Објави

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за генерирање на сили во Врховната команда на сојузничките сили (SHAPE) во Монс, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за генерирање на сили во Врховната команда на сојузничките сили (SHAPE) во Монс, Кралство Белгија.pdf

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за интероперативност во Командата на копнените сили во Измир, Република Турција

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за интероперативност во Командата на копнените сили во Измир, Република Турција.pdf

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за одбранбено планирање во Сојузната команда за трансформација / штабен елемент во Европа, Монс, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за одбранбено планирање во Сојузната команда за трансформација / штабен елемент во Европа, Монс, Кралство Белгија.pdf

Интерен оглас за упатување штабен офицер за обука и вежби во Здружената команда на сили, Брунсум, Кралство Холандија

Интерен оглас за упатување штабен офицер за обука и вежби во Здружената команда на сили, Брунсум, Кралство Холандија.pdf

Интерен оглас за упатување штабен офицер (FICO/GBAD/BMD) во Сојузната команда за операции (АСО), во Сојузничкиот центар за воздухопловни операции во Торехон, Шпанија

Интерен оглас за упатување штабен офицер (FICO/GBAD/BMD) во Сојузната команда за операции (АСО), во Сојузничкиот центар за воздухопловни операции во Торехон, Шпанија.pdf

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за стратегиски планови/образование и доктрини во SHAPE во Монс, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на должност штабен офицер за стратегиски планови/образование и доктрини во SHAPE во Монс, Кралство Белгија.pdf

Интерен оглас за упатување на должност одбранбено аташе на Република Северна Македонија во Анкара, Република Турција

Интерен оглас за упатување на должност одбранбено аташе на Република Северна Македонија во Анкара, Република Турција.pdf

Решение за составување листа на посредници во случај на вознемирување на работното место

Решение за составување листа на посредници во случај на вознемирување на работното место бр.04-5526/1 од 16.12.2020 година

Решение за избор на кандидати за упатување на стручно оспособување и усовршување за подофицери – Основен курс за подофицери

Решение за избор на кандидати за упатување на стручно оспособување и усовршување за подофицери – Основен курс за подофицери.pdf

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2020/2021 година

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии од областа на безбедноста на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Факултет за безбедност за академската 2020/2021 година.pdf