Објави

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на професионални војници

Врз основа на член 31, 36, 39 и 40 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и ­­­14/20), член 1 од Правилникот за начинот на спроведување на постапка за […]

Одлуки за избор по спроведен интерен оглас бр.4/2019

Одлуки за избор по спроведен интерен оглас 4/2019 за унапредување на административни службеници во Министерството за одбрана

Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период октомври – декември 2019 година

Во периодот октомври – декември 2019 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на АРМ 1. Редовен инспекциски надзор – Баталјон за специјални намени – 07.10. – 10.10.2019 год. 2. Редовен инспекциски надзор – Втор логистички баталјон – 21.10. – 25.10.2019 год. 3. Редовен инспекциски надзор – КОД – […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 3 (три) посебни советници во Кабинетот на министерката за одбрана на Република Северна Македонија, на определено време

Јавен оглас за вработување на 3 (три) посебни советници во Кабинетот на министерката за одбрана на Република Северна Македонија, на определено време.pdf

Решение за избор на лице за упатување на работа во странство

Решение за избор на лице за упатување на работа во странство.pdf

ИНТЕРЕН ОГЛАС бр. 4/2019 за унапредување на 68 административни службеници

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 4/2019 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 68 (ШЕЕСЕТ И ОСУМ) АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА.pdf  бр.04-7665/3 од 30.12.2019 Пријава за интерен оглас – преземи

Решение за избор на цивилен персонал на служба во Армијата

Решение за избор на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија бр. 04-7067/9 од 20.12.2019 година. pdf

Одлуки за избор по спроведен интерен оглас бр.3/2019

Одлуки за избор по спроведен интерен оглас 3/2019 за унапредување на административни службеници во Министерството за одбрана

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Врз основа на член 38 и член 39 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и 101/19), а согласно искажаните потреби за пополнување на Армијата на Република Северна Македонија со цивилен персонал, Mинистерството за одбрана распишува Ј А В […]

Решение за избор на лице за упатување на работа во странство

Решение за избор на лице за упатување на работа во странство.pdf