Shpallje

KONKURS PUBLIK 01/2018 për punësimin e 5 (pesë) personave në Ministrinë e Mbrojtjes

Sipas nenit 5, nenit 6 artikulli (1) dhe nenit 20-g artikulli (1) Ligji për Nëpunës në Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18) dhe nenit 22 artikulli (1) pika 1 dhe nenit 23 nga Ligji për Marrëdhënie Pune („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, […]

NJOFTIM, Afati për aplikim për kandidatët e interesuar për regjistrim në aftësimin profesional dhe avancim në gjininë e aviacionit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, për personat që kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, pas konkursit të shpallur më datë 3 shtator 2018 në gazetat ditore Veçer dhe Koha vazhdohet deri më 21. 12. 2018.

Afati për aplikim për kandidatët e interesuar për regjistrim në aftësimin profesional dhe avancim në gjininë e aviacionit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, për personat që kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, pas konkursit të shpallur më datë 3 […]

KORRIGJIM I KONKURSIT PUBLIK për pranimin ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11 dhe 55/12, 29/14 , 33/15, 193/15 dhe 71/16), nenit 1 nga Rregullorja për Mënyrën e Zbatimit të Procedurës për Pranim të Kandidatëve për Oficerë, gjegjësisht Nënoficerë, Ushtarë […]

Afati për aplikim për kandidatët e interesuar për regjistrim në aftësimin profesional dhe avancim në gjininë e aviacionit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, për personat që kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, pas konkursit të shpallur më datë 3 shtator 2018 në gazetat ditore Veçer dhe Koha vazhdon deri më 30 nëntor 2018.

Afati për aplikim për kandidatët e interesuar për regjistrim në aftësimin profesional dhe avancim në gjininë e aviacionit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, për personat që kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, pas konkursit të shpallur më datë 3 […]

KONKURS PUBLIK për pranimin e 125 ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11 dhe 55/12, 29/14 , 33/15, 193/15 dhe 71/16), nenit 1 nga Rregullorja për Mënyrën e Zbatimit të Procedurës për Pranim të Kandidatëve për Oficerë, gjegjësisht Nënoficerë, Ushtarë […]

THIRJE nr. 01/2018-2 Ankannd i dyte për dhënie me qira të pronave të patundshme përmes ankandit publik – hapësira afariste përmes ofertave publike elektronike

THIRJE nr. 01/2018-2 Ankannd i dyte për dhënie me qira të pronave të patundshme përmes ankandit publik – hapësira afariste përmes ofertave publike elektronike

K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- Shkup Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 83/2009), Akademia ushtarake në Shkup publikon: K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e […]

THIRJE nr. 02/2018 për dhënie me qira të pronave të patundshme përmes ankandit publik – hapësira afariste përmes ofertave publike elektronike

Sipas nenit 39 nga Ligji për Shfrytëzim dhe Disponim me Pronat e Organeve Shtetërore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 dhe 21/18) dhe Vendimit të Qeverisë për Dhënie me Qira të Pronave të Patundshme: nr.44-6605/1, 44-6616/1, nga data 03.07.2018 (,,Gazeta Zyrtare e RM. “ nr. 127/18), Vendimi i ministres së mbrojtjes nr.02-4656/1 […]

KONKURS PUBLIK për pranimin e 125 ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë

KONKURS PUBLIK për pranimin e 125  ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2018/2019

Sipas nenit 21 paragrafi 1 nga Ligji për Akademinë Ushtarake („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 83/2009), Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup shpall K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve […]