Буџет за 2022 година (во илјада денари)

Буџет за 2022 година (во илјада денари) – Сл. Весник бр. 287 од 20.12.2021г.

Буџет за 2019 година (во илјади денари)
Реализација на Буџетот на Министерството за одбрана за периодот 01.01 – 28.06.2019 година.pdf
Завршна сметка за сметката 050010011663115 – Приходи од органи
Завршна сметка за сметката 050010011678518 – Донаторска сметка
Завршна сметка за сметката 050010011678537 – Донаторска сметка – Програма Еразмус + Клучна акција 2 (за Воена академија)
Завршна сметка за сметката 050010011678522 – Донаторска сметка, Програма Еразмус + Клучна акција 1 (за Воена академија)
Завршна сметка за сметката 050010011678715 – Приходи од самофинасирачки активности – Воено медицински центар
Завршна сметка за сметката 050010011663717 – Буџетска сметка
Завршна сметка за сметката 050010011678720 – Приходи од самофинасирачки активности
Даночен биланс за 2019 година (се изработува еден даночен биланс на ниво на субјект, за приходните сметки во МО: 050010011675720 и 050010011663115)

Skip to content