Заштита од вознемирување на работно место

Почитување на достоинството, интегритетот и здравјето на вработените во Министерството и Армијата, а со тоа обезбедување на здрава работна средина е императив и законска обврска на Министерството за одбрана. Секој вработен има обврска да ги почитува работниот ред и дисциплина и да ги почитува општите начела на коректно и пристојно однесување кон другите вработени, колеги и претпоставени, со давање на свој придонес за создавање на работна атмосфера на тимска работа и соработка, без било каков облик на психичко и полово вознемирување.

Во продолжение можете подетално да се информирате за начинот, мерките и постапките за превенција и заштита од вознемирување, како и обврските и одговорностите на сите категории на вработени во Министерството и Армијата.

Образец - Пријава од вознемирување

1. До непосредно претпоставениот/ата раководен/на службеник/чка, односно непосредниот старешина или

2. До родовиот/ата претставник/чка

3. До овластеното лице:
Анастазија Јовановска
контакт телефон: 02/324-7534
мобилен: 070 403 080

Билјана Иванова
контакт телефон: 02/311-3527

мобилен: 070 403 043

Skip to content