Уредба со законска сила за утврдување на задачите на Армијата на Република Северна Македонија за време на траењето на вонредната состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита и спасување за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за интервентна набавка на заштитни маски со цел спречување на последиците од корона вирусот (covid – 19) за време на вонредна состојба

Закон за одбрана

Закон за служба во Армијата на Република Северна Македонија

Закон  за ратификација на Северноатлантскиот договор

Закон за Воена академија

Закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства

Закон за посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна одбрана надвор од територијата на Република Македонија и на членовите на нивните семејства

Закон за престанување на важењето на законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок

Закон за ратификација на договорот во врска со координативниот комитет во рамки на Состанокот на Министрите за одбрана на Југоисточна Европа (СЕДМ КК)

Закон за ратификација на договорот за воен грант меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и Протоколот за спроведување на финансиска поддршка меѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за национална одбрана на Република Турција

Закон за ратификација на договорот меѓу државите-страни во северноатлантскиот договор и другите држави учеснички во партнерството за мир за статусот на нивните сили и дополнителен протокол меѓу државите страни во северноатлантскиот договор и другите држави учеснички во партнерството за мир за статусот на нивните сили

Закон за ратификација на натамошниот дополнителен протокол кон договорот меѓу државите-страни во северноатлантскиот договор и другите држави кои учествуваат во партнерството за мир за статусот на нивните сили

Закон за производство и промет на вооружување и воена опрема

Закон за класифицирани информации

Закон за работни односи

Закон за вработени во јавниот сектор

Закон за административни службеници

—–Кодекс на административните службеници

Закон за општа управна постапка

Закон за буџет

Закон за јавна внатрешна финансиска контрола

Закон за јавни набавки

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер – Службен весник бр. 101 од 22 мај 2019

Закон за заштита на укажувачи

Закон за заштита на личните податоци

Закон за заштита од вознемирување на работното место

  • Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи:  линк до ЕНЕР          Проценка на влијанието на регулативата (RIA) – линк
  • Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување: линк до ЕНЕР           Проценка на влијанието на регулативата (RIA) – линк
  • Предлог- закон за измена и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија – линк до ЕНЕР         Проценка на влијанието на регулативата (RIA) – линк

Подзаконски акти

Правилник за транспарентност во работењето на Министерството за одбрана

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за транспарентност во работењето на Министерството за одбрана – 14.01.2021 година.

Правилник за обезбедување на спортска опрема за активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија 04.02.2019 година

Правилник за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија

Правилник за спроведување на конкурс за избор и запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби – 16.06.2021 г.

Правилник за стандардизација во одбраната

Деловник за работа на Советот за стандардизација и кодификација
Политика за НАТО стандардизација во одбраната
Правилник за утврдување на висина на плата, додатоци на плата и други надоместоци на вработените во Министерството за одбрана и Армијата кои вршат должност во дипломатско конзуларни претставништва на Република Северна Македонија во странство, меѓународните мисии и меѓународните организации, штабови, команди и мултинационални воени сили – 19.06.2019

—Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висина на плата, додатоци на плата и други надоместоци на вработените во Министерството за одбрана и Армијата кои вршат должност во дипломатско конзуларни претставништва на Република Северна Македонија во странство, меѓународните мисии и меѓународните организации, штабови, команди и мултинационални воени сили – 22.07.2021

Правилник за начинот на избор и подготовка на воен и цивилен персонал на Армијата на Република Северна Македонија и вработените во Министерството за одбрана, за упатување на должностите во командните структури на НАТО, дипломатските претставништва на Републиката, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации надвор од територијата на Републиката и на територијата на Републиката – 11.03.2021

—–Правилник за упатување на работа во странство на лица на должности во меѓународни мисии и меѓународни организации, штабови, команди и мултинационални воени сили – август 2014 година – престанува да важи

—–Правилник за измена на Правилник за упатување на работа во странство на лица на должности во меѓународни мисии и меѓународни организации, штабови, команди и мултинационални воени сили – 16.02.2015 година – престанува да важи

—–Правилник за измена на Правилник за упатување на работа во странство на лица на должности во меѓународни мисии и меѓународни организации, штабови, команди и мултинационални воени сили – 12.06.2020 година – престанува да важи

Правилник за утврдување на надоместоците на воениот и цивилен персонал за учество во хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Републиката. – 16.08.2019

—–Правилник за утврдување на надоместоците на воениот и цивилен персонал за учество во хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Републиката. – 22.10.2020 г.

