Објави

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место одбранбено аташе во Вашингтон, САД

Врз основа на член 7 став (1) од Правилникот за упатување на работа во странство на лица на должности во меѓународни мисии и меѓународни организации, штабови, команди и мултинационални воени сили бр. 01-4001/1 од 06.08.2014 година и бр. 01-1187/1 од 16.02.2015 година, министерката за одбрана распишува ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО НА […]

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата на Република Северна Македонија

СТАНЕТЕ ОФИЦЕРИ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА! Ги повикуваме сите млади на возраст до 28 години, со завршен прв циклус на студии по: медицински науки и здравство – општа медицина, градежништво, машинство, електротехника, електроника и автоматика, енергетика, информатика, телекомуникационо инженерство, сообраќај и транспорт, компјутерска техника и информатика заинтересирани за кариера во Армијата на Република […]

РЕШЕНИЕ

Решение бр.04-3219/18 од 22.08.2019 година

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Врз основа на член 38 и член 39 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), а согласно искажаните потреби за пополнување на Армијата на Република Северна Македонија со цивилен персонал, […]

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место службеник/возач во Г-7 во команда на SEEBRIG

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место службеник/возач во Г-7 во команда на SEEBRIG од јули 2019 до јули 2020 година во лариса, Република Грција, а од јули 2020 до јули-август 2022 година во Куманово, Република Северна Македонија  бр.04-4526/3 од 14.08.2019 година.pdf

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Врз основа на член 38 и член 39 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и  101/19), а согласно искажаните потреби за пополнување на Армијата на Република Северна Македонија со цивилен персонал, Mинистерството за одбрана распишува Ј А В […]

Интерен оглас за упатување и стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2019/2020 година

Интерен оглас за упатување и стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2019/2020 година 04-4614/1 од 30.07/2019.pdf

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место службеник/возач во Г-7 во команда на SEEBRIG

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место службеник/возач во Г-7 во команда на SEEBRIG

КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2019/2020 година

КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2019/2020 година.pdf

Решение за избор на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Решение за избор на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија.pdf

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило […]

Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период април – јуни 2019 година

Во периодот април – јуни 2019 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на АРМ 1. Редовен инспекциски надзор – Инженериски баталјон 1.мпбр/ЗОК – 22.04 – 25.04.2019 год. 2.Редовен инспекциски надзор – 1.мпб – 13,05 – 17.05.2019 год. 3.Вонреден инспекциски надзор во складовите за МиМЕС на АРМ –.06.05. – […]