Објави

Интерен оглас за прием на кандидати за подофицери на служба во Армијата

Интерен оглас за прием на кандидати за подофицери на служба во Армијата – 13.02.2020

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2020/2021 година бр. 04-925/1

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2020/2021 година на Кралскиот колеџ за одбранбени студии во Лондон, Обединетото Кралство

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2020/2021 година бр. 04-925/2

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2020/2021 година на Универзитетот за Национална Одбрана – Колеџот за Меѓународни Безбедносни прашања во Вашингтон, САД

Решение за избор на лице за упатување на работа во странство

Решение за избор на лица за упатување на работа во странство, Одбранбено аташе во САД

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на професионални војници

Врз основа на член 31, 36, 39 и 40 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и ­­­14/20), член 1 од Правилникот за начинот на спроведување на постапка за […]

Одлуки за избор по спроведен интерен оглас бр.4/2019

Одлуки за избор по спроведен интерен оглас 4/2019 за унапредување на административни службеници во Министерството за одбрана

Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период октомври – декември 2019 година

Во периодот октомври – декември 2019 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на АРМ 1. Редовен инспекциски надзор – Баталјон за специјални намени – 07.10. – 10.10.2019 год. 2. Редовен инспекциски надзор – Втор логистички баталјон – 21.10. – 25.10.2019 год. 3. Редовен инспекциски надзор – КОД – […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 3 (три) посебни советници во Кабинетот на министерката за одбрана на Република Северна Македонија, на определено време

Јавен оглас за вработување на 3 (три) посебни советници во Кабинетот на министерката за одбрана на Република Северна Македонија, на определено време.pdf

Решение за избор на лице за упатување на работа во странство

Решение за избор на лице за упатување на работа во странство.pdf

ИНТЕРЕН ОГЛАС бр. 4/2019 за унапредување на 68 административни службеници

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 4/2019 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 68 (ШЕЕСЕТ И ОСУМ) АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА.pdf  бр.04-7665/3 од 30.12.2019 Пријава за интерен оглас – преземи