Јавни набавки

Почитувани граѓани,

на оваа страна може да ги погледнете огласите за јавните набавки, склучените договори и анексите на склучените договори кои ги објавува Министерството за одбрана на Република Северна Македонија на Електронскиот систем за јавни набавки согласно Планот за јавни набавки.

Objaveni oglasi skluceni dogovori- Arhiva

СИТЕ ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ, СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ И АНЕКСИ НА ДОГОВОРИ

Поништување на постапка за оглас  бр. 12906/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Алат, прибор и опрема за поправки и одржување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/aa2e4ff7-7b74-4282-bb59-ac5a00996548

Поништување на постапка за оглас  бр. 05914/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Реновирање и адаптација на објект БР. 56 за Воена академија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a47be4fc-a834-42ef-9494-ac5a00d5611e

Известување за склучен договор за оглас бр. 10032/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b8220d28-7cf5-49e2-85a0-798fe058d485

Известување за склучен договор за оглас бр. 10032/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/acf6a49f-a2f8-4a59-b7e5-4b7c05b918cf

Известување за склучен договор за оглас бр. 10032/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3939fcb3-ad15-407f-8a66-3f477e677583

Известување за склучен договор за оглас бр. 10032/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/438d1f98-c732-4af8-a608-bc2e0d3a210b

Известување за склучен договор за оглас бр. 10032/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b2b77a51-e884-4b4f-8448-a9ddb249f2b6

Известување за склучен договор за оглас бр. 10032/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f08c66b4-58d6-4c22-9db9-44af5e1f6233

Известување за склучен договор за оглас бр. 10032/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f80d16d4-7cb1-4a12-9c15-b99056a3b19d

Известување за склучен договор за оглас бр. 10032/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6d076b67-91f9-4f6b-8070-5b94dfb94780

Известување за склучен договор за оглас бр. 10032/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4e7157ed-136b-40e8-bb75-2694db870b9d

Известување за склучен договор за оглас бр. 10032/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2e1e96e1-87c4-499f-b412-59b72158978a

Известување за склучен договор за оглас бр. 10032/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/faec08ff-575a-4c2a-9089-a2657bdcddb5

Известување за склучен договор за оглас бр. 10032/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/848e898b-092a-462c-a350-d8348d31f746

Оглас  бр. 15399/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Печатење на обрасци за материјално-финансиско работење и воено-стручна литература. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/58b1b656-6431-42bb-9f8c-1c74354accdd/13

Оглас  бр. 15459/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Опрема за проширување на капацитети на ЛАН мрежа во МО и ГШ на Армијата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/13f84672-d2d6-4cc3-ba8d-ec6b77d01f3c/1

Оглас  бр.15480/2020 од 20.10.2020 година за јавна набавка Леб, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/25b002d4-f9a7-4ced-84d4-9dc63779d8f2/1

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 12324/2020 од 19.10.2020 година за јавна набавка Сол индустриска. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f979ed91-f460-4d0c-9e86-ac5900999d94

Известување за поништување на постапка за јавна набавка Хотелско сместување и угостителски услуги за спортски игри од 19.10.2020 година . Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/fc7bc141-1fbf-420f-849c-ac59009c1eee

Известување за склучен договор за оглас  бр. 11399/2020 од 19.10.2020 година за јавна набавка Преносен аудио систем, ТВ приемник и сателитска антена за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d43d72be-7c4c-498b-bf17-28ee1c4d036c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 12956/2020 од 16.10.2020 година за јавна набавка Спортска облека и патики. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ee09664d-f28c-4db8-a7e0-f302e178e555

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 12956/2020 од 16.10.2020 година за јавна набавка Спортска облека и патики. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/430d024f-9abc-4b49-94ce-0a338ce70f76

Оглас  бр. 15209/2020 од 16.10.2020 година за јавна набавка Годишна подршка за функционирање и користење на информатички сервис во Армијата (МЕДИКУС-НЕТ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3fdef298-c145-430b-82d7-3445ad6920f1/13

Оглас  бр. 15276/2020од 16.10.2020 година за јавна набавка Изведување на градежни активности во касарна Боро Менков Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8fa51f52-8d73-4b47-aaf1-fa2bdf0031b3/13

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 10611/2020 од 15.10.2020 година за јавна набавка Градежни материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1d3f8804-cb53-4652-b9d3-ac5501029977

Поништување на постапка за оглас бр. 10093/2020 од 14.10.2020 година за јавна набавка Поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b751302c-7e66-4e5b-ac19-ac5400dfbc24

