Воена едукација

Соодветен пристап во образованието – Осврт на искуствата на земјите-членки на НАТО во делот на военото образование (2)

Процесот, односно соодветен пристап во образованието и професионално усовршување на персоналот т.е. на вработените во системот на одбраната и национална безбедност во земјите-членки на НАТО и земјите-партнери е единствен и целокупен систем во текот на кариерата на воените лица. Во минатиот број на „Штит“ ги прикажавме достигнувањата во сферата на военото образование на Велика Британија, […]

Земјотреси, пожари и поплави – Компјутерски проекции и симулација на решавање на можни кризни состојби

Со рестартирањето на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ пред образовниот кадар на Воената академија се поставија и нови стандарди, методи и начини на изведување на наставните програми. Новите технологии, информатичките алатки и софтверски програми се вклучија во обуката и образованието на питомците на Воената академија. Исто така, и студентите на Катедрата за безбедност, кризен менаџмент, […]

Создавање на добро едуциран кор на воени лидери – Искуствата на земјите-членки на НАТО во делот на военото образование (1)

Образованието во текот на професионалната војничка кариера овозможува развој на интелектуалниот капацитет и стекнување со генерални знаења. Ова, покрај останатото, е услов за непрекинат развој и за стекнување способности за дејствување во сложени ситуации. Образованието го иницира процесот на учење и создавање креативен начин на размислување при решавање на поставените задачи. Поседувањето соодветно ниво на […]

Континуирано воено образование – Успешно реализиран курс за командири на чети на родови и за логистички специјалности

Во Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, во рамките на континуираното воено образование и воспитување, односно остварувањето на стручното оспособување и усовршување на лица со завршен I циклус на универзитетски студии за потребите на Армијата на Република Македонија, успешно е реализиран Курсот за командири на чети на родови и за логистички специјалности. Со овој […]

Пример за соработка на балканот – Односите на Република Македонија со Република Турција

Во првата деценија од третиот милениум (а посебно во 2010, во 2011 и во 2012 година), Турција остави впечаток како една од највлијателните земји во Европа и во светот. Нејзиното богато историско наследство, културната длабочина, добро образованата млада популација (Турција има 74 милиони население, од кои повеќе од 60 проценти се до 35-годишна возраст), сè […]

Дружењето – најголема придобивка „Завршна вешба и студиско патување на студентите на КШО“

Во периодот од 4 до 10 октомври на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во рамките на завршување на школувањето со студиите во II циклус за студиската година 2011/12, на редовни стручни студии (специјализација за командни и штабни должности) на ВА, реализирана е комплексна наставна активност – завршна вежба и студиско патување. Според точно определени […]