Intervista

SFIDË DHE NDER I MADH  BISEDË ME KAPETANIN DAVID PETROV, PËRFAQËSUES I ARM-SË NË MISIONIN UNIFIL TË OKB-SËГОЛЕМА ЧЕСТ И ПРЕДИЗВИК - РАЗГОВОР СО КАПЕТАН ДАВИД ПЕТРОВ, ПРЕТСТАВНИК НА  АРМ ВО МИСИЈАТА УНИФИЛ НА ООН

SFIDË DHE NDER I MADH BISEDË ME KAPETANIN DAVID PETROV, PËRFAQËSUES I ARM-SË NË MISIONIN UNIFIL TË OKB-SË

Prej kur Republika e Maqedonisë ka përfaqësues të saj në misionin UNIFIL? – Republika e Maqedonisë merr pjesë në këtë mision që nga viti 2006 me një përfaqësues si oficer shtabi në komandën e UNIFIL-it, dhe ky mision  i Organizatës së Kombeve të Bashkuara është i vetmi deri tani ku RM ka përfaqësuesin e vet […]

MBËSHTETJE E DOMOSDOSHME - INTERVISTË ME ILIR SELMANIN, SHEF I KABINETIT TË MMНЕОПХОДНА ПОДДРШКА - ИНТЕРВЈУ СО ИЛИР СЕЛМАНИ, ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА МО

MBËSHTETJE E DOMOSDOSHME – INTERVISTË ME ILIR SELMANIN, SHEF I KABINETIT TË MM

NË NUMRAT PARAPRAK TË „MBUROJËS“ FILLUAM ME PRAKTIKËN E PREZANTIMIT TË NJËSIVE ORGANIZATIVE BRENDA MINISTRISË SË MBROJTJES PËRMES BISEDAVE ME PERSONAT UDHËHEQËS DHE PËRGJEGJËS NË KUADËR TË SEKTORËVE TË CAKTUAR. KËTË RRADHË VENDOSËM TË BISEDOJMË PËR NJË VEPRIMTARI, E DOMOSDOSHME NË SECILËN MINISTRI MË TË MADHE APO INSTITUCION TJETËR PUBLIK, PROFESION QË NUK ËSHTË I […]

DUAM TË SHKEMBEJMË PËRVOJAT   INTERVISTË ME MARTA PZHENIOSLO, U.D. AMBASADORE E REPUBLIKËS SË POLONISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËСАКАМЕ ДА ГИ СПОДЕЛИМЕ ИСКУСТВАТА - ИНТЕРВЈУ СО МАРТА ПЖЕНИОСЛО, В.Д. АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

DUAM TË SHKEMBEJMË PËRVOJAT INTERVISTË ME MARTA PZHENIOSLO, U.D. AMBASADORE E REPUBLIKËS SË POLONISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

MARTA PZHENIOSLLO ËSHTË DIPLOMATE E AKREDITUAR E REPUBLIKËS SË POLONISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË NGA NËNTORI I VITIT 2008. SI DIPLOMATE PROFESIONALE AJO DERI MË SOT KA KRYER DETYRA DHE FUNKSIONE TË RËNDËSISHME NË KUADËR TË MINISTRISË SË PUNVE TË JASHTME TË REPUBLIKËS SË POLONISË, NDËRSA SOT ËSHTË U.D. AMBASADORE E REPUBLIKËS SË POLONISË NË […]

SYNOJMË QË ARM TË KETË NJËSINË MË ELITE NË RAJON - INTERVISTË ME GJENERALIN E BRIGADËS VASKO GJURÇINOVSKI,  KOMANDANT I REGJIMENTIT PËR OPERACIONE SPECIALEСЕ СТРЕМИМЕ АРМ ДА ИМА НАЈЕЛИТНА ЕДИНИЦА ВО РЕГИОНОТ - ИНТЕРВЈУ СО БРИГАДНИОТ ГЕНЕРАЛ ВАСКО ЃУРЧИНОВСКИ, КОМАНДАНТ НА ПОЛКОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ

SYNOJMË QË ARM TË KETË NJËSINË MË ELITE NË RAJON – INTERVISTË ME GJENERALIN E BRIGADËS VASKO GJURÇINOVSKI, KOMANDANT I REGJIMENTIT PËR OPERACIONE SPECIALE

KUR FLASIM PËR REGJIMENTIN E OPERACIONEVE SPECIALE DHE PËR PJESËTARËT E KËTIJ REGJIMENTI, GJITHMONË PËRDORIM EPITETET MË TË LARTA, ATA JANË MË TË MIRËT MES TË MIRËVE, ATA JANË KRENARIA JONË DHE PËRFAQËSUES TË DENJË ÇDOKUND KU VALON FLAMURI I MAQEDONISË, GJITHMONË DHE GJITHKUND TË PARËT E KANË TRASUAR RRUGËN ATY KU ËSHTË MË VËSHTIRË, […]

BASHKËPUNIM INTENSIV NDËRKOMBËTARИНТЕНЗИВНА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

BASHKËPUNIM INTENSIV NDËRKOMBËTAR

INTERVISTË ME DOC. DR. BEKIM MAKSUTI, UDHËHEQËS I SEKTORIT PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR NË MINISTRINË E MBROJTJES Ju jeni udhëheqës i Sektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes. Cili është aktiviteti kryesor i këtij sektori dhe si është e organizuar puna në të? – Me të vërtetë paraqet nder dhe kënaqësi për mua, […]

