Воена едукација

КРИТИЧКО И КРЕАТИВНО МИСЛЕЊЕ ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА ВОЕНИ ОДЛУКИ

КРИТИЧКО И КРЕАТИВНО МИСЛЕЊЕ ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА ВОЕНИ ОДЛУКИ

Најтешкото и најодговорното во командувањето и раководењето е донесувањето одлука. Донесувањето одлука, односно способност и одговорност за одлучувањето е особина која е својствена само на мал број офицери. Секојдневно се формулираат нови теории на командување и раководење, бројни анкети и истражувања ширум светот донесуваат резултати за најновите сознанија од оваа област Побивањето на тврдењата кои […]

КРИТИЧКО И КРЕАТИВНО МИСЛЕЊЕ ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА ВОЕНИ ОДЛУКИ

Способноста за критичко мислење е вештина која ги издвојува иноваторите од следбениците. Критичкото мислење ја намалува моќта на бескрупулозните и претенциозните и ги неутрализира моќта и влијанието на неодрживите аргументи. Таа вештина им помага на потчинетите да ја почувствуваат важноста на одлучувањето, бидејќи не ги примаат пасивно фактите кои им се презентираат, а така пристапувајќи […]

КУЛТУРНА СВЕСТ

КУЛТУРНА СВЕСТ

ПРАШАЊА И ОПЦИИ ВО НАСТАВАТА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК Покрај политичките обврски, зачленувањето во НАТО подразбира и одговорности и обврски на воен план. Процесот на проширување е замислен на начин да им се овозможи на идните членки самите да се запознаат со функционирањето на Алијансата и со одговорностите и со обврските кои произлегуваат од членството, како […]

PËRKRHYESIT NË MISIONET NDËRKOMBËTAREПРЕВЕДУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ МИСИИ

ПРЕВЕДУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ МИСИИ

ПОТРЕБАТА ОД КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕВЕДУВАЧ  ПРЕВЕДУВАЊЕТО, ПОТОЧНО ТОЛКУВАЊЕТО НА ЕДЕН ТЕКСТ ОД ЕДЕН НА ДРУГ ЈАЗИК БАРА ТИМСКА РАБОТА, БЛИСКА СОРАБОТКА И ВИСОКО НИВО НА ДОВЕРБА, А СЕ РАЗБИРА И ГОЛЕМА ПОСВЕТЕНОСТ. ОВОЈ НАПИС ЌЕ СЕ ОБИДЕ ДА ПРЕНЕСЕ ДЕЛ ОД ИСКУСТВОТО НА ПРЕВЕДУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ И ДРУГИ МИСИИ СО ЦЕЛ ДА ДАДЕ СКРОМЕН ПРИДОНЕС […]

KOMUNIKIMI SHUMËGJUHËSOR - ROLI I PËRKTHYESVE DHE INTERPRETUESVE NË MISIONET PAQËSOREМУЛТИЈАЗИЧНА КОМУНИКАЦИЈА УЛОГАТА НА ПРЕВЕДУВАЧИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ МИСИИ

МУЛТИЈАЗИЧНА КОМУНИКАЦИЈА УЛОГАТА НА ПРЕВЕДУВАЧИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ МИСИИ

ПРЕВЕДУВАЊЕТО, ОДНОСНО ТОЛКУВАЊЕТО НА НЕКОЈ ТЕКСТ ОД ЕДЕН НА ДРУГ ЈАЗИК БАРА ТИМСКА РАБОТА, БЛИСКА СОРАБОТКА И ВИСОКО НИВО НА ДОВЕРБА НО, СЕ РАЗБИРА, И ГОЛЕМА ПОСВЕТЕНОСТ. ОВОЈ НАПИС ЌЕ СЕ ОБИДЕ ДА ПРЕНЕСЕ ДЕЛ ОД ИСКУСТВОТО НА ПРЕВЕДУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ И ДРУГИ МИСИИ, СО ЦЕЛ ДА ДАДЕМЕ СКРОМЕН ПРИДОНЕС ЗА ЛИЦАТА КОИ СЕ ИНВОЛВИРАНИ […]

TË RINJTË DHE MBROJTJA - NEVOJA PËR EDUKIMМЛАДИТЕ И ОДБРАНАТА - ПОТРЕБАТА ОД ЕДУКАЦИЈА

МЛАДИТЕ И ОДБРАНАТА – ПОТРЕБАТА ОД ЕДУКАЦИЈА

Во фокусот на вниманието на овој напис е младата популација како интегрален дел на одбраната и формите и методите на најзиното конкретно ангажирање и придонес во градењето на одбранбениот систем. Може да се оцени дека во периодот од 1992 до 2006 г., најголем дел од младите беа вклучени во организирани системски форми на едукација и […]

DIZAJN I AZHURNUAR - NDËRTIMI I BLLOQEVE PËR TË ARRITUR MAKSIMUMIN GJATË MËSIMITАЖУРЕН ДИЗАЈН - ГРАДЕЊЕ БЛОКОВИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ МАКСИМУМ ПРИ УЧЕЊЕТО

АЖУРЕН ДИЗАЈН – ГРАДЕЊЕ БЛОКОВИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ МАКСИМУМ ПРИ УЧЕЊЕТО

Дизајнот претставува метод со кој се обединуваат формата и содржината. Како уметност се дeфинира на повеќе начини. Може да биде уметност, а може да биде и естетика. Дизајнот како именка означува нацрт, скица или план на формата и структурата на уметничкото дело, на едно здание или машина која треба да се изгради или конструира; комбинација […]

Пример за соработка на балканот - Односите на Република Македонија со Република Турција

Пример за соработка на балканот – Односите на Република Македонија со Република Турција

Во првата деценија од третиот милениум (а посебно во 2010, во 2011 и во 2012 година), Турција остави впечаток како една од највлијателните земји во Европа и во светот. Нејзиното богато историско наследство, културната длабочина, добро образованата млада популација (Турција има 74 милиони население, од кои повеќе од 60 проценти се до 35-годишна возраст), сè […]

Дружењето – најголема придобивка „Завршна вешба и студиско патување на студентите на КШО“

Дружењето – најголема придобивка „Завршна вешба и студиско патување на студентите на КШО“

Во периодот од 4 до 10 октомври на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во рамките на завршување на школувањето со студиите во II циклус за студиската година 2011/12, на редовни стручни студии (специјализација за командни и штабни должности) на ВА, реализирана е комплексна наставна активност – завршна вежба и студиско патување. Според точно определени […]

Управување со кризи – Создавањето и развојот на НАТО (5)

Менаџирањето односно управувањето со кризи е едно од основните безбедносни задачи на НАТО. Може да вклучи воени и невоени мерки за да се одговори на некоја закана, било да е тоа во национални или меѓународни рамки. Една од предностите на НАТО-членките е тоа што имаат искуство, средства, способности и воспоставено процеси за да можат да […]