—–Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината на надоместоците на воениот и цивилниот персонал кој учествува во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и операции во примената на правото на индивидуална или колективна самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност. – 21.01.2021 г

—–Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на висината на надоместоците на воениот и цивилниот персонал кој учествува во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и операции во примена на правото на индивидуална или колективна самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност. – 10.11.2020 г.

—–Правилник за утврдување на надоместоците на воениот и цивилен персонал за учество во хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Републиката. – 24.07.2012 – престанува да важи

—–Правилни за изменување и дополнување на Правилник за утврдување на надоместоците на воениот и цивилен персонал за учество во хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Републиката. – 14.12.2018 – престанат да важи

Правилник за начинот на грижата на семејствата на воениот и на цивилниот персонал за време на нивното учество во вежбовни активности, обука, хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Републиката – 13.04.2018

Правилник за доделување на плакети, значки, награди и пофалници на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија – СЛ.Весник бр.16 од 22.01.2020

Правилник за постапка за избор и упатување на школување, обука, стручно оспособување, усовршување и специјализација на вработените за потребите на МО и Армијата – 19.09. 2014 година

Правилник за начинот на одржување и проверка на физичката способност за служба во Армијата на Република Македонија на активниот воен персонал – Сл.весник бр.147 од 01.07.2021

—Правилник за начинот на одржување и проверка на физичката способност за служба во Армијата на Република Македонија на активниот воен персонал – не важи

Правилник за мерилата за оценување на посебната здравствена и физичка способност на воениот персонал за служба во Армијата на Република Македонија

Правилникот за начинот за исплата и висината на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија бр. 01-1582/1 од 15.03.2021 година

—- Образец за месечна изјава за надоместоци

—- Решение за утврдување на висината на надоместокот за вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба со посебни воени објекти и служба под посебни услови

Правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-5145/1 од 19.07.2010 г – не важи

—-Правилник за начинот на исплата и висината на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија заведен под бр. 01-1926/1 од 24.03.2020 г – не важи

—–Решение за утврдување на висината на надоместокот за вршење на дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти  бр.02-1926/2 од 24.03.2020 година

—-Правилник за измена на правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-3797/1 од 12.06.2018 г

—–Решение за утврдување на висината на надоместокот за вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови бр.14-3797/2 од 12.06.2018 година

—-Измена на правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-7193/1 од 28.12.2017 г

—-Измена на правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-7346/1 од 22.12.2016 г

—-Измена на правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-2854/1 од 21.04.2016 г

—-Измена на правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-133/3 од 21.12.2015 г

—-Измена на правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-1326/1 од 19.02.2015 г

—-Измена на правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-133/1 од 08.01.2015 г

—-Измена на правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-6597/1 од 30.12.2013 г

—-Измена на правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-1148/1 од 15.02.2013 г

—-Измена на правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-6887/1 од 31.12.2012 г

—-Измена на правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-3579/1 од 29.06.2012г

—-Измена на правилникот за начинот за исплата на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ заведен под бр. 01-5758/1 од 29.09.2011г

Правилник за начинот на поведување и водење на дисциплинската постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија и начинот на работата на комисиите за спроведување на постапката за утврдување на дисциплинска одговорност

Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас

Правилник за утврдување на висината на додатокот на плата за вршење на служба на летачи и друг летачки персонал и воздухопловно технички персонал во Армијата на Република Македонија, во зависност на условите под кои се вршат должностите – СЛ. весник бр.24 од 04.02.2020 год.

Правилник за начинот на остварувањето на еднократен паричен надоместок и неговата висина во случај на повреда и оштетување на организмот на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија

Правилник за исхрана на припадници на Армијата на Република Македонија – 16.01.2015 г.

