Контакт за прашања од областа на одбраната

КОНТАКТ ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ОДБРАНАТА:

(За прием во Армијата и за одбранбена политика, меѓународна соработка, правни аспекти, финансии, логистика, недвижности, услужни дејности)

Драган Каруловски
тел | +389 2 328 2539
e-mail: dragan.karulovski@mod.gov.mk
Бесим Хасалари
тел | +389 2 328 2535
e-mail: besim.hasalari@mod.gov.mk

Skip to content