Globi

DHËNIA E INFORMATAVE - SI PUNOJNË SPIUNËTДОСТАВУВАЊЕ ИНФОРМАЦИИ - КАКО РАБОТАТ ШПИОНИТЕ

DHËNIA E INFORMATAVE – SI PUNOJNË SPIUNËT

Kur informatat sekrete i jepen lidhjes së spiunit, ata duhet të jenë të fshehura mirë me qëllim që armiku të mos dyshojë në asgjë. Në qoftë se armiku dyshon, apo zbulon se dikush është spiun dhe e spiunon, ai me qëllim nuk do të bëjë panikë por këtë situatë do ta shfrytëzojë në favorin e […]

LUFTA HIBRIDEХИБРИДНА ВОЈНА

LUFTA HIBRIDE

KOMBINIMI I MUNDËSIVE KONVENCIONALE, TË PARREGULLTA, TERRORISTE DHE KRIMINELE Të luftuarit si fenomen shoqëror evaluon dhe ndryshon në vazhdimsi. Kjo vjen si pasojë e faktorëve të zakonshëm të cilët gjithnjë kanë pasur ndikim ndaj luftës: ndryshimet në marrëdhëniet ndërkombëtare, ndryshimi i qendrës së fuqisë në nivel rajonal dhe global, proceset e reja politike, teknologji dhe […]

DALAJ  LAMA - LIDERI SHPIRTËROR DHE AGJITATORI PËR TIBETIN E LIRË DHE AUTONOMДАЛАЈ ЛАМА - ДУХОВЕН ЛИДЕР И АГИТАТОР ЗА СЛОБОДЕН (АВТОНОМЕН) ТИБЕТ

DALAJ LAMA – LIDERI SHPIRTËROR DHE AGJITATORI PËR TIBETIN E LIRË DHE AUTONOM

Tibeti dhe Kina kanë histori të gjatë të marrëdhënieve të ndërsjella, përplot me vështirësi dhe ndryshime. Duke e parë historinë, dy popujt kanë punuar për intersa të ndërsjella, por kohë pas kohe kanë qenë edhe në luftë. Sot populli i Tibetit nuk ekziston, gjegjësisht asnjë qeveri në botë nuk e pranon qeverinë e Tibetit në […]

MËNYRË E SHPEJTË DHE EFIKASE - MBROJTJA CIVILE NË BELGJIKËБРЗО И ЕФИКАСНО - ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ВО  БЕЛГИЈА

MËNYRË E SHPEJTË DHE EFIKASE – MBROJTJA CIVILE NË BELGJIKË

QËLLIMI KRYESOR I MBROJTJES DHE SHPËTIMIT ËSHTË MRBOJTA DHE SHPËTIMI I POPULLATËS DHE TË MIRAVE MATERIALE NGA BURIMET E RREZIKUT. ÇDO SHTET BASHKËKOHOR ZHVILLON KËTË SEGMENT NË MËNYRËN QË PËRPUTHET ME NEVOJAT DHE MUNDËSITË E TIJ. MBROJTJA CIVILE E VENDEVE ANTARE TË BASHKIMIT EUROPIAN GJITHSESI QË MBËSHTETET EDHE NË BASHKËPUNIMIN DHE KOMPLEMENTARIZMIN ME SISTEMET E […]

TRE DIMENSIONE - MENAXHIMI GJITHËPËRFSHIRËS I KRIZËS NGA NATOТРИ ДИМЕНЗИИ - СЕОПФАТНИОТ КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ НА НАТО

TRE DIMENSIONE – MENAXHIMI GJITHËPËRFSHIRËS I KRIZËS NGA NATO

Gjatë dekadave të fundit, menaxhimi ndërkombëtar me kriza u ndryshua në tre dimensione: 1. u zgjerua spektri i detyrave. Operacionet bashkëkohore për menaxhim me kriza kanë për qëllim të administrojnë me sigurinë, dimensionet sociale, politike dhe ekonomike të krizave. 2. Afatet kohore të menaxhimit me kriza u zgjeruan. Sot, aktivitetet në pjesën e menaxhimit me […]

BOSHLLËKU I KRENARISË EUROAZIATIKE - GJENDJA POLITIKE DHE E SIGURISË NË UKRAINËЕВРОАЗИСКИ ГОРДИЕВ ЈАЗОЛ - ПОЛИТИЧКО-БЕЗБЕДНОСНАТА  СОСТОЈБА ВО УКРАИНА

