Согледувања

ЗАРОБЕНИШТВО

ЗАРОБЕНИШТВО

ПСИХОЛОГИЈА ИЛИ ТАКТИКА Најголемиот страв после помислата да се биде убиен или застрелан е да се биде заробен. Токму овие три можности се дел од исконските и никогаш неодговорени прашања на секој кој носи воена униформа и чиј „занает“ е војувањето, а „алат“ оружјето. За разлика од првите две можности, заробувањето е состојба која не […]

ИСТОРИЈАТА  И ПРЕВЕДУВАЧИТЕ

ИСТОРИЈАТА И ПРЕВЕДУВАЧИТЕ

ДЕСЕТТЕ НАЈИНТРИГАНТНИ СВЕТСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ  ДАРБАТА ДА СЕ БИДЕ ОДЛИЧЕН ГОВОРНИК И ДА СЕ ПОСЕДУВА МОЌ ДА СЕ БИДЕ УБЕДЛИВ Е ОД НЕПРОЦЕНЛИВО ЗНАЧЕЊЕ ВО ТЕКОТ НА ИСТОРИЈАТА. ИСТОРИСКИ ГЛЕДАНО, ОВАА ОСОБИНА  ОТСЕКОГАШ ИМАЛА КЛУЧНА УЛОГА, ДУРИ КОГА СТАНУВА ЗБОР И ЗА ЛИЦАТА КОИ ПО ПРОФЕСИЈА СЕ ПРЕВЕДУВАЧИ. ТИЕ МНОГУПАТИ СЕ НАШЛЕ ВО УЛОГА НА КЛУЧНИ […]

НОСИТЕЛИ НА МИР И СТАБИЛНОСТ

НОСИТЕЛИ НА МИР И СТАБИЛНОСТ

ЖЕНИТЕ ВО БОРБАТА ЗА МИР И БЕЗБЕДНОСТ ОНА ШТО СЕ СЛУЧУВА ВО ЦЕЛИОТ СВЕТ И НИЗ КУЛТУРИТЕ ПОКАЖА ДЕКА ИНТЕГРИРАЊЕТО НА ЖЕНИТЕ И РОДОВАТА ЗАСТАПЕНОСТ КАКО ФАКТОРИ ВО ГРАДЕЊЕТО НА МИРОВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПОМАГА ДА СЕ ПРОМОВИРА ДЕМОКРАТСКО ВЛАДЕЕЊЕ И ДОЛГОРОЧНА СТАБИЛНОСТ. ДА СЕ ПОСТИГНАТ ОВИЕ ЦЕЛИ, ЖЕНИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ СПОСОБНИ ДА ИГРААТ УЛОГА ВО […]

НАДВОР ОД „КУТИЈАТА“

НАДВОР ОД „КУТИЈАТА“

СПОРТОТ, УМЕТНОСТА И КУЛТУРАТА КАКО ПРЕВЕНТИВА ВО БОРБАТА ПРОТИВ НАСИЛНИОТ ЕКСТРЕМИЗАМ Во времето на глобалните информа­ции, моќта, повеќе од кога било, би ја вклучила „меката“ димензија на привлекување, но и „тврдата“ ди­мензија на принуда и наплата. Ефективното комбинирање на овие димензии се нарекува „паметна моќ“ (на англиски јазик: smart power). На пример, тековната борба против […]

ЗА РЕЗОЛУЦИЈАТА 1325

ЗА РЕЗОЛУЦИЈАТА 1325

ЖЕНИТЕ, МИРОТ И БЕЗБЕДНОСТА Идејата за донесување на една ваква резолуција произлегува од заклучоците на Советот за безбедност на ОН околу промената на природата на војувањето. Според овие заклучоци бројот на цивилните жртви енормно се зголемува, а жените се исклучени од учество во мировните процеси во пост-конфликтните средини (околу ова подетаљно може да се види […]