—Правилник за измена на Правилникот за исхрана на припадници на Армијата на Република Македонија и Норма за замена на продукти – 23.12.2021 г.

Правилник за висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на медицински персонал на служба во Aрмијата на Република Северна Македонија – Сл. весник бр.24 од 04.02.2020 год.

—- Правилник за измена и дополна на Правилникот за висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на медицински персонал на служба во Aрмијата на Република Северна Македонија – Сл. весник бр.116 од 05.05.2020 година

Правилник за начинот на спроведување на контролни здравствени прегледи на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија

—- Правилник за изменување на правилникот за начинот на спроведување на контролни здравствени прегледи на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија – Сл весник бр 41 од 18.02.2021 година

Правилник за начинот на работа на военолекарската комисија за утврдување на посебната здравствена способност на воениот персонал за вршење на служба во Армијата на Република Македонија

Решение за формирање на второстепена воено-лекарска комисија – Сл. Весник бр. 33 од 10.02.2020 година

Уредба за начинот на работа на второстепената воено-лекарска комисија – Сл. весник бр.29 од 07.02.2020 година

Правилник за начинот за остварување на правото на пакет за враќање во цивилен живот на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија

Правилник за начинот на стручното оспособување и усовршување за цивилни професии заради подготовка за враќање во цивилен живот на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија

Правилник за начинот на службено оценување на активниот воен персонал, активниот резервен персонал и за офицерите, односно подофицерите и војниците во резервниот состав на Армијата на Република Северна Македонија, начинот на водење на евиденција потребна за службено оценување и видовите на обрасците на оценувачкиот лист – Сл. Весник бр.156 од 09.07.2021 година

Правилник за начинот на службено оценување на активниот воен персонал, активниот резервен персонал и за офицерите, односно подофицерите и војниците во резервниот состав на Армијата на Република Македонија, начинот на водење на евиденција потребна за службено оценување и видовите на обрасците на оценувачкиот лист – Сл.Весник бр. 170 од 09.12.2011 година – (престанат да важи)

Правилник за утврдување на висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на наставно-научен, наставен и соработнички персонал на воената академија

Правилник за висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на припадниците на специјалните единици на Армијата на Република Македонија

Правилник за времето и начинот на упатување на граѓаните на отслужување на воениот рок и постапката за прекин на служењето на воениот рок и отпуштање на војниците од АРМ („Сл.весник на РМ“ бр.44 од 2007 година)

Правилник за начинот на водење на воена евиденција на граѓаните („Сл.весник на РМ“ бр.162 од 2011 година)

Правилник за начинот на вршење на инспекциски надзор

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукација и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.

Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на инспекторот за одбрана

Правилник за условите и начинот на користење на сидриштето „Билјанини извори“ – Охрид

ПРАВИЛНИК за утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на капацитетитена Армијата на Република Северна Македонија – Неофицијален пречистен текст 08.2020 година *
—Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на капацитетите на Армијата на Република Северна Македонија – 21.09.2020 година

Правилник за условите и процедурите за впишување на воени воздухоплови во регистар  на воените воздухоплови, содржината и начинот на водење на регистарот на воените воздухоплови, начинот и условите за бришење на воените воздухоплови од регистарот на воените воздухоплови, распоредувањето, боењето и означувањето на воените воздухоплови Сл. Весник 81-2010.pdf

—-Правилник за изменување на Правилникот за условите и процедурите за впишување на воени воздухоплови во регистар  на воените воздухоплови, содржината и начинот на водење на регистарот на воените воздухоплови, начинот и условите за бришење на воените воздухоплови од регистарот на воените воздухоплови, распоредувањето, боењето и означувањето на воените воздухоплови

Правилник за начинот на одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на воените аеродроми и хелидроми и воен дел на мешовит аеродром Сл. Весник 125-2010.pdf

Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор на воените воздухоплови

Правилник за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на воениот персонал во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството, а кои се однесуваат на државните воздухоплови и за овластување на здравствените установи или лекари поединци за вршење на здравствени прегледи на воениот персонал во воздухопловството Сл. Весник 96-2013.pdf