NË HAP ME NEVOJAT - INTERVISTË ME PROF. DR. STOJAN KUZEV, DEKAN I FAKULTETIT PËR DETEKTIVË DHE KRIMIMINOLOGJI NË UERMВО ЧЕКОР СО ПОТРЕБИТЕ - ИНТЕРВЈУ СО ПРОФ. Д-Р СТОЈАН КУЗЕВ, ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА ПРИ ЕУРМ

NË HAP ME NEVOJAT – INTERVISTË ME PROF. DR. STOJAN KUZEV, DEKAN I FAKULTETIT PËR DETEKTIVË DHE KRIMIMINOLOGJI NË UERM

VITN KALENDARIK 2013 E RRUMBULLAKOJMË ME INTERVISTËN E PROF. DR. STOJAN KUZEV, DEKAN I FAKULTETIT PËR DETEKTIVË DHE KRIMINOLOGJI NË UERM. KJO BISEDË DËSHMON EDHE NJËHERË SE MINISTRIA E MBROJTJES BASHKËPUNON NË FORMA TË NDRYSHME ME TË GJITHA INSTITUCIONET ARSIMORE KU ARSIMOHEN KUADRO PËR NEVOJAT E SIGURISË DHE MBROJTJES. ME KËTË PRAKTIKË DO TË VAZHDOJMË […]

SYNIMI IM ËSHTË TË ARRIJMË MAJEN… – ME KOLONEL DR. ORCE POPOVSKI, DEKAN I AKADEMISË USHTARAKE „GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI“ SHKUPМојата цел е да го освоиме врвот... - Интервју со полковник д-р Орце Поповски, декан на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје

SYNIMI IM ËSHTË TË ARRIJMË MAJEN… – ME KOLONEL DR. ORCE POPOVSKI, DEKAN I AKADEMISË USHTARAKE „GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI“ SHKUP

Jeni i emëruar dekan i Akademisë Ushtarake në muajin korrik të këtj viti. A keni pasur kohë të mjaftueshme të kryeni vlerësim adekuat dhe të filloni me punë në vitin e ri akademik, duke dhënë udhëzime të reja, duke përfshirë ndryshime etj.? Caktimi im në pozitën e dekanit vjen si rrejdhojë e kryerjes së detyrës […]

Во тренд со современите потреби - Интервју со Блерим Укали, раководител на секторот за комуникации, аналитика и оперативна поддршка – СКАОПNË HAP ME NEVOJAT BASHKËKOHORE - INTERVISTË ME BLERIM UKALLIN, UDHËHEQËS I SEKTORIT PËR KOMUNIKIM, ANALITIKË DHE MBËSHTETJE OPERATIVE – SKAMO

NË HAP ME NEVOJAT BASHKËKOHORE – INTERVISTË ME BLERIM UKALLIN, UDHËHEQËS I SEKTORIT PËR KOMUNIKIM, ANALITIKË DHE MBËSHTETJE OPERATIVE – SKAMO

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NGA FORMIMI I SAJ DERI MË SOT DISA HERË KA BËRË NDRYSHIME NË ORGANIZIMIN E SAJ ME QËLLIM QË TË JETË EDHE MË EFEKTIVE DHE GJITHMONË NË HAP ME NEVOJAT BASHKËKOHORE DHE DREJTIMET E ZHVILLIMIT DHE PËRMIRËSIMIT TË FUNKSIONEVE THEMELORE. DISA TËRËSI ORGANIZATIVE JANË ZGJERUAR,TË TJERA JANË TRANSFORMUAR […]

Создадовме армија достојна за почит - Интервју со проф. д-р Трајан Гоцевски, првиот министер за одбрана во независна Република Македонија
KRIJUAM NJË ARMATË TË DENJË PËR RESPEKT - ME PROF. DR. TRAJAN GOCEVSKI, MINISTRI I PARË I MBROJTJES NË REPUBLIKËN E PAVARUR TË MAQEDONISË

KRIJUAM NJË ARMATË TË DENJË PËR RESPEKT – ME PROF. DR. TRAJAN GOCEVSKI, MINISTRI I PARË I MBROJTJES NË REPUBLIKËN E PAVARUR TË MAQEDONISË

Prof. dr. Trajan Gocevski, ministri i parë i Mbrojtjes në Republikën e pavarur të Maqedonisë, dekan shumëvjeçar i fakultetit filozofik në Shkup, profesor universitar, redaktor kryesor dhe përgjegjës i gazetës ,,Mbrojtja e Maqedonisë Bashkëkohore”. Të njohura janë të arriturat dhe kontributet e tij në themelimin e armatës së Republikës së Maqedonisë në ato vite të […]

Промени во суштината на нештата - Интервју со проф. Д-р Арта Мусарај, заменик-министер за одбрана на Република Албанија
NDRYSHIM TË GJËRAVE NË THELB - INTERVIST Ë PROF .D-R ARTA MUSARAJ, ZËVENDËS MINISTRE E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

NDRYSHIM TË GJËRAVE NË THELB – INTERVIST Ë PROF .D-R ARTA MUSARAJ, ZËVENDËS MINISTRE E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

NË KËTË NUMËR TË ,, MВUROJËS” BISEDËN E FILLOJMË ME PROF. DR. ARTA MUSARAJ NGA REPUBLIKA E SHQIPËRISË, DR. NË FUSHËN E EKONOMISË, PROFESOR NË FAKULTETET ME RENOME EVROPIANE, DEKAN NË FAKULTETIN E EKONOMISË DHE DREJTËSISË NË VLORË, THEMELUESE, DREJTOR DHE REDAKTOR E REVISTËS PRESTIGJIOZE NDËRKOMBËTARE ,,AKADEMIKUS”, DUKE RENDITUR KËTO RRADHAZI, EDHE ZËVENDËS –MINISTRE E […]