Бинарен код

Симулациски софтвер „KIBOWI“ – Симулирање на здружени борбени дејства во реално време

Софтверскиот пакет „KIBOWI“ е развиен со цел помагање на компјутерските вежби спроведени од страна на холандската армија. Во денешно време, освен за потребите на холандската армија, овој симулациски софтвер се употребува и од страна на други европски земји, како и за вежбовни активности во рамките на НАТО. Првата верзија на „KIBOWI“ се појавила во 1990 […]

Симулациски софтвер JTLS – Софтвер за изведување на компјутерски поддржувани вежби и вршење анализи

JTLS (Joint Theater Level Simulation) претставува повеќестран и интерактивен симулациски софтвер со чија помош се извршува изведување на компјутерски поддржувани вежби и вршење анализи. Со помош на овој софтвер, исто така се врши и развој и процена на здружените оперативни планови. Како и другите симулациски софтвери, JTLS се користи за моделирање на воени мисии на […]

Логистички софтвери и алатки во НАТО – Информатичките системи за обединување на примарните автоматизирани логистички системи во НАТО

Во ова продолжение ќе обрнеме повеќе внимание на информатичките системи и алатки кои се користат за остварување логистичка поддршка на силите на НАТО. LOGFAS (Logistics Functional Area Services) ги обединува следните примарни автоматизирани логистички системи во НАТО: – База со логистички податоци (Logistic Database – LOGBASE); -Систем за сојузничко распоредување и движење (Allied Deployment and […]

Пресликување на „Живите“ маневри - Софтвери за симулација и потреба на софтверите во армиите ширум светотPasqyrim i  manovrimeve të „gjalla“- Softuere për simulim dhe nevoja për softuer në armatat nëpër botë

Пресликување на „Живите“ маневри – Софтвери за симулација и потреба на софтверите во армиите ширум светот

Воените симулации, познати исто така и под името воени игри, се симулации каде што сите теории, претпоставки и можни резултати од одредена воена акција или битка можат да бидат тестирани и подобрени, без притоа да се претрпат некакви загуби. Самиот термин воени симулации покрива широк спектар на активности, почнувајќи од теренски вежби во полн размер […]

Воени симулации со користење на виртуелна реалност (2) – Virtual Boot Camp

Покрај „фамилијализирањето“ војници со некои од најсложените возила во воената флота, тренерите имаат откриено дека виртуелните околини можат исто така да служат и во други апликации. Овластените воени лица и студијата за видеоигри се имаат здружено да создадат реални виртуелни сценарија што им помагаат на војниците да се приспособат на различни борбени околини и ситуации. […]