Квартален извештај на Секторот за инспекција за периодот октомври – декември 2021

Согласно член 166-г од Законот за одбрана (,,Службен весник на РМ бр.42/01,05/03, 8/06, 110/08, 51/11, 151/11, 185/11, 215/15 и 42/20), Министерството за одбрана има обврска да изготви и достави квартален извештај, кој се објавува на интернет страницата на министерството.
Секторот за инспекција во одбраната во периодот октомври-декември 2021 година, нема извршено инспекциски надзори согласно програмата.
Во овој квартален период, Секторот за инспекција во одбраната, работеше на усогласување на регулативата во делот на постапката за вршење на инспекциски надзор, потребни за функционирање на инспекциската служба за одбрана и во координација и насока на надлежните сектори во МО, изработи и достави до надлежните, Предлог – Правилник за вршење на инспекциски надзор.

Други вести
Skip to content