Глобал

„Одлив на мозоци“ - Контраразузнавањето како разузнавачки циклус (2)
„Rrjedhja e trurit“ - Kundërzbulimi si një cikël i inteligjencës (2)

„Одлив на мозоци“ – Контраразузнавањето како разузнавачки циклус (2)

Во некои кругови, ефективното контраразузнавање започнува но и завршува со поимот на класификација на нивоата за безбедност, со т.н. поими како некласифицирано, интерно, доверливо, државна тајна, врвна тајна и слично. Последниве години развојот на случувањата придонесоа за отворање на многу дебати, се разбира во контекст на тоа дали многу луѓе имаат пристап до одредени информации, […]

Сопствен стил на војување и оперативна вештина - Оперативната вештина врска  како врска помеѓу стратегијата и тактиката
Stili unik i luftimit dhe shkathtësisë operative - Shkathtësia operative si një lidhje midis strategjisë dhe taktikës

Сопствен стил на војување и оперативна вештина – Оперативната вештина врска како врска помеѓу стратегијата и тактиката

Оперативната вештина претставува врска помеѓу стратегијата и тактиката. Неопходно е ова да се сфати доколку воените професионалци сакаат да бидат успешни во модерното војување. Тоа е вештина на толкување на стратегиските насоки на политичкиот врв и нивно преведување во тактички задачи заради остварување на стратегиските цели. Истовремено, оперативната вештина треба да се практикува и наназад, […]

Чуварот на Израел никогаш не спие – Генеза на почетоците на МОСАД

Агентите на МОСАД имале значаен придонес во успесите по синајските борби со Египќаните. По негов налог и со големи напори, речиси во сите позначајни арапски градови биле распоредени шпиони кои континуирано обезбедувале непрекинат проток на високозначајни информации. Како успех на Изер Харел се припишува соработката и зближувањето со ЦИА, која во тој период ја раководел […]

Реципроцитетот на одговорот ретроспектива на глобалните промени низ призмата на современиот тероризам (6)

Глобалниот тероризам е дефиниран како политички мотивирано насилство против неборбени цели од страна на издвоени групи, со влијание врз повеќе региони или врз целиот свет. Дефинициите користени после нападите на САД во септември 2001 година, глобалниот тероризам го поврзуваат како интернационален, бидејќи во изведувањето на активностите се поврзани државјани на повеќе земји. Најголемиот дел дефиниции […]

Корените на модерното војување – Еволуцијата на војските во 17 век

Корените на модерното војување лежат во реформите на воените работи, поттикнати од револуционерните воени изуми во 17 век. Тие реформи се посебно интересни за проучување бидејќи придонесоа во процесот на создавање модерни нации-држави и модерни воени институции. Ако сакаме да зборуваме за оперативна вештина (operational art) и да ја разбереме нејзината суштина, треба да почнеме […]

Тајни што не се тајни – Контраразузнавањето како разузнавачки циклус (1)

Под контраразузнавање се подразбираат разузнавачки активности кои се занимаваат со идентификување и со справување со заканите по безбедноста, поставени од страна на непријателски разузнавачки организации или поединци вклучени во шпионажа, саботажа, субверзија или тероризам. Произлегува дека контраразузнавањето се занимава со собирање, но и со спречување на сите аспекти опфатени со разузнавачки операции на странски држави. […]

Јавна и тајна дипломатија – студија на случај – Македонија

Во претходниот број на магазинот „Штит“најавив дека во следниот, односно во декемврискиот број ќе говориме за реалните продукти на техниките на „мека“ моќ како компонента на јавната дипломатија (но и на тајната дипломатија) преку интерпретирање на една студија на случај за јавната или за тајната дипломатија која се водеше кон Македонија во текот на 2001 […]