Поништување на постапка за оглас  бр. 10093/2020 од 14.10.2020 година за јавна набавка Поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/cf0af168-91b9-4a4a-826f-ac5400dfd9cc

Поништување на постапка за оглас  бр. 08398/2019 од 14.10.2020 година за јавна набавка Поправка и сервисирање на други неборбени возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c44a1276-12e9-4cdc-aa50-ac5401067054

Известување за склучен договор за оглас бр. 10670/2020 од 14.10.2020 година за јавна набавка Полнење на систем за греење и ладење со средство за незамрзнување за објектот наменет за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6d5c0340-aa09-4fd4-9929-13ac0a2a434d

Поништување на постапка за оглас  бр. 07683/2019 од 13.10.2020 година за јавна набавка Канцелариски мебел и Гардеробери за гардиска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f5624f8d-5f8d-4bae-b337-ac5300d6ce9e

Известување за склучен договор за оглас бр. 07683/2019 од 13.10.2020 година за јавна набавка Канцелариски мебел и Гардеробери за гардиска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a936cf57-d313-4124-a1ab-8c0804804af9

Известување за склучен договор за оглас бр. 07683/2019 од 13.10.2020 година за јавна набавка Канцелариски мебел и Гардеробери за гардиска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cf367fdd-a401-448c-8438-81b4b3f5acd2

Известување за склучен договор за оглас бр. 12415/2019 од 13.10.2020 година за јавна набавка Информатичко инфраструктурно уредување и инсталација на уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8e30dd06-c8e1-4bfc-b8c8-e163fa0735d2

Известување за склучен договор за оглас бр. 08398/2019 од 13.10.2020 година за јавна набавка Поправка и сервисирање на други неборбени возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5dbd604a-d1ae-4a49-9385-db2fd23d84d3

Оглас  бр 14974/2020 од 13.10.2020 година за јавна набавка Миење на службени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2be8861d-d056-41d6-b8f2-dc64dc4c7734/13

Известување за склучен договор за оглас бр. 10291/2020 од 09.10.2020 година за јавна набавка Воено полициски средства и опрема и Хемикали – потрошни материјали за работа во лаборатори. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/67ec952b-3196-4d21-b178-c7d16686f122

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 14269/2020 од 10.10.2020 година за јавна набавка Батерии за уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/66e0d056-1aa9-4193-bdd0-d4de832f7f4b

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 14257/2020 од 08.10.2020 година за јавна набавка Интернет сервис-претплата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/42b72cc0-7b5a-4fda-9cb2-771c9dcc31b5

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 14712/2020 од 08.10.2020 година за јавна набавка Гориво моторно, еуросупер и еуродизел. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/b3bc4a46-f328-47c1-830b-f2d236f90904

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 13031/2020 од 08.10.2020 година за јавна набавка Млеко стерилизирано, млеко свежо, јогурт и павлака. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/7cf483f5-a2c1-473f-b152-997a888f7619

Оглас  бр. 14712/2020 од 08.10.2020 година за јавна набавка Гориво моторно, еуросупер и еуродизел. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/81f17afb-2260-4ddf-bb05-fe719c265230/1

Оглас  бр. 14726/2020 од 08.10.2020 година за јавна набавка Моторни возила за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a892fcdd-e1b4-4c2b-a898-a48c20efa6ca/14

Оглас  бр. 14766/2020 од 08.10.2020 година за јавна набавка Работна заштитна облека за персонал (ХТЗ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/97c3c705-a171-4e44-9b19-c4deed88ab52/1

Оглас  бр. 14837/2020 од 09.10.2020 година за јавна набавка Канцелариски мебел. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/abe624b2-2e6d-4a23-8135-99143bc2d3af/13

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 12956/2020 од 07.10.2020 година за јавна набавка Спортска облека и патики. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/bf060f1d-b311-45a2-a265-cbdd98d7fa35

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 14441/2020 од 08.10.2020 година за јавна набавка Природен гас. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/82448c53-7503-44a7-aa2f-12fa64fc793c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 14257/2020 од 08.10.2020 година за јавна набавка Интернет сервис-претплата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8c652fe8-935d-461f-9985-9a7c6770e159

Поништување на постапка за оглас бр. 11399/2020 од 06.10.2020 година за јавна набавка Преносен аудио систем, ТВ приемник и сателитска антена за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/67781ea7-79f9-4901-a06d-ac4c00a37ed8

Поништување на постапка за оглас бр. 10678/2020 од 06.10.2020 година за јавна набавка Канцелариски мебел и опрема за Националниот воздухопловен оперативен центар. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/545ef5c5-1504-46a3-84f8-ac4c00a6ae4c

