Билјана Стевкова – раководителка на Одделението за обука во Секторот за човечки ресурси
координаторка за еднакви можности во Министерство за одбрана
e-mail: biljana.stevkova@mod.gov.mk

Елена Перчинкова Иванова – советник во Одделението за планирање на персонал и персонална политика во Секторот за човечки ресурси
заменичка на координаторката за еднакви можности во Министерство за одбрана
e-mail: elena.percinkova@mod.gov.mk

Виолета Куновска – раководителка на Одделението за протокол и преведување во Секторот за комуникации, аналитика и оперативна поддршка,
членка на Интер-ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите во Владата на Република Северна Македонија
e-mail: violetak@mod.gov.mk

Skip to content