Објави

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати и за студенти/питомци за запишување на прв циклус на студии на Воената Академија за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2013/2014 година

Врз основа на член 21 од Законот за Воена Академија („Службен весник на РМ” бр.83/2009), член 30 од Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурсот за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручпо оспособување и усовршување бр.01-4947/1 од 05.08.2009 година и бр 01-292/1 од 10.01.2012 […]

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ -Скопје во студиската 2013/2014 година

Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), член 88 став 1 од Статутот на Воената академија бр.07-876/1 од 17.10.2011 година и Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-628/1 од […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ – ШКОЛУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на државната управа (Службен весник на Република Македонија бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Правилникот за упатување на стручно оспособување и усовршување бр.01-1275 од 20.02.2012 година и член 2 став 7 од Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за одбрана и Првиот Приватен […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ – ШКОЛУВАЊЕ НА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

Врз основа на член 57 став1 од Законот за организација и работа на државната управа (Службен весник бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), член 11 од Правилникот за упатување на стручно оспособување и усовршување бр.01-1275/1 од 20.02.2012 година и член 2 став 7 од Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за одбрана и Првиот приватен Универзитет […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ – ШКОЛУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

Врз основа на член 55 став1 од Законот за организација и работа на државната управа (Службен весник бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Правилникот за упатување на стручно оспособување и усовршување бр.01-1275/1 од 20.02.2012 година и член 2 став 1 и од Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за одбрана и Универзитет на Југоисточна Европа бр. […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ – ШКОЛУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на државната управа (Службен весник на Република Македонија бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Правилникот за упатување на стручно оспособување и усовршување бр.01-1275 од 20.02.2012 година и член 2 став 2 од Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за одбрана и Државниот Универзитет […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ – ШКОЛУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на државната управа (Службен весник на Република Македонија бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Правилникот за упатување на стручно оспособување и усовршување бр.01-1275 од 20.02.2012 година и член 2 став 1 и 2 од Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за одбрана и […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ – ШКОЛУВАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на државната управа (Службен весник на Република Македонија бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Правилникот за упатување на стручно оспособување и усовршување бр.01-1275 од 20.02.2012 година и член 2 став 1 и 2 од Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за одбрана и […]

РЕШЕНИЈА за избор по објавени огласи за воени претставници – одбранбени аташеа

Решенија за избор по објавени огласи (.pdf)

КОНКУРС за избор/реизбор на соработници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 63 и 131 од Законот за високо образование и член 18 став 1 алинеа 6 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/09), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува, К О Н К У Р С за избор/реизбор на соработници на Воената академија во Скопје I. […]