КОНКУРС за упатување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија што ќе се школуваатна Воена академија „WestPoint“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

КОНКУРС за упатување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија што ќе се школуваатна Воена академија „WestPoint“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година.pdf

Други вести
Skip to content