Излезе од печат новиот број 42 на меѓународното научно списание „Современа македонска одбрана“, кое го издава Министерството за одбрана

Во новиот број 42 на „Современа македонска одбрана“објавени се 12 научни трудови од реномирани странски и домашни автори.

Во „Современа македонска одбрана“ број 42, во фокусот е руско-ураинскиот конфликт, анализиран од различни аспекти, но се анализираат и состојбите во регионот, влијанието на геопилитиката врз ООН, компјутерскиот криминал во секторот безбедност, односите со јавноста во вооружените сили и други теми поврзани со безбедноста и одбраната во различни контексти.

Други вести
Skip to content