Правилник за условите кои треба да ги исполни Центарот за обука на воени пилоти за издавање на уверение за оспособеност за обука, видовите обуки и другите работи кои ги извршува

Правилник за утврдување на висината на додатокот на плата за вршење на служба на летачи и друг летачки персонал и воздухопловно технички персонал во АРМ, во зависност на условите под кои се вршат должностите

Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на воено воздухопловен инженер – инспектор

Процедура за издавање на согласности за летање на странски државни воздухоплови.pdf

Правилник за формата и содржината на образецот и начинот за издавање и одземање на легитимацијата на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија

—-Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот и начинот за издавање и одземање на легитимацијата на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија

Правилник за користење на цветни аранжмани

Правилник за спроведување на процедури за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните и другите податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, а применувајки ги прописите за заштита на личните податоци и заштита на класифицираните информации

Правилник за начинот на работа на воената полиција

Правилник за начинот на користење на услугите на мобилната телефонија, употреба на службени мобилни телефонски апарати и ограничување на износот на сметката 12.2017

Правилник за номенклатура на движни и недвижни ствари кои ги користат Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија

Правилник за работа на хотел Илинден со депанданс 19.06.2009 год.

—-Правилник за изменување и дополнување на Правилник за работа на хотел Илинден со депанданс 07.04.2014 год.

Решение за формирање на продажните цени во угостителските и кантинските објекти 20.08.2015 год.

Правилник за начин на користење на службени моторни возила од возниот парк на Министерството за одбрана

—-Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на користење на службени моторни возила од возниот парк на Министерството за одбрана

Правилник за определување на специфичните должности на цивилниот персонал од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должности) и висината на износот на додатокот на плата на лицата со посебни специјалности од особено значење за ракување и одржување на борбената техника и вооружувањето

—-Исправка на Правилник за определување на специфичните должности на цивилниот персонал од особено значење за армијата на Република Македонија, работните места (должности) и висината на износот на додатокот на плата на лицата со посебни специјалности од особено значење за ракување и одржување на борбената техника и вооружувањето

—-Правилник за дополнување на Правилникот за определување на специфичните должности на цивилниот персонал од особено значење за армијата на Република Македонија, работните места (должности) и висината на износот на додатокот на плата на лицата со посебни специјалности од особено значење за ракување и одржување на борбената техника и вооружувањето

Правилник за висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на персонал со посебни специјалности од особено значење за Армијата на Република Северена Македонија – СЛ. весник бр.24 од 04.02.2020 год.

Правилник за начинот и грижата за семејствата на воениот и цивилниот персонал за време на нивното учество во вежбовни активности, обука, хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Републиката 13.04.2018

Правилник за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на јавен конкурс и постапка за избор на кандидати за запишување на прв циклус на студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 01-113/4 од 17.07.2020 година

—- Правилник за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручно оспособување и усовршување на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 01-381/1 од 23.05.2016 година – престанат да важи

—-Правилник за дополнување на Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручно оспособување и усовршување на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 01-7144/1 од 09.12.2016 година – престанат да важи

—-Правилник за дополнување на Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручно оспособување и усовршување на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 02-3146/1 од 09.06.2017 година – престанат да важи

—-Правилник за изменување на Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручно оспособување и усовршување на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 03-4355/1 од 14.08.2017 година – престанат да важи

—-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручно оспособување и усовршување на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје – 01-1084/1 од 06.02.2019 година – престанат да важи

Правилник за организирање на меѓународни курсеви на Регионалнот центар за односи со јавноста во државата и во странство – 21.05.2020 година

Правилник за измена и дополнување на правилникот за организирање на меѓународни курсеви на регионален центар за односи со јавноста во државата во странство – 12.04.2021 година

Правилник за организирање и остварување на издавачка дејност во Министерството за одбрана – 31.12.2019 година

 

Уредба за ознаките на униформите на Армијата на Република Северна Македонија

Уредба за униформите на Армијата на Република Северна Македонија

Уредба за висината и начинот на остварување на надоместоците на граѓаните во извршувањето на правата и должностите во одбраната

Уредба за критериумите за распоредување и приоритетот при распоредувањето на граѓаните во одбраната

