Уредба со законска сила за утврдување на задачите на Армијата на Република Северна Македонија за време на траењето на вонредната состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита и спасување за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за интервентна набавка на заштитни маски со цел спречување на последиците од корона вирусот (covid – 19) за време на вонредна состојба

Закон за одбрана

Закон за служба во Армијата на Република Северна Македонија

Закон  за ратификација на Северноатлантскиот договор

Закон за Воена академија

Закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства

Закон за посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна одбрана надвор од територијата на Република Македонија и на членовите на нивните семејства

Закон за престанување на важењето на законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок

Закон за ратификација на договорот во врска со координативниот комитет во рамки на Состанокот на Министрите за одбрана на Југоисточна Европа (СЕДМ КК)

Закон за ратификација на договорот за воен грант меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и Протоколот за спроведување на финансиска поддршка меѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за национална одбрана на Република Турција

Закон за ратификација на договорот меѓу државите-страни во северноатлантскиот договор и другите држави учеснички во партнерството за мир за статусот на нивните сили и дополнителен протокол меѓу државите страни во северноатлантскиот договор и другите држави учеснички во партнерството за мир за статусот на нивните сили

Закон за ратификација на натамошниот дополнителен протокол кон договорот меѓу државите-страни во северноатлантскиот договор и другите држави кои учествуваат во партнерството за мир за статусот на нивните сили

Закон за производство и промет на вооружување и воена опрема

Закон за класифицирани информации

Закон за работни односи

Закон за вработени во јавниот сектор

Закон за административни службеници

—–Кодекс на административните службеници

Закон за општа управна постапка

Закон за буџет

Закон за јавна внатрешна финансиска контрола

Закон за јавни набавки

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер – Службен весник бр. 101 од 22 мај 2019

Закон за заштита на укажувачи

Закон за заштита на личните податоци

Закон за заштита од вознемирување на работното место

  • Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи:  линк до ЕНЕР          Проценка на влијанието на регулативата (RIA) – линк
  • Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување: линк до ЕНЕР           Проценка на влијанието на регулативата (RIA) – линк
  • Предлог- закон за измена и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија – линк до ЕНЕР         Проценка на влијанието на регулативата (RIA) – линк

Подзаконски акти

Правилник за транспарентност во работењето на Министерството за одбрана

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за транспарентност во работењето на Министерството за одбрана – 14.01.2021 година.

Правилник за обезбедување на спортска опрема за активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија 04.02.2019 година

Правилник за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија

Правилник за спроведување на конкурс за избор и запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби – 16.06.2021 г.

Правилник за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на јавен конкурс и постапка за избор на кандидати за запишување на прв циклус на студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје

Правилник за стандардизација во одбраната

Деловник за работа на Советот за стандардизација и кодификација
Политика за НАТО стандардизација во одбраната

Правилник за начинот на избор и подготовка на воен и цивилен персонал на Армијата на Република Северна Македонија и вработените во Министерството за одбрана, за упатување на должностите во командните структури на НАТО, дипломатските претставништва на Републиката, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации надвор од територијата на Републиката и на територијата на Републиката

Правилник за утврдување на висина на плата, додатоци на плата и други надоместоци на вработените во Министерството за одбрана и Армијата кои вршат должности во командните структури на НАТО, дипломатско – конзуларни претставништва на Републиката, команди, штабови, и воени единици на меѓународни организации во странство и на територијата на Републиката

Правилникот за утврдување на висината на надоместоците на воениот и цивилниот персонал кој учествува во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и операции во примената на правото на индивидуална или колективна самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност

Правилник за начинот на грижата на семејствата на воениот и на цивилниот персонал за време на нивното учество во вежбовни активности, обука, хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Републиката – 13.04.2018

Правилник за доделување на плакети, значки, награди и пофалници на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија – СЛ.Весник бр.16 од 22.01.2020

