Поводи

МАКЕДОНИЈА ВО  ВТОРАТА СВЕТСКА  ВОЈНА И ПОТОА

МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА И ПОТОА

РАЗГОВОР СО ПРОФ. Д-Р ЃОРЃИ МАЛКОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОНИОТ ОДБОР НА НАУЧНИОТ СОБИР ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ОД ЗАВРШУВАЊЕТО НА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА Кои се основните причини за поја­ва­та на фашизмот во Италија и нацио­нал­со­цијализмот (нацизмот) во Германија и односот на другите големи сили кон појавата на фашистичката идеологија? – Основната причина за појавата на […]