Në linjën e parë

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)

Ризиците и заканите врз политичката стабилност на Република МакедонијаRreziqet dhe kërcënimet ndaj stabilitetit politik të Republikës së Maqedonisë

Rreziqet dhe kërcënimet ndaj stabilitetit politik të Republikës së Maqedonisë

Vlerësimi i situatës së sigurisë (2) Zyrtarisht nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë në mes të rrezikut politik dhe hyrjes së vendit në NATO. Prandaj, përmes analizës do të jepet përgjigje në atë se si hyrja e Republikës së Maqedonisë dhe integrimet Euro-atlantike ndikojnë në uljen e rrezikut politik dhe kërcënimeve të tjera, ose rritje […]

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)