Правилник за постапка за избор и упатување на школување, обука, стручно оспособување, усовршување и специјализација на вработените за потребите на МО и Армијата – 19.09. 2014 година

Правилник за организирање на меѓународни курсеви на Регионалнот центар за односи со јавноста во државата и во странствo

Правилник за организирање и остварување на издавачка дејност во Министерството за одбрана – 31.12.2019 година

Правилникот за исхрана на припадници на Армијата на Република Македонија и Норма за замена на продукти

Правилник за начинот на службено оценување на активниот воен персонал, активниот резервен персонал и за офицерите, односно подофицерите и војниците во резервниот состав на Армијата на Република Северна Македонија, начинот на водење на евиденција потребна за службено оценување и видовите на обрасците на оценувачкиот лист

Правилник за начинот на одржување и проверка на физичката способност за служба во Армијата на Република Македонија на активниот воен персонал

Правилник за мерилата за оценување на посебната здравствена и физичка способност на воениот персонал за служба во Армијата на Република Македонија

Правилник за начинот на службено оценување на активниот воен персонал, активниот резервен персонал и за офицерите, односно подофицерите и војниците во резервниот состав на Армијата на Република Северна Македонија, начинот на водење на евиденција потребна за службено оценување и видовите на обрасците на оценувачкиот лист

Правилник за начинот на спроведување на контролни здравствени прегледи на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија

Правилник за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на воениот персонал во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството, а кои се однесуваат на државните воздухоплови и за овластување на здравствените установи или лекари поединци за вршење на здравствени прегледи на воениот персонал во воздухопловството Сл. Весник 96-2013.pdf

Правилник за начинот на работа на военолекарската комисија за утврдување на посебната здравствена способност на воениот персонал за вршење на служба во Армијата на Република Македонија

Правилник за начинот на остварувањето на еднократен паричен надоместок и неговата висина во случај на повреда и оштетување на организмот на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија

Правилникот за начинот за исплата и висината на надоместоците за селидбени трошоци, трошоци за превоз, вршење на служба за дежурство, стражарска служба и служба на посебни воени објекти и за време поминато на трупно патување и служба под посебни услови на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Правилник за начинот на поведување и водење на дисциплинската постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија и начинот на работата на комисиите за спроведување на постапката за утврдување на дисциплинска одговорност

Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас

Правилник за определување на специфичните должности на цивилниот персонал од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должности) и висината на износот на додатокот на плата на лицата со посебни специјалности од особено значење за ракување и одржување на борбената техника и вооружувањето

Правилник за утврдување на висината на додатокот на плата за вршење на служба на летачи и друг летачки персонал и воздухопловно технички персонал во Армијата на Република Македонија, во зависност на условите под кои се вршат должностите – СЛ. весник бр.24 од 04.02.2020 год.

Правилник за висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на персонал со посебни специјалности од особено значење за Армијата на Република Северена Македонија – СЛ. весник бр.24 од 04.02.2020 год.

Правилник за висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на медицински персонал на служба во Aрмијата на Република Северна Македонија

Правилник за висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на припадниците на специјалните единици на Армијата на Република Македонија

Правилник за утврдување на висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на наставно-научен, наставен и соработнички персонал на Воената академија

Правилник за начинот за остварување на правото на пакет за враќање во цивилен живот на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија

Правилник за начинот на стручното оспособување и усовршување за цивилни професии заради подготовка за враќање во цивилен живот на активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија

Правилник за времето и начинот на упатување на граѓаните на отслужување на воениот рок и постапката за прекин на служењето на воениот рок и отпуштање на војниците од АРМ („Сл.весник на РМ“ бр.44 од 2007 година)

Правилник за начинот на водење на воена евиденција на граѓаните („Сл.весник на РМ“ бр.162 од 2011 година)

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукација и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.

