Shpallje

THIRJE nr. 01/2021 për dhënie me qira të pronës së luajtshme – kontejner përmes ankandit publik elektronik

Sipas nenit 54-b, paragrafi 1 nga Ligji për Shfrytëzim dhe Disponim me Pronat e Organeve Shtetërore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15, 190/16 dhe 21/18) dhe Gazeta Zyrtare e RMV nr.  101/19 dhe 275/16) dhe Vendimit për Dhënie me Qira të Pronave të Luajtshme: nr. 44-2806/1 nga data 02.03.21 (Gazeta Zyrtare e […]

KONKURS PUBLIK për pranimin e 200 ushtarëve profesional

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11, 55/12, 29/14 , 33/15, 193/15 dhe 71/16 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 101/19, 275/19 dhe 14/20) nenit 1 nga […]

KONKURS PUBLIK për punësimin e 3 (tre ) këshilltarëve special në Kabinetin e ministres së Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me kohë të caktuar

KONKURS PUBLIK për punësimin e 3 (tre ) këshilltarëve special në Kabinetin e ministres së Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me kohë të caktuar

KONKURS për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2020/2021

Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 nga Ligji për Akademinë Ushtarake („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 83/2009) dhe Dekretit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 44-3714/1 nga 05.05.2020 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.116/2020), Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup publikon K O N K […]

Shpallje publike për pranimin e ushtarëve profesionistë

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11, 55/12,  29/14 , 33/15, 193/15 dhe 71/16 dhe “Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 101/19 dhe 14/20) nenit 1 nga Rregullorja për Mënyrën e Zbatimit të Procedurës […]

KONKURS PUBLIK për punësimin e 3 (tre) këshilltarëve special në Kabinetin e ministres së Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me kohë të caktuar

Sipas nenit 22, pika (1) artikulli 6, pika (5) dhe pika (8) nga Ligji për Nëpunës në Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18), dhe në pajtim me nenin 22 dhe nenin 23 nga Ligji për Marrëdhënie Pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, […]

KONKURS PUBLIK për pranimin e personelit civil pë shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sipas nenit 38 dhe 39 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11, 55/12, 29/14 , 33/15, 193/15, 71/16 dhe 101/19) dhe në pajtim me nevojat e paraqitura për plotësim të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut me personel civil, Ministria […]

KONKURS PUBLIK për pranimin e 125 ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11, 55/12, 29/14 , 33/15, 193/15 dhe 71/16) dhe “Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 101/19, nenit 1 nga Rregullorja për Mënyrën e Zbatimit të Procedurës për Pranim […]

K O N K U R S për regjistrimin e personave për aftësim dhe përsosmëri profesionale me cikël të parë të mbaruar të studimeve për nevojat e Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

BËHUNI OFICERË NË ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT! Ftojmë të gjithë të rinjtë të moshës deri në 28 vjet, me cikël të mbaruar të studimeve për: shkenca të mjekësisë dhe shëndetësisë – mjekësia e përgjithshme, ndërtimtari, makineri, elektroteknikë, elektronikë dhe automatikë, energjetikë, informatikë, inxhinieri të telekomunikimit, komunikacion dhe transport, teknikë kompjuterike dhe informatikë […]