Службено лице

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации-МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА на Република Северна Македонија, за службени лица кои посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер ги определи административните службеници:

Андреј Трајчовски
(02) 328-2189
e-mail:andrej.trajcovski@mod.gov.mk

Мартин Јанев
(02) 328-2206
e-mail: martin.janev@mod.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
ул. „Орце Николов“ број 116
1000 Скопје

Skip to content