Бинарен код

ЗАКАНИ,  ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИИ

ЗАКАНИ, ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИИ

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА МРЕЖНИОТ СООБРАЌАЈ Во овој дел ќе ги поставиме основите на безбедноста и заштитата на мрежниот сообраќај. Генерално, оваа тематика е наменета за лица кои се одговорни за одржување на компјутерите приклучени на интернет, но е од непроценлива корист и за лицата кои се корисници  на компјутери. Во првиот дел ќе ги […]

ДЕФИНИРАЊЕ И ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД

ДЕФИНИРАЊЕ И ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД

РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ИНТЕРНЕТ-МРЕЖИ Во ерата на глобализација на општествата и пробивот на дигиталните медиуми во сите сфери на општеството, неизоставен дел е и пробивот на социјалните интернет-медиуми во нив. Како општество сè повеќе сме зависни од дигиталната технологија, вклучувајќи ги и социјалните интернет-мрежи. Во оваа статија е направен скромен обид за дефинирање на социјалните […]

„TROPES V8.3“ - Програмски пакет за анализа на податоци и текст
„PSIKOTROPE    V8.3“ - PAKO E PROGRAMIT PËR ANALIZIM TË TË DHËNAVE DHE TEKSTEVE

„TROPES V8.3“ – Програмски пакет за анализа на податоци и текст

Во претходниот број говоревме за електронското следење на комуникациите од страна на мистериозната НСА и британскиот GHQE што предизвика реакција од речиси сите држави чиишто граѓани биле предмет на овие активности. Во текстот накратко го објаснивме принципот на следење на комуникациите и филтрирање на податоците со времено „замрзнување” и складирање на податоците за истите да […]

„TROPES V8.3“ - Програмски пакет за анализа на податоци и текст

„TROPES V8.3“ – Програмски пакет за анализа на податоци и текст

Во претходниот број говоревме за електронското следење на комуникациите од страна на мистериозната НСА и британскиот GHQE што предизвика реакција од речиси сите држави чиишто граѓани биле предмет на овие активности. Во текстот накратко го објаснивме принципот на следење на комуникациите и филтрирање на податоците со времено „замрзнување” и складирање на податоците за истите да […]

Воени симулации со користење на виртуелна реалност (2) - Virtual Boot Camp

Воени симулации со користење на виртуелна реалност (2) – Virtual Boot Camp

Покрај „фамилијализирањето“ војници со некои од најсложените возила во воената флота, тренерите имаат откриено дека виртуелните околини можат исто така да служат и во други апликации. Овластените воени лица и студијата за видеоигри се имаат здружено да создадат реални виртуелни сценарија што им помагаат на војниците да се приспособат на различни борбени околини и ситуации. […]

Следење на електронските комуникациии - (не)почитувањето на меѓународните законски стандарди од областа на информатичката комуникација (1)
NDJEKJA  E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE - (MOS)RESPEKTIMI I STANDARDEVE LIGJORE NDËRKOMBËTARE NGA FUSHA E KOMUNIKIMIT INFORMATIK  (1)

Следење на електронските комуникациии – (не)почитувањето на меѓународните законски стандарди од областа на информатичката комуникација (1)

Во овој и следните неколку броеви на „Штит“, поради актуелностите предизвикани од информациите за следење на електронските комуникации од страна на разузнавачки агенции (поради што се анимираше светскиот аудиториум), ќе пишуваме за генезата на следењето на електронските комуникации. Истовремено ќе се спомене и за лустрацијата на овие (не)дела, како и за елаборација на програмите кои […]

Командно место на иднината - Системи за поддршка при донесувањето на одлука (3)
VENDI I KOMANDËS SË ARDHMËRISË - SISTEMET PËR PËRKRAHJE GJATË SJELLJES SË VENDIMEVE USHTARAKE (3)

Командно место на иднината – Системи за поддршка при донесувањето на одлука (3)

Тактичкиот систем за интеграција на воздушниот простор – ТСИВП претставува материјално решение за интеграција и синхронизација на воздушен простор и за контролата на летањето во рамките на Командниот систем на Копнените сили (КСКС). Тој, како дел од автоматизираниот команден систем на Копнените сили, обезбедува менаџирање со воздушниот простор и извршување на услуги преку воздушниот сообраќај. […]

Систем за контрола на маневар - Системи за поддршка при донесување воена одлука (2)
Sistemi i kontrollit manovrues - Sistemet për mbështetjen e vendimmarrjes ushtarake (2)

Систем за контрола на маневар – Системи за поддршка при донесување воена одлука (2)

Системот за контрола на маневарот на Слика 4 (СКМ) е интегриран од хардвер, софтвер, стандардизирани интегрирани командни системи, персонал и процедури. Системот за контрола на маневарот е алатка која ги обезбедува основните тактички планирања за бригада. Поддржан од алатки за графичка поддршка на одлуката кои вклучуваат дигитални мапи, авионски или сателитски фотографии, тридимензионален динамичен поглед […]

Системи за поддршка при донесување воена одлука – извршни информациски системи за донесување на одлуката на здружено ниво

Системите за поддршка при донесување одлука се компјутерски алатки, дизајнирани за поддршка на донесувањето одлуки, во крајна линија, за да му помогне на штабот во изработка на најдобрата можна одлука. Тие во многу аспекти се иновативни, бидејќи често се дизајнирани со способност за вештачка интелигенција (типично користејќи илјадници комплексни алгоритми), и тие може да процесираат […]

Симулациски софтвер GESI – SIRA

Најпознат германски симулациски модел за поддршка во обуката на баталјонско и на бригадно ниво GESI (GefechtsSImulations-system), е германски акроним за борбена симулација и претставува најпознатиот германски симулациски модел за поддршка на обука на баталјонско и на бригадно ниво. Со помош на овој софтвер се изведуваат симулациски асистирани командно-штабни вежби. Покрај германската армија, овој симулациски софтвер […]