Службеник за млади

Согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики и Заклучокот од 57 седница на Влада донесен на 23 март 2021, органите на државната управа, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје се должни да одредат службеник за млади, лице одговорно за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите во делокругот на надлежностите на институцијата.

Стефан Дојчиноски

e-mail: stefan.dojchinoski@mod.gov.mk

тел: 02/328- 24-82

моб: +389 76 344 684

Службеникот за млади ги извршува следните работни задачи и обврски:
1. развивање, планирање и следење на активностите поврзани со младите и младинските политики,
2. поддршка на работата на органот на државната управа,спроведувањето на неговата програма, известување и транспарентност
3. одржување на комуникација и редовна соработка со младинските форми на здружување и младите
4. следење на потребите на младите преку обезбедување истражувања за потребите на органот на државната управа, општината, консултации со млади и следење и информирање за анализи и истражувања за трендовите кај младите
5. обезбедување информации и информирање на младите
6. водење на база на податоци за разни младински активности, активни форми на младинско здружување и неформални младински групи за потребите на Истражувачкиот центар на Агенцијата за млади и спорт,
7. редовна комуникација со Агенција за млади и спорт,
8. да биде контакт за сите младински прашања на органот на државната управа кон младите и јавноста

Skip to content