Објави

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ – ШКОЛУВАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на државната управа (Службен весник на Република Македонија бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Правилникот за упатување на стручно оспособување и усовршување бр.01-1275 од 20.02.2012 година и член 2 став 1 и 2 од Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за одбрана и […]

РЕШЕНИЈА за избор по објавени огласи за воени претставници – одбранбени аташеа

Решенија за избор по објавени огласи (.pdf)

КОНКУРС за избор/реизбор на соработници на Воената академија во Скопје

Врз основа на член 63 и 131 од Законот за високо образование и член 18 став 1 алинеа 6 од Законот за Воена академија („Службен весник на РМ“ бр. 83/09), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје распишува, К О Н К У Р С за избор/реизбор на соработници на Воената академија во Скопје I. […]

KONKURS për regjistrimin e studentëve- kadetë të ciklit të parë, për studime në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo -Apostollski”- Shkup, për vitin akademik 2013/2014КОНКУРС за запишување студенти питомци на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во учебната 2013/2014 година

КОНКУРС за запишување студенти питомци на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2013/2014 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија во Скопје објавува К О Н К У Р С за запишување студенти питомци на прв циклус на студии на Воената академија […]

ОГЛАС бр. 4/2013 за продажба на движни ствари – отпад добиен од моторни возила со јавно наддавање

О Г Л А С бр. 4/2013 за продажба на движни ствари – отпад добиен од моторни возила со јавно наддавање

THIRJE nr. 3/2013 për shitje të pronave të tundshme – qen zyrtar përmes negociatave të drejtëpërdrejtaОГЛАС бр.3/2013 за продажба на движни ствари – службени кучиња со непосредна спогодба

ОГЛАС бр.3/2013 за продажба на движни ствари – службени кучиња со непосредна спогодба

Врз основа на член 58 и член 62 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ( Службен Весник на Република Македонија бр. 08/2005, 150/2007, 35/11 и 166/12) и Решението на министерот за одбрана бр. 02-3787/2 од 12.07.2013 година, Министерството за одбрана, објавува О Г Л А С бр.3/2013 за продажба на […]