Известување за склучен договор за оглас  бр. 10285/2020 од 05.10.2020 година за јавна набавка Одржување на хигиена во објекти на МО и ГШ на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bf1edfd6-777f-42c2-baed-625e9ea742d1

Известување за склучен договор за оглас  бр. 10678/2020 од 06.10.2020 година за јавна набавка Канцелариски мебел и опрема за Националниот воздухопловен оперативен центар. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7dd5f9e1-7bc9-40a3-8b16-f8540f25dbb2

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 14029/2020 од 05.10.2020 година за јавна набавка Мебел за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/84e012f9-0df9-4323-aff3-dce2f9dcb3a0

Оглас  бр. 14487/2020 од 05.10.2020 година за јавна набавка Микробиолошки средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c013b26a-7912-4f68-a017-c346f42918ca/14

Оглас  бр. 14399/2020 од 02.10.2020 година за јавна набавка Набавка на алат и опрема (инструменти) за дефектажа и градежни поправки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d8c5382d-e69b-4173-8eec-71234d6383da/14

Оглас  бр. 14441/2020 од 05.10.2020 година за јавна набавка Природен гас. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0bfe3da6-f0da-40b5-b500-5502387f0706/1

Известување за склучен договор за оглас  бр. 11154/2020  од 01.10.2020 година за јавна набавка на Превоз на персонал на Армијата (вонреден превоз со автобуси до државна граница) – ВП 2803/40 Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/26aeaeb3-d739-4ce2-bc80-025c8c41f2b5

Оглас  бр. 14257/2020 од 01.10.2020 година за јавна набавка Интернет сервис-претплата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/485c81b4-72b6-4b92-9a5d-c85215eef3ee/14

Оглас  бр. 14269/2020 од 01.10.2020 година за јавна набавка Батерии за уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c04479c-cd16-421b-926a-043d30c41cbc/14

Поништување на постапка за оглас бр.  07887/2020  од 28.09.2020 година за јавна набавка на Мебел за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e85c7da1-34a6-4834-989b-ac4400d2e663

Поништување на постапка за оглас бр. 10291/2020 од 29.09.2020 година за јавна набавка на Воено полициски средства и опрема и Хемикали – потрошни материјали за работа во лаборатори. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7711d433-410a-4eb2-a6bd-ac4500a84d8e

Известување за склучен договор за оглас бр. 08535/2020 од 29.09.2020 година за јавна набавка на кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9d3368de-dabb-40ae-ae59-13b7e470bfd2

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр.  13517/2020 од 29.09.2020 година за јавна набавка на  Адаптивно и превентивно одржување (“МАКС BULCOD“). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/a96d7a04-ec62-44a8-b51e-64f47af62280

Оглас  бр. 14029/2020 од 28.09.2020 година за јавна набавка на Мебел за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7d36a1e3-b8af-4591-a0cc-1298043b756e/13

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 11155/2020 од 25.09.2020 година за јавна набавка на Транспорт на стоки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/aef62b6f-4af8-40e6-bbe6-ac4100dcf57a

Оглас  бр.  13924/2020  од 25.09.2020 година за јавна набавка на Сигурносна опрема за чување и работа со класифицирани информации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ffa937dc-4a6b-464d-bf6a-c8c259600c05/13

Поништување на постапка за оглас бр. 05591/2020 од 21.09.2020 година за јавна набавка на Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ca664a1c-6d3c-46e7-b599-ac3d010001da

Поништување на постапка за оглас бр. 07533/2020 од 22.09.2020 година за јавна набавка на Поправка и одржување на бела техника. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a41b1245-5ce5-4b58-8820-ac3e0096f598

Поништување на постапка за оглас бр. 11411/2020 од 22.09.2020 година за јавна набавка на Изведување на градежни активности во кас. „Боро Менков“ – Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/32a7aea0-3ea2-47e8-8872-ac3e0099d6ce

Поништување на постапка за оглас бр. 10334/2020 од 23.09.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на други неборбени возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e0c642e9-cccc-4b2c-91a8-ac3f00bcb6e7

Поништување на постапка за оглас бр. 10334/2020 од 23.09.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на други неборбени возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f64981c5-ef14-4c29-a085-ac3f00bcdc1b

Поништување на постапка за оглас бр. 11951/2020 од 24.09.2020 година за јавна набавка на Канцелариски мебел. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/54ba59ef-8cb6-4a01-8be5-ac4000a750f2

