Shpallje

KONKURS PUBLIK për pranimin e 125 ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11, 55/12, 29/14 , 33/15, 193/15 dhe 71/16) dhe “Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 101/19, nenit 1 nga Rregullorja për Mënyrën e Zbatimit të Procedurës për Pranim […]

K O N K U R S për regjistrimin e personave për aftësim dhe përsosmëri profesionale me cikël të parë të mbaruar të studimeve për nevojat e Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

BËHUNI OFICERË NË ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT! Ftojmë të gjithë të rinjtë të moshës deri në 28 vjet, me cikël të mbaruar të studimeve për: shkenca të mjekësisë dhe shëndetësisë – mjekësia e përgjithshme, ndërtimtari, makineri, elektroteknikë, elektronikë dhe automatikë, energjetikë, informatikë, inxhinieri të telekomunikimit, komunikacion dhe transport, teknikë kompjuterike dhe informatikë […]

KONKURS PUBLIK për punësim të personelit civil për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sipas nenit 38 dhe 39 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 dhe („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.101/19), dhe sipas nevojës së paraqitur për plotësim të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut me […]

KONKURS PUBLIK për punësim të personelit civil për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sipas nenit 38 dhe 39 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 dhe 101/19), dhe sipas nevojës së paraqitur për plotësim të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut me personel civil, Ministria e Mbrojtjes shpall […]

KONKURS për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2019/2020

KONKURS për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2019/2020.pdf

KONKURS për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- SHKUP Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 83/2009), Akademia ushtarake në Shkup publikon KONKURS për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në […]

KONKURS PUBLIK 1. Për pranimin e 125 ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11, 55/12,  29/14 , 33/15, 193/15 dhe 71/16) dhe “Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 101/19, nenit 1 nga Rregullorja për Mënyrën e Zbatimit të Procedurës për Pranim […]

Konkurs publik për pranimin e personelit civil për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Konkurs publik për pranimin e personelit civil për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut.pdf

Raport mbi inspektimin e kryer nga Sektori për Inspektim në mbrojtje për periudhën janar – mars, 2019

Në periudhën janar – mars 2019 u realizuan mbikëqyrjet e mëposhtme inspektuese: А) Mbikëqyrje Inspektuese – Njësia për Inspektim të ARM-së: 1. Inspektim i jashtëzakonshëm në SSHTPVeM- Njësia për Hotelieri dhe Turizëm – 03/01/2019 – 11/01/2019 2. Mbikëqyrje inspektuese e kontrollit – J4 / SHP i ARM – 05.02.2019 3. Mbikëqyrje inspektuese e kontrollit – […]

KONKURS për regjistrimin e personave për aftësim dhe përsosmëri profesionale me cikël të parë të mbaruar të studimeve për nevojat e Armatës së Republikës së Maqedonisë

BËHUNI OFICERË NË ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË! Ftojmë të gjithë të rinjtë të moshës deri në 28 vjet, me cikël të mbaruar të studimeve për: shkenca të mjekësisë dhe shëndetësisë – mjekësia e përgjithshme, makineri, elektroteknikë,  elektronikë dhe automatikë, energjetikë, teknikë kompjuterike dhe informatikë, inxhinieri të telekomunikimit, inxhinieri kimike, teknologji kimike, teknologji të prodhimeve […]