Shpallje

KONKURS për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- SHKUP Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 83/2009), Akademia ushtarake në Shkup publikon KONKURS për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në […]

KONKURS PUBLIK 1. Për pranimin e 125 ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11, 55/12,  29/14 , 33/15, 193/15 dhe 71/16) dhe “Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 101/19, nenit 1 nga Rregullorja për Mënyrën e Zbatimit të Procedurës për Pranim […]

Konkurs publik për pranimin e personelit civil për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Konkurs publik për pranimin e personelit civil për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut.pdf

Raport mbi inspektimin e kryer nga Sektori për Inspektim në mbrojtje për periudhën janar – mars, 2019

Në periudhën janar – mars 2019 u realizuan mbikëqyrjet e mëposhtme inspektuese: А) Mbikëqyrje Inspektuese – Njësia për Inspektim të ARM-së: 1. Inspektim i jashtëzakonshëm në SSHTPVeM- Njësia për Hotelieri dhe Turizëm – 03/01/2019 – 11/01/2019 2. Mbikëqyrje inspektuese e kontrollit – J4 / SHP i ARM – 05.02.2019 3. Mbikëqyrje inspektuese e kontrollit – […]

KONKURS për regjistrimin e personave për aftësim dhe përsosmëri profesionale me cikël të parë të mbaruar të studimeve për nevojat e Armatës së Republikës së Maqedonisë

BËHUNI OFICERË NË ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË! Ftojmë të gjithë të rinjtë të moshës deri në 28 vjet, me cikël të mbaruar të studimeve për: shkenca të mjekësisë dhe shëndetësisë – mjekësia e përgjithshme, makineri, elektroteknikë,  elektronikë dhe automatikë, energjetikë, teknikë kompjuterike dhe informatikë, inxhinieri të telekomunikimit, inxhinieri kimike, teknologji kimike, teknologji të prodhimeve […]

KONKURS PUBLIK për punësimin e 1 (një ) këshilltari special për çështje politike në Ministrinmë e Mbrojtjes, për kohë të caktuar

Sipas nenit 22, pika (1) artikulli 6, pika (5) dhe pika (8) nga Ligji për Nëpunës në Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18), dhe në pajtim me nenin 22 dhe nenin 23 nga Ligji për Marrëdhënie Pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, […]

SHPALLJE PUBLIKE për anulimin e Konkursit Publik të datës 05.01.2019

Sipas nenit 22, pika (1) artikulli 6, pika (5) dhe pika (8) nga Ligji për Nëpunës në Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18), dhe në pajtim me nenin 22 nga Ligji për Marrëdhënie Pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, […]

KONKURS PUBLIK për punësimin e 1 (një ) këshilltari special në Kabinetin e Ministrit të Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë, për kohë të caktuar

Sipas nenit 22, pika (1) artikulli 6, pika (5) dhe pika (8) nga Ligji për Nëpunës në Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18), dhe në pajtim me nenin 22 nga Ligji për Marrëdhënie Pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, […]

KONKURS PUBLIK 01/2018 për punësimin e 5 (pesë) personave në Ministrinë e Mbrojtjes

Sipas nenit 5, nenit 6 artikulli (1) dhe nenit 20-g artikulli (1) Ligji për Nëpunës në Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18) dhe nenit 22 artikulli (1) pika 1 dhe nenit 23 nga Ligji për Marrëdhënie Pune („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, […]

NJOFTIM, Afati për aplikim për kandidatët e interesuar për regjistrim në aftësimin profesional dhe avancim në gjininë e aviacionit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, për personat që kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, pas konkursit të shpallur më datë 3 shtator 2018 në gazetat ditore Veçer dhe Koha vazhdohet deri më 21. 12. 2018.

Afati për aplikim për kandidatët e interesuar për regjistrim në aftësimin profesional dhe avancim në gjininë e aviacionit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, për personat që kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, pas konkursit të shpallur më datë 3 […]