МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Орце Николов бр.116. | 1000 СКОПЈЕ
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
тел | +389 2 3282042

факс | +389 2 3283968
www.mod.gov.mk
Татјана Укајдари
e-mail: kabinetMO@mod.gov.mk

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ:
e-mail: media@mod.gov.mk

Лидија Јанчовска Христова
тел | +389 2 328 2048
e-mail: lidija.jancovska@mod.gov.mk
Иван Петрушевски
тел | +389 2 328 2487
e-mail: ivan.petrusevski@mod.gov.mk
Душко Аврамовски
тел | +389 2 328 2487
e-mail: dushko.avramovski@mod.gov.mk

КОНТАКТ ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ОДБРАНАТА:

(За прием во Армијата и за одбранбена политика, меѓународна соработка, правни аспекти, финансии, логистика, недвижности, услужни дејности)

Драган Каруловски
тел | +389 2 328 2539
e-mail: dragan.karulovski@mod.gov.mk
Бесим Хасалари
тел | +389 2 328 2535
e-mail: besim.hasalari@mod.gov.mk

Skip to content