Shpallje

KONKURS I BRENDSHËM PËR UDHËZIM NË AFTËSIMIN E KUALIFIKIMIT DHE PËRSOSSHMËRISË PROFESIONALE-SHKOLLLIM PËR STUDIME TË CIKLIT TË PARË DHE TË DYTË PËR VITIN AKADEMIK 2013/2014

Sipas nenit 57 artikulli 1 nga Rregullorja për punë dhe organizim të udhëheqësisë shtetërore (Gazeta zyrtare nr. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 dhe 51/2011), neni i 11 nga Rregullorja që i referohet kualifikimit dhe përsosëshmërisë profesionale nr. 01-1275/1 nga 20.02.2012 dhe neni 2 paragrafi 7 nga Memorandumi për bashkëpunim mes Ministrisë së mbrojtjes dhe Univerzitetit të […]

KONKURS I BRENDSHËM PËR UDHËZIM NË AFTËSIMIN E KUALIFIKIMIT DHE PËRSOSSHMËRISË PROFESIONALE-SHKOLLLIM PËR STUDIME TË CIKLIT TË DYTË PËR VITIN AKADEMIK 2013/2014

Sipas nenit 55 artikulli 1 nga Rregullorja për punë dhe organizim të udhëheqësisë shtetërore (Gazeta zyrtare nr. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 dhe 51/2011), Rregullorja që i referohet kualifikimit dhe përsosëshmërisë profesionale nr. 01-1275/1 nga 20.02.2012 dhe neni 2 artikulli 1 dhe nga Memorandumi për bashkëpunim mes Ministrisë së mbrojtjes dhe Univerzitetit të Eurpës Juglindore nr.02-3425/1 […]

KONKURS I BRENDSËM PËR UDHËZIM NË AFTËSIMIN E KUALIFIKIMIT DHE PËRSOSSHMËRISË PROFESIONALE-SHKOLLLIM PËR STUDIME TË CIKLIT TË PARË DHE TË DYTË PËR VITIN AKADEMIK 2013/2014

Sipas nenit 57 artikulli 1 nga Rregullorja për punë dhe organizim të administratës shtetërore (Gazeta zyrtare nr. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 dhe 51/2011), neni i Rregullores për referim të kualifikimit dhe përsosëshmërisë profesionale nr. 01-1275 nga 20.02.2012 dhe neni 2 paragrafi 2 nga Memorandumi për bashkëpunim mes Ministrisë së mbrojtjes dhe Univerzitetit Shtetërorë të Tetovës […]

KONKURS I BRENDSHËM PËR UDHËZIM NË AFTËSIMIN E KUALIFIKIMIT DHE PËRSOSSHMËRISË PROFESIONALE-SHKOLLLIM PËR STUDIME TË CIKLIT TË DYTË PËR VITIN AKADEMIK 2013/2014

Sipas nenit 57 artikulli 1 nga Rregullorja për punë dhe organizim të administratës shtetërore (Gazeta zyrtare nr. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 dhe 51/2011), neni i Rregullores për referim të kualifikimit dhe përsosëshmërisë profesionale nr. 01-1275 nga 20.02.2012 dhe neni 2 artikulli 1 dhe 2 nga Memorandumi për bashkëpunim mes Ministrisë së mbrojtjes dhe Univerzitetit “Shwn […]

KONKURS I BRENDSHËM PËR UDHËZIM NË AFTËSIMIN E KUALIFIKIMIT DHE PËRSOSSHMËRISË PROFESIONALE-SHKOLLLIM PËR STUDIME TË CIKLIT TË TRETË PËR VITIN AKADEMIK 2013/2014

Sipas nenit 57 artikulli 1 nga Rregullorja për punë dhe organizim të administratës shtetërore (Gazeta zyrtare nr. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 dhe 51/2011), Rregullorja për referim të kualifikimit dhe përsosëshmërisë profesionale nr. 01-1275 nga 20.02.2012 dhe neni 2 artikulli 1 dhe 2 nga Memorandumi për bashkëpunim mes Ministrisë së mbrojtjes dhe Univerzitetit “Shën Qirili dhe […]

VENDIME për zgjedhjen e përfaqësuesve ushtarak-atasheve mbrojtës përmes thirjeve publike

Vendime (.pdf)

KONKURS për zgjedhjen/ rizgjedhjen e bashkëpunëtorëve në Akademinë Ushtarake në Shkup

Në bazë të Nenit 63 dhe 131 nga Ligji për shkollim të lartë dhe nenit 18 pika 1 alineja 6 nga Ligji për Akademi Ushtarake (“Gazeta Zyrtare e Maqedonisë”nr. 83/09), Akademia ushtarake “Gjeneral Mihail Apostollski”- Shkup shpall: K O N K U R S për zgjedhjen/ rizgjedhjen e bashkëpunëtorëve në Akademinë Ushtarake në Shkup I. […]

KONKURS për regjistrimin e studentëve- kadetë të ciklit të parë, për studime në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo -Apostollski”- Shkup, për vitin akademik 2013/2014КОНКУРС за запишување студенти питомци на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во учебната 2013/2014 година

KONKURS për regjistrimin e studentëve- kadetë të ciklit të parë, për studime në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo -Apostollski”- Shkup, për vitin akademik 2013/2014

Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë, Akademia Ushtarake ”Gjeneral Mihaillo Apostollski”- Shkup Në bazë të ligjit 21, paragrafi 1, ligji për Akademinë Ushtarake (Gazeta Zyrtare e RM, nr. 83/2009) Akademia Ushtarake në Shkup, shpall: KONKURS Për regjistrimin e studentëve- kadetë të ciklit të parë, për studime në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo -Apostollski”- Shkup, për […]

THIRJE nr. 4/2013 për shitje të pronave të tundshme – mbeturina nga automjete motorike nëpërmjet ankandit publik

T H I R J E nr. 4/2013për shitje të pronave të tundshme – mbeturina nga automjete motorike nëpërmjet ankandit publik

THIRJE nr. 3/2013 për shitje të pronave të tundshme – qen zyrtar përmes negociatave të drejtëpërdrejtaОГЛАС бр.3/2013 за продажба на движни ствари – службени кучиња со непосредна спогодба

THIRJE nr. 3/2013 për shitje të pronave të tundshme – qen zyrtar përmes negociatave të drejtëpërdrejta

Sipas nenit 58, dhe nenit 62, nga Ligji për shfrytëzim dhe disponim me pronat e organeve shtetërore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 08/2005, 150/2007 dhe 35/11 dhe 166/1 2) dhe Vendimi i Ministrit të Mbrojtjes nr. 02-3787/2 nga 12.07. 2013, Ministria e Mbrojtjes, shpall T H I R J E nr. 3/2013 për […]