Закон за производство и промет на вооружување и воена опрема

Закон за производство и промет на вооружување и воена опрема – 2002 год.

Закон за изменување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема – 2007 год.

Закон за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема – 2009 год.

Закон за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема – 2010 год.

Закон за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема – август 2013 год.

Закон за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема – ноември 2013 год.

Закон за дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема – 2014 год.

Закон за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема – 2015 год.

Закон за изменување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема – 2016 год.

 

Skip to content