Shpallje

Shpallje publike për pranimin e ushtarëve profesionistë

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11, 55/12,  29/14 , 33/15, 193/15 dhe 71/16 dhe “Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 101/19 dhe 14/20) nenit 1 nga Rregullorja për Mënyrën e Zbatimit të Procedurës […]

KONKURS PUBLIK për punësimin e 3 (tre) këshilltarëve special në Kabinetin e ministres së Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me kohë të caktuar

Sipas nenit 22, pika (1) artikulli 6, pika (5) dhe pika (8) nga Ligji për Nëpunës në Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18), dhe në pajtim me nenin 22 dhe nenin 23 nga Ligji për Marrëdhënie Pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, […]

KONKURS PUBLIK për pranimin e personelit civil pë shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sipas nenit 38 dhe 39 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11, 55/12, 29/14 , 33/15, 193/15, 71/16 dhe 101/19) dhe në pajtim me nevojat e paraqitura për plotësim të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut me personel civil, Ministria […]

KONKURS PUBLIK për pranimin e 125 ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11, 55/12, 29/14 , 33/15, 193/15 dhe 71/16) dhe “Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 101/19, nenit 1 nga Rregullorja për Mënyrën e Zbatimit të Procedurës për Pranim […]

K O N K U R S për regjistrimin e personave për aftësim dhe përsosmëri profesionale me cikël të parë të mbaruar të studimeve për nevojat e Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

BËHUNI OFICERË NË ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT! Ftojmë të gjithë të rinjtë të moshës deri në 28 vjet, me cikël të mbaruar të studimeve për: shkenca të mjekësisë dhe shëndetësisë – mjekësia e përgjithshme, ndërtimtari, makineri, elektroteknikë, elektronikë dhe automatikë, energjetikë, informatikë, inxhinieri të telekomunikimit, komunikacion dhe transport, teknikë kompjuterike dhe informatikë […]

KONKURS PUBLIK për punësim të personelit civil për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sipas nenit 38 dhe 39 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 dhe („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.101/19), dhe sipas nevojës së paraqitur për plotësim të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut me […]

KONKURS PUBLIK për punësim të personelit civil për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sipas nenit 38 dhe 39 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 dhe 101/19), dhe sipas nevojës së paraqitur për plotësim të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut me personel civil, Ministria e Mbrojtjes shpall […]

KONKURS për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2019/2020

KONKURS për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2019/2020.pdf

KONKURS për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- SHKUP Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 83/2009), Akademia ushtarake në Shkup publikon KONKURS për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në […]