Објави

КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2019/2020 година

КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2019/2020 година.pdf

Решение за избор на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Решение за избор на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија.pdf

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило […]

Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период април – јуни 2019 година

Во периодот април – јуни 2019 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на АРМ 1. Редовен инспекциски надзор – Инженериски баталјон 1.мпбр/ЗОК – 22.04 – 25.04.2019 год. 2.Редовен инспекциски надзор – 1.мпб – 13,05 – 17.05.2019 год. 3.Вонреден инспекциски надзор во складовите за МиМЕС на АРМ –.06.05. – […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место Началник на CG7 во Командата на СЕЕБРИГ од јули 2019 до јули 2020 во Лариса , Република Грција, а од јули 2020 до јули-август 2022 година во Куманово, Република Северна Македонија

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место Началник на CG7 во Командата на СЕЕБРИГ од јули 2019 до јули 2020 во Лариса , Република Грција, а од јули 2020 до јули-август 2022 година во Куманово, Република Северна Македонија.pdf

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на стручно оспособување и усовршување

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2019/2020 година.pdf

Одлука за исправка на одлука бр 04-732/333 од 06.06.2019 година

Одлука за исправка на одлука бр 04-732/333 од 06.06.2019 година

Одлуки за избор по интерен оглас бр.1/2019 за унапредување на административни службеници

Одлуки за избор по интерен оглас бр.1/2019 за унапредување на административни службеници.pdf

ЈАВЕН ОГЛАС 1. За прием на 125 професионални војници на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Врз основа на член 31, 36, 39 и 40 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), член 1 од Правилникот за начинот на спроведување на постапка за прием на […]

РЕШЕНИЕ за избор по објавен интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Офицер за врска – Раководител на Канцеларијата на Партнерска Координативна Ќелија Монс

РЕШЕНИЕ за избор по објавен интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Офицер за врска – Раководител на Канцеларијата на Партнерска Координативна Ќелија Монс

Јавен оглас за прием на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Јавен оглас за прием на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија.pdf

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место – програм менаџер за меѓународна соработка во RACVIAC, Република Хрватска

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место претставник на Република Северна Македонија во RACVIAC – Регионален центар за безбедносна соработка, Република Хрватска (програм менаџер за меѓународна соработка).pdf