Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период јануари – март 2019 година

Во периодот јануари – март 2019 година, реализирани се следниве инспекциски надзори:

А) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на АРМ:
1. Вонреден инспекциски надзор во СУТВПиО – Одделение за угостителство и туризам – 03.01.2019 – 11.01.2019 година
2. Контролен инспекциски надзор – Ј4/ГШ на АРМ – 05.02.2019 година
3. Контролен инспекциски надзор – МО – Сектор за логистика – 06.02.2019 година
4. Контролен инспекциски надзор – Центар за обука и дресура на кучиња/КОД – 07.02.2019
5. Редовен инспекциски надзор- Центар за симулации/КОД – 19.02.2019 – 21.02.2019 година
6. Контролен инспекциски надзор – Ренџерски баталјон – 04.03.2019 година
7. Редовен инспекциски надзор – Баталјон за почести/ ГШ на АРМ – 25.03.2019 – 28.03.2019 година

Б) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на цивилната одбрана:
1. Редовен инспекциски надзор – Ј.П Македонска Радио Телевизија – 26.02.2019 година
2. Редовен инспекциски надзор- Единица за локална самоуправа – Радовиш – 26.03.2019 година
3. Редовен инспекциски надзор – Единица за локална самоуправа – Конче – 27.03.2019 година

Skip to content