Правилник за начинот на вршење на инспекциски надзор

Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на инспекторот за одбрана

Правилник за начинот на користење на услугите на мобилната телефонија, употреба на службени мобилни телефонски апарати и ограничување на износот на сметката 12.2017

Правилник за начин на користење на службени моторни возила од возниот парк на Министерството за одбрана

Правилник за користење на цветни аранжмани

Правилник за утврдување на висината на надоместокот на услугите за користење на капацитетите на Армијата на Република Северна Македонија

Правилник за условите и начинот на користење на сидриштето „Билјанини извори“ – Охрид

Правилник за работа на хотел Илинден со депанданс

Решение за формирање на продажните цени во угостителските и кантинските објекти 20.08.2015 год.

Правилник за формата и содржината на образецот и начинот за издавање и одземање на легитимацијата на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија

—-Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот и начинот за издавање и одземање на легитимацијата на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија

 

Правилник за спроведување на процедури за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните и другите податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, а применувајки ги прописите за заштита на личните податоци и заштита на класифицираните информации

Правилник за начинот на работа на воената полиција

 

Правилник за номенклатура на движни и недвижни ствари кои ги користат Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија

 

Правилник за условите и процедурите за впишување на воени воздухоплови во регистар  на воените воздухоплови, содржината и начинот на водење на регистарот на воените воздухоплови, начинот и условите за бришење на воените воздухоплови од регистарот на воените воздухоплови, распоредувањето, боењето и означувањето на воените воздухоплови

Правилник за начинот на одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на воените аеродроми и хелидроми и воен дел на мешовит аеродром Сл. Весник 125-2010.pdf

Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор на воените воздухоплови

Правилник за условите кои треба да ги исполни Центарот за обука на воени пилоти за издавање на уверение за оспособеност за обука, видовите обуки и другите работи кои ги извршува

Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на воено воздухопловен инженер – инспектор

Процедура за издавање на согласности за летање на странски државни воздухоплови.pdf

Уредба за ознаките на униформите на Армијата на Република Северна Македонија

Уредба за униформите на Армијата на Република Северна Македонија

Уредба за висината и начинот на остварување на надоместоците на граѓаните во извршувањето на правата и должностите во одбраната

Уредба за критериумите за распоредување и приоритетот при распоредувањето на граѓаните во одбраната

Уредба за обврската за давање приоритет за задоволување на потребите на Армијата, органите на државната власт, републичките сили за заштита и спасување, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната во воена состојба, од страна на јавните претпријатија и трговските друштва од областа на енергетиката, сообраќајот, врските, комуналните дејности и градежништвото 29.05.2007 година

Уредба за начинот за располагање со примените подароци, начинот на управување со евиденцијата на примени подароци и други прашања во врска со примените подароци

Уредба за видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни да ги даваат на користење на Министерството за одбрана, за потребите на Армијата на Република Македонија во воена и вонредна состојба, како и при изведување на вежбовни активности во мир, начинот на водењето на евиденцијата и определување на висина-та на надоместокот за нивното користење, оштетување и уништување

Уредба за начинот на работа на второстепената воено-лекарска комисија – Сл. весник бр.29 од 07.02.2020 година

Уредба за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија

Уредба за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти, и настани на цивилни и државни воздухоплови Сл. Весник 137-2010.pdf

Упатство за начинот на учеството на Армијата на Република Северна Македонија во отстранување на последиците од кризна, вонредна и воена состојба  бр. 09-1951/1 од 24.03.2020 година 

Упатство за начинот за утврдување на материјална одговорност на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија

Упатство за користење Угостителски услуги (репрезентација) на товар на средствата на Буџетот на МО 31.08.2017 год.

