирано списание кое го издава Министерството за одбрана на Република Северна Македонија.
Списанието излегува еднаш месечно на 60 страници во колор, на македонски и на албански јазик.
„Штит“ започна да излегува во 2009 година.
Основна цел и намена на списанието е да ја информира јавноста за активностите и достигнувањата на Армијата, да едуцира за теми од одбраната, да претставува нови оружја и опрема, да објавува воени анализи од еминентни домашни и странски експерти итн.
Во „Штит“ се објавуваат написи со различна содржина поврзана со одбраната и безбедноста. Содржините во магазинот се подредени според тематиката на написите во рубрики ( Инфо, Инфо армија, На прва линија, НАТО активности, Глобал, Воена едукација, Вооружување, Низ воената историја, Филм, Незадолжително и други).
Во списанието „Штит“ може да пишуваат и надворешни соработници кои се компетентни за темите за кои пишуваат. Ставовите во написите од надворешните соработници не се официјални ставови на Министерството за одбрана на Република Северна Македонија.

Бр. 154 Август

Главен и одговорен уредник
д-р Жанет Ристоска

Редакција
Умит Реџепи – ликовно-графички и технички уредник
Кристина Илиевска – новинар, фотографии
Ксенија Митева-Котеска – лектор

Адреса на редакцијата
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА – Магазин „ШТИТ“
ул. „Орце Николов бр.116, 1000 Скопје

Контакт:
Телефони: 02/312-82-76
02/311-35-27
www.morm.gov.mk

Издавачки совет на списанието „Штит“

Претседател на Издавачкиот совет,
полковник Иван Атанасоски,
раководител на Секторот за комуникации, аналитика и оперативна поддршка;

Заменик-претседател на Издавачкиот совет,

 

Членови на Издавачкиот совет:

Лидија Јанчовска Христова, посебен советник за односи со јавноста;
Соња Крамарска, посебен советник за односи со јавноста;
Афрдита Волина, раководител на Сектор за човечки ресурси;
потполковник Тони Јаневски, началник на Канцеларијата на односи со јавноста во Генералштабот на Армијата;
потполковник Лилјана Петреска, офицер за морал во Одделение за квалитет на живеење и морал во Секцијата за персонал;
Потполковник Виолета Костадинова, заменик на началникот за цивилно-воена соработка во ГШ на Армијата (заменик-член);
Билјана Иванова, раководител на Одделението за издавачка дејност и продукција;
д-р Жанет Ристоска, главен и одговорен уредник на „Штит“.

Skip to content