Раководители на сектори

Име и презиме Контакт телефон Контакт е-маил адреса
Сектор за поддршка на министерот Мирјана Штеријова
– по овластување
328 21 53 mirjana@mod.gov.mk
Сектор за комуникации, аналитика и оперативна поддршка полковник
Иван Атанасоски
– по овластување
328 24 37 ivan.atanasoski@mod.gov.mk
Сектор за внатрешна ревизија Билјана Јовановска
– по овластување
323 91 19 biljana.jovanovska@mod.gov.mk
Сектор за инспекција во одбраната Благица Трошанска
– по овластување
328 39 89 blagica.trosanska@mod.gov.mk
Сектор-служба за воена безбедност и разузнавање полковник
Ивица Ампов
324 75 42 ivica.ampov@mod.gov.mk
Сектор за политика и планирање полковник
Горан Илиоски
328 21 38 goran.ilioski@mod.gov.mk
Сектор за меѓународна соработка потполковник
Билјана Николовска
328 20 80 biljana.nikolovska@mod.gov.mk
Сектор за цивилно-воена соработка со регионални центри за одбрана Дејан Белевски
– по овластување
328 25 31 dejan.belevski@mod.gov.mk
Сектор за правни работи Емилија Ралева
– по овластување
328 22 18 emilija.raleva@mod.gov.mk
Сектор за човечки ресурси потполковник
Јетнор Марке
– по овластување
328 25 21 jetnor.marke@mod.gov.mk
Сектор за финансии Сузана Симовска
– по овластување
328 22 11 suzana.simovska@mod.gov.mk
Сектор за логистика Бујар Мустафаи
– по овластување
328 30 21 bujar.mustafai@mod.gov.mk
Сектор за недвижности Оливера Проковиќ 328 25 68 olivera.prokovikj@mod.gov.mk
Сектор за услуги и туризам, возен парк, одржување и обезбедување Ристе Спасовски 328 25 11 riste.spasovski@mod.gov.mk
Сектор К-4 Аленка Ѓорѓиева 328 20 92 alenkag@mod.gov.mk
Сектор за наменско производство Петар Богојески 328 37 68 petar.bogojeski@mod.gov.mk
Служба за историја – музеј на мировни и безбедносно – одбранбени истражувања полковник
Иван Атанасоски
3118 421
3112 981
3282 437
ivan.atanasoski@mod.gov.mk
Сектор – воено воздухопловен авторитет полковник
Валентин Ивановски
328 20 44 valentin.ivanoski@mod.gov.mk
Skip to content