BOSHLLËKU I KRENARISË EUROAZIATIKE – GJENDJA POLITIKE DHE E SIGURISË NË UKRAINË

Ukraina sot është pikë e gravitimit të lojrave ushtarake, politike dhe të sigurisë të fuqive të mëdha. Lufta ushtarako-diplomatike vazhdon në Ukrainë, ndërsa koncentrimi i forcave ushtarake intensifikohet përgjatë kufirit ruso-ukrainas. Gjeneza e konfliktit para se gjithash është e natyrës fitimprurëse, por si arsye për luftë është koncentrimi i fuqisë të një numri të vogël […]

SI PUNOJNË SPIUNËT - HYRJE NË PUNËN E SPIUNËVEКАКО РАБОТАТ ШПИОНИТЕ - ВОВЕД ВО ШПИОНСКАТА РАБОТА

SI PUNOJNË SPIUNËT – HYRJE NË PUNËN E SPIUNËVE

NË BOTËN REALE SPIUNAZHI RRALLË HERË NGJANË ME AKTIVITETET E AGJENTËVE TË EKRANIT TË HOLIVUDIT. SPIUNAZHI ËSHTË NJË AKTIVITET I RREZIKSHËM, POR MEGJITHATË QEVERITË SHPESH E PËRDORIN SPIUNAZHIN PËR TË ARRITUR DERI TEK INFORMATAT SEKRETE TË ARMIQVE, POR EDHE TË MIQVE. SUKESET DHE DËSHTIMET E SPIUNËVE KANË SHUMË NDIKIM NË POLITIKËN E JASHTME TË NJË […]

ROLI I SHTABIT - PROCESI I VENDIMARRJES GJATË KOMANDIMIT DHE KONTROLLIT TË OPERACIONEVE USHTARAKEУЛОГАТА НА ШТАБОТ - ПРОЦЕС НА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА ПРИ КОМАНДУВАЊЕ И КОНТРОЛА ВО ВОЕНИ ОПЕРАЦИИ

ROLI I SHTABIT – PROCESI I VENDIMARRJES GJATË KOMANDIMIT DHE KONTROLLIT TË OPERACIONEVE USHTARAKE

Me përdorimin e sistemeve bashkëkohore informativo-komanduese të cilat sot u janë në dispozicion komandantëve, mundësohet krijimi i rrjetit informativo-komunikues i cili me sukses i integron të gjitha nivelet e komandimit në përgjithësi. Edhe pse teknologjia moderne ofron përparësi të cilat sot përdoren në sistemin e udhëheqjes dhe komandimit, është pak e besueshme se për suksesin […]

DIZAJN OPERATIV - METODOLOGJIA DOMINANTE NË STRATEGJITË E REJA TË LUFTIMITОПЕРАТИВЕН ДИЗАЈН - ДОМИНAНТНА МЕТОДОЛОГИЈА ВО НОВИТЕ СТРАТЕГИИ НА ВОЈУВАЊЕТО

DIZAJN OPERATIV – METODOLOGJIA DOMINANTE NË STRATEGJITË E REJA TË LUFTIMIT

Dizajni operativ paraqet metodologji për planifikim konceptual të operacioneve komplekse luftarake përmes kuptimit të lidhjes mes rrethit operativ, problemit dhe zgjidhjes. Fillimet e metodologjisë së dizajnit operativ janë bërë në ushtrinë e SHBA-ve në fund të viteve të ’90-ta të shekullit të kaluar në bashkëpunim të ngushtë me kuadrin e shkollës për studimet e avancuara […]

LUFTA PËR ISHUJT FOLKLANDE - SHEMBULL KLASIK I OPERACIONIT TË REALIZUAR NGA FORCAT SPECIALEВОЈНА ЗА ФОЛКЛАНДСКИТЕ ОСТРОВИ - КЛАСИЧЕН ПРИМЕР ЗА ОПЕРАЦИЈА ИЗВЕДЕНА ОД СПЕЦИЈАЛНИ СИЛИ

LUFTA PËR ISHUJT FOLKLANDE – SHEMBULL KLASIK I OPERACIONIT TË REALIZUAR NGA FORCAT SPECIALE

Lufta kundër Argjentinës për Ishujt Folklande ishte një provim për të gjitha forcat speciale të Britanisë së Madhe. Në luftë morrën pjesë pjesëtarët e pothuajse të gjitha llojeve të forcave speciale të ushtrisë britanike: FSA (Forcat spaciale Ajrore), SBS, Marina Mbretërore, pjestarët e Regjimentit të Parashutës, por edhe Bataljoni “Gurki” kishte detyrë në këtë luftë. […]