LIDER RAJONAL - POLITIKA E RE E TURQISËЛИДЕР ВО РЕГИОНОТ - НОВАТА ПОЛИТИКА НА ТУРЦИЈА

ЛИДЕР ВО РЕГИОНОТ – НОВАТА ПОЛИТИКА НА ТУРЦИЈА

 ИСТОРИЈАТА НА ОВИЕ БАЛКАНСКИ ПРОСТОРИ, СЕПАК, ИЗГЛЕДА ДЕКА СЕ ПОВТОРУВА. БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ, ПРЕД НЕШТО ПОВЕЌЕ ОД ЕДНА ГОДИНА ЈА ОДБЕЛЕЖАА СТОГОДИШНИНАТА ОД ПРВАТА БАЛКАНСКА ВОЈНА ВО КОЈА РЕЧИСИ СИТЕ БАЛКАНСКИ ЗЕМЈИ УЧЕСТВУВАА ВО ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА БАЛКАНОТ ОД ПОВЕЌЕВЕКОВНАТА ОСМАНЛИСКА ОКУПАЦИЈА КОГА ТУРЦИЈА СЕ ПОВЛЕЧЕ НА ЛИНИЈАТА ЕНОС-МИДИЈА. ИАКО КАКО ПОРАЗЕНА СТРАНА, СТОГОДИШНИНАТА ОД БАЛКАНСКАТА ВОЈНА […]

POZITA E PRIFTITNË FORCAT E ARMATOSURA - NEVOJË, ARSYETIM DHE RREGULLIMI LIGJOR СВЕШТЕНИЧКА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ - ПОТРЕБА, ОПРАВДАНОСТ И ПРАВНА РЕГУЛИРАНОСТ

СВЕШТЕНИЧКА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ – ПОТРЕБА, ОПРАВДАНОСТ И ПРАВНА РЕГУЛИРАНОСТ

ИСТОРИСКИТЕ ЗАПИСИ ЗА ПОЧЕТОЦИТЕ НА ЧОВЕКОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА УКАЖУВААТ НА ЗАЕМНИОТ ОДНОС НА РЕЛИГИЈАТА И ВОЈСКАТА. ИАКО РЕЛИГИЈАТА И ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ (ВС) СЕ РАЗВИВАЛЕ КАКО ОДДЕЛНИ ПОЈАВИ, НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ НАСТАНУВА КОГА ОДРЕДЕНИ ВОЕНИ ФАЗИ ДОБИВААТ РИТУАЛЕН ЕЛЕМЕНТ Соодносот на армијата и религијата е евидентен уште од најрано документираните историски периоди, каде регулацијата зависела од потребите на […]

FORCAT PER OPERACIONE SPECIALE - ROLI, DETYRAT DHE VLERA STRATEGJIKEСИЛИ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ - СТРАТЕГИСКА ВРЕДНОСТ, УЛОГА И ЗАДАЧИ

СИЛИ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ – СТРАТЕГИСКА ВРЕДНОСТ, УЛОГА И ЗАДАЧИ

Дебатата околу тоа дали силите за специјални операции имаат стратегиска вредност и кој е најдобриот начин на кој тие ќе се употребат секогаш била присутна. Оваа тема и денес претставува предмет на несогласувања, недоразбирања и расправии. Во воените кругови на оваа дебата се приоѓа од аспект на дефинирање на улогата и задачите на силите за […]

REGRES APO PËRPARIM - FAKTORËT EKONOMIK DHE POLITIK KUNDREJT CENIMIT  TË SIGURISË NË BALLKANРЕГРЕС ИЛИ НАПРЕДОК - ЕКОНОМСКИТЕ И ПОЛИТИЧКИТЕ ФАКТОРИ ВО ОДНОС НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ РИЗИЦИ HА БАЛКАНОТ

РЕГРЕС ИЛИ НАПРЕДОК – ЕКОНОМСКИТЕ И ПОЛИТИЧКИТЕ ФАКТОРИ ВО ОДНОС НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ РИЗИЦИ HА БАЛКАНОТ

Состојбите со кои денес се соочуваат повеќето од земјите од Балканот се продукт и наследство на раните деведесетти години на минатиот век, како југословенските војни, кризата во Албанија, внатрешниот конфликт во Македонија, како позначајни и поголеми, но и општо, економските и политичките кризи карактеристични за целиот Балкан. За секоја стагнација или регрес во општеството, отсекогаш […]

Разменувања на „Правата“ при вооружен конфликт - Право при вооружен конфликт
SHKËMBIM PËRVOJASH MBI ,,TË DREJTAT” GJATË KONFLIKTEVE TË ARMATOSURA - E DREJTA NË KONFLIKTET E ARMATOSURA

Разменувања на „Правата“ при вооружен конфликт – Право при вооружен конфликт

Во перидот од 14 до 17 октомври, во организација на Министерството за одбрана на РМ, во Домот на АРМ во Скопје се одржа дводневна работилница на тема: „Право при вооружен конфликт“. На оваа работилница активно учество зедоа претставници од Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни работи, од Армијата на Република Македонија, […]