Упатство за начинот на спроведување на постапките за јавни набавки во Министерството за одбрана 12.09.2019 година (интерни процедури)

—-Прилози од Упатството за начинот на спроведување на постапките за јавни набавки во Министерството за одбрана

Упатство за аквизиција – 07.08.2019 година

—-Упатство за изменување на Упатството за аквизиција 09.10.2019 година

Упатство за начинот на постапување на специјалистите за јазично тестирање по СТАНАГ 6001

 

Финансии

УПАТСТВО за работа на органите за финансии во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија Бр. 02-4385/3 од 06.07. 2011 год

УПАТСТВО за измена и дополна на Упатството за работа на органите за финансии во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија Бр.03-6599/1 од 30.12.2013 год

УПАТСТВО за спроведување на финансиските процеси и начинот на преземање на финансиските обврски во Министерството за одбрана (интерни процедури)Бр.01-1169/1 од 13.02. 2015 година

УПАТСТВО за финансиско сметководство во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија Бр. 02-4385/1 од 06.07.2011 год

УПАТСТВО за измена и дополна на Упатството за финансиско сметководство во Министерството за одбрана и Армијата на Република МакедонијаБр. 03-6598/1 од 30.12.2013 год.

УПАТСТВО за материјално сметководство во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија Бр. 02-4385/2 од 06.07. 2011 год

УПАТСТВО за начинот и постапката за склучување на вонсудските спогодби за исплата на додатокот на плата за степен на кариера „Б“ и степен на кариера „В“ за вработените во Министерството за одбрана Бр. 01-5348/1 од 25.09.2015 год.

Упатство за начинот на спроведување на наплатата на приходи во МО и АРМ (интерни процедури) Бр. 02-7506/1 од 20.10.2019 год.

Обрасци за финансиско сметководство

Одлука за методологијата за спроведување на подготовките за одбраната Сл. Весник бр.4 – 2013 година

Одлука за определување на видот и висината на месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби и патните трошоци за доаѓање на академијата и враќање дома на почетокот и крајот на секоја студиска година и при полугодишниот распуст, како и патни трошоци при упатување на пракса од академијата одобрени од деканот на академијата за време на студиите на питомците и на лицата кои се упатени на стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Aрмијата. – Службен весник бр. 149 – 2009 година

—- Одлука за изменување на одлуката за определување на видот и висината на месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби и патните трошоци за доаѓање на академијата и враќање дома на почетокот и крајот на секоја студиска година и при полугодишниот распуст, како и патни трошоци при упатување на пракса од академијата одобрени од деканот на академијата за време на студиите на питомците и на лицата кои се упатени на стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Aрмијата. – Службен весник бр. 149 – 2019 година

Одлука за востанување на Денот на АРМ – Сл. Весник бр. 36 – 1993 година

Одлука за определување на објектите и зоните од значење за одбраната – Сл. Весник бр.83 – 2003 година

—- Одлука за допoлнување на одлуката за определување на објектите и зоните од значење за одбраната бр.68 – 2016 година

Одлука за определување на опрема, стоки и услуги од одбранбен и безбедносен карактер – Сл. Весник бр.69 – 2004

Одлука за определување на зоните во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето – Сл. Весник бр.83 – 2003

Одлука за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба Сл. Весник бр.5 – 2003 година

—- Одлука за изменување и дополнување на одлуката за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба Сл. Весник бр.39 – 2003 година

—- Одлука за дополнување на одлуката за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите на лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба Сл. Весник бр.84 – 2003 година

—- Одлука за изменување и дополнување на одлуката за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите на лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба Сл. Весник бр.9 – 2004 година

Одлука за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.68 – 2002 година

—-Исправка на одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.73 – 2002 година

—- Одлука за дополнување на одлуката за определување на организации и установи и противпожарни единици во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.39 – 2003 година

—- Одлука за изменување на одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.5 – 2003 година

—- Одлука за дополнување на одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба Сл. Весник бр.84 – 2003

—- Одлука за изменување на одлуката за определување на организации, установи и противпожарни единици во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.9 – 2004 година

Етички кодекс на вработените во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија

Методологија за процена на воена опрема

 

Финансии – Обрасци за материјално сметководство

Skip to content