Уредба за обврската за давање приоритет за задоволување на потребите на Армијата, органите на државната власт, републичките сили за заштита и спасување, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната во воена состојба, од страна на јавните претпријатија и трговските друштва од областа на енергетиката, сообраќајот, врските, комуналните дејности и градежништвото 29.05.2007 година

Уредба за начинот за располагање со примените подароци, начинот на управување со евиденцијата на примени подароци и други прашања во врска со примените подароци

Уредба за видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни да ги даваат на користење на Министерството за одбрана, за потребите на Армијата на Република Македонија во воена и вонредна состојба, како и при изведување на вежбовни активности во мир, начинот на водењето на евиденцијата и определување на висина-та на надоместокот за нивното користење, оштетување и уништување

Уредба за начинот на работа на второстепената воено-лекарска комисија – Сл. весник бр.29 од 07.02.2020 година

Уредба за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија

Уредба за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти, и настани на цивилни и државни воздухоплови Сл. Весник 137-2010.pdf

Упатство за начинот на учеството на Армијата на Република Северна Македонија во отстранување на последиците од кризна, вонредна и воена состојба  бр. 09-1951/1 од 24.03.2020 година 

Упатство за начинот за утврдување на материјална одговорност на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија

Упатство за користење Угостителски услуги (репрезентација) на товар на средствата на Буџетот на МО 31.08.2017 год.

Упатство за начинот на спроведување на постапките за јавни набавки во Министерството за одбрана 12.09.2019 година (интерни процедури)

—-Прилози од Упатството за начинот на спроведување на постапките за јавни набавки во Министерството за одбрана

Упатство за аквизиција – 07.08.2019 година

—-Упатство за изменување на Упатството за аквизиција 09.10.2019 година

Упатство за начинот на постапување на специјалистите за јазично тестирање по СТАНАГ 6001

Одлука за методологијата за спроведување на подготовките за одбраната Сл. Весник бр.4 – 2013 година

Одлука за определување на видот и висината на месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби и патните трошоци за доаѓање на академијата и враќање дома на почетокот и крајот на секоја студиска година и при полугодишниот распуст, како и патни трошоци при упатување на пракса од академијата одобрени од деканот на академијата за време на студиите на питомците и на лицата кои се упатени на стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Aрмијата. – Службен весник бр. 149 – 2009 година

—- Одлука за изменување на одлуката за определување на видот и висината на месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби и патните трошоци за доаѓање на академијата и враќање дома на почетокот и крајот на секоја студиска година и при полугодишниот распуст, како и патни трошоци при упатување на пракса од академијата одобрени од деканот на академијата за време на студиите на питомците и на лицата кои се упатени на стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Aрмијата. – Службен весник бр. 149 – 2019 година

Одлука за востанување на Денот на АРМ – Сл. Весник бр. 36 – 1993 година

Одлука за определување на објектите и зоните од значење за одбраната – Сл. Весник бр.83 – 2003 година

—- Одлука за допoлнување на одлуката за определување на објектите и зоните од значење за одбраната бр.68 – 2016 година

Одлука за определување на опрема, стоки и услуги од одбранбен и безбедносен карактер – Сл. Весник бр.69 – 2004

Одлука за определување на зоните во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето – Сл. Весник бр.83 – 2003

Одлука за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба Сл. Весник бр.5 – 2003 година

—- Одлука за изменување и дополнување на одлуката за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба Сл. Весник бр.39 – 2003 година

—- Одлука за дополнување на одлуката за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите на лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба Сл. Весник бр.84 – 2003 година

—- Одлука за изменување и дополнување на одлуката за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите на лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба Сл. Весник бр.9 – 2004 година

Одлука за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.68 – 2002 година

—-Исправка на одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.73 – 2002 година

—- Одлука за дополнување на одлуката за определување на организации и установи и противпожарни единици во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.39 – 2003 година

—- Одлука за изменување на одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.5 – 2003 година

—- Одлука за дополнување на одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба Сл. Весник бр.84 – 2003

—- Одлука за изменување на одлуката за определување на организации, установи и противпожарни единици во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.9 – 2004 година

Skip to content