Kodi Binar

„TROPES V8.3“ - Програмски пакет за анализа на податоци и текст
„PSIKOTROPE    V8.3“ - PAKO E PROGRAMIT PËR ANALIZIM TË TË DHËNAVE DHE TEKSTEVE

„PSIKOTROPE V8.3“ – PAKO E PROGRAMIT PËR ANALIZIM TË TË DHËNAVE DHE TEKSTEVE

Në numrin paraprak diskutuam për ndjekjen elektronike të komunikimit nga ana e së misteriozes ASK (NSA) dhe GHQE-së britanike që shkaktoi reagim nga pothuajse të gjitha vendet shtetasit e të cilëve kanë qenë subjekt i këtyre aktiviteteve. Në tekst shkurtimisht e sqaruam parimin e ndjekjes së komunikimeve dhe filtrimin e të dhënave me „ngrirje” të […]

Следење на електронските комуникациии - (не)почитувањето на меѓународните законски стандарди од областа на информатичката комуникација (1)
NDJEKJA  E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE - (MOS)RESPEKTIMI I STANDARDEVE LIGJORE NDËRKOMBËTARE NGA FUSHA E KOMUNIKIMIT INFORMATIK  (1)

NDJEKJA E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE – (MOS)RESPEKTIMI I STANDARDEVE LIGJORE NDËRKOMBËTARE NGA FUSHA E KOMUNIKIMIT INFORMATIK (1)

Në këtë numër dhe në disa numra të ardhshëm të ,,Mburojës”, për shkak të aktualiteteve të shkaktuara nga informatat për ndjekje të komunikimeve elektronike nga ana e agjencioneve për zbulim (për shkak të cilave u gjallërua auditoriumi botëror), do të shkruajmë për gjenezën e ndjekjes së komunikimeve elektronike. Njëkohësisht do të cekim edhe lustracionin e […]

Командно место на иднината - Системи за поддршка при донесувањето на одлука (3)
VENDI I KOMANDËS SË ARDHMËRISË - SISTEMET PËR PËRKRAHJE GJATË SJELLJES SË VENDIMEVE USHTARAKE (3)

VENDI I KOMANDËS SË ARDHMËRISË – SISTEMET PËR PËRKRAHJE GJATË SJELLJES SË VENDIMEVE USHTARAKE (3)

Sistemi taktik për integrim të hapësirës ajrore – STIHA paraqet zgjidhjen materiale për integrimin dhe sinhronizimin e hapësirës ajrore dhe kontrollës së fluturimit në kornizat e Sistemit komandues të fuqive tokësore (SKFT). Ai, si pjesë e automatizuar e sistemit komandues të fuqive tokësore, siguron menaxhimin me hapësirën ajrore dhe kryerjen e shërbimeve nëpërmjet komunikacionit ajror. […]

Систем за контрола на маневар - Системи за поддршка при донесување воена одлука (2)
Sistemi i kontrollit manovrues - Sistemet për mbështetjen e vendimmarrjes ushtarake (2)

Sistemi i kontrollit manovrues – Sistemet për mbështetjen e vendimmarrjes ushtarake (2)

Sistemi i kontrollit manovër në foton 1 (SKM) është i integruar prej hardverit, softverit, sistemeve të standardizuara e integruara të komandës, personal dhe procedurave. Sistemi i kontrollit manovër është vegël e cila i siguron planifikimet themelore të taktikës së brigadës. E mbështetur nga mjete grafike mbështetëse vendimi përfshin harta digjitale, fotografi ajrore apo satelitore, tre-dimensionale […]

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)

(Untitled)

Пресликување на „Живите“ маневри - Софтвери за симулација и потреба на софтверите во армиите ширум светотPasqyrim i  manovrimeve të „gjalla“- Softuere për simulim dhe nevoja për softuer në armatat nëpër botë

Pasqyrim i manovrimeve të „gjalla“- Softuere për simulim dhe nevoja për softuer në armatat nëpër botë

Simulimet e luftës, të njohura gjithashtu edhe me emrin lojëra lufte, janë simulime ku të gjithë teoritë, hipotezat dhe rezultatet e mundshme nga një aksion apo betejë e caktuar ushtarake mund të testohen dhe përmirësohen, pa pasur nevojë për të pësuar humbje. Vetë termi simulime të luftës mbulon një spektër të gjerë aktivitetesh, duke nisur […]