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 13677/2020 од 23.09.2020 година за јавна набавка на Ставање во функција на мониторинг систем во ИО „Еребино“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/7b0db7f9-90cf-4b3f-85a1-511c9f615b7c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 12911/2020 од 23.09.2020 година за јавна набавка на Други материјали (салфети, подметачи и др). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/db1680e4-85b8-43d1-b393-c25b8027a9cf

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 13326/2020 од 23.09.2020 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/470a27fa-6188-48b2-977c-f51fa937e999

Оглас  бр. 13513/2020 од 21.09.2020 година за јавна набавка на Годишна поддршка и проширување на капацитети за информатички сервис во Армијата (JCATS). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c0ebdc8f-8a26-42c7-a5c5-a84ec0d2a001/14

Оглас  бр. 13517/2020 од 21.09.2020 година за јавна набавка на Адаптивно и превентивно одржување (“МАКС BULCOD“). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fb1f91ca-802c-4b03-8f2e-bff9124407ed/14

Оглас  бр. 13601/2020 од 22.09.2020 година за јавна набавка на Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b1f7cd8c-fff7-4fcf-8202-be6f00b56b08/1

Оглас  бр. 13677/2020 од 23.09.2020 година за јавна набавка на Ставање во функција на мониторинг систем во ИО „Еребино“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4907db92-a2b3-46d7-9e0f-d24b2ab69118/13

Оглас  бр. 13706/2020 од 23.09.2020 година за јавна набавка на Опсособување на дотрајани инсталации и опрема од термотехнички инсталации во објектите на МО и ГШ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b373e4f0-7d61-4a28-b854-f9f63fdbcaa3/13

Оглас  бр. 13798/2020 од 24.09.2020 година за јавна набавка на Испитување на физичко – хемиски параметри за одредување на квалитет на производи (лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/24ea623f-7961-43ce-820e-14fc092d658e/14

Оглас  бр. 13863/2020 од 25.09.2020 година за јавна набавка на Електрична енергија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c1d78ab0-931b-49dd-af0d-ef0b0ae4e810/1

Оглас  бр.  13873/2020 од 25.09.2020 година за јавна набавка на Превоз на персонал – вонреден превоз со автобуси и патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7bb041ea-fc01-4a59-82fc-810539100aa0/1

Поништување на постапка за оглас  бр. 07531/2020 од 16.09.2020 година за јавна набавка на Моторни возила за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/3ddb48fc-5047-4c54-9bd0-ac3800c114c5

Поништување на постапка за оглас   бр. 05110/2020 од 18.09.2020 година за јавна набавка на Печурки маринирани, Пастеризиран зеленчук , Ајвар, Тестенини , Смрзнат зеленчук, , Путер и Прехрамбнеи и колонијални производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7f8d58b9-763d-40dc-9173-ac3a00bc60ee

Поништување на постапка за оглас  бр. 08535/2020 од 18.09.2020 година за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/db68b486-c64d-4e19-9b73-ac3a00f30ed6

Поништување на постапка за оглас  бр. 10754/2020 од 21.09.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на товарни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a68bcdeb-d076-4604-9b64-ac3d00896ac8

Известување за склучен договор за оглас бр. 09893/2020 од 15.09.2020 година за јавна набавка на Транспорт на предмети при селидба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4b647079-da9a-48b6-86f2-89fa61edbb08

Известување за склучен договор за оглас бр. 04307/2020 од 15.09.2020 година за јавна набавка на Цветни аранжмани за конференци и одбележување на настани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6529db81-356e-466b-8ad9-b0f7e8d3df8b

Известување за склучен договор за оглас  бр. 08548/2020 од 16.09.2020 година за јавна набавка на Изработка на проктно техничка документација за потребите на МО и ГШ на АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/133b4fae-e6ef-4c3f-bf1b-76b5cb0ff8e3

Известување за склучен договор за оглас бр. 10603/2020 од 16.09.2020 година за јавна набавка на Осигурување на воздухоплови, пилотски и патнички седишта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8e0e3352-d2f3-426e-aab2-a7ce406d5fdc

Известување за склучен договор за оглас бр. 07531/2020 од 16.09.2020 година за јавна набавка на Моторни возила за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0c818532-45ad-481e-aae7-b0cc24608877

Известување за склучен договор за оглас бр. 10394/2020 од 16.09.2020 година за јавна набавка на Оловни пломби, жица за осигурување, лента и метални спојки за палетизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/10f7afeb-3251-4880-b58b-7df624d8df2b

Известување за склучен договор за оглас  бр. 10394/2020 од 16.09.2020 година за јавна набавка на Оловни пломби, жица за осигурување, лента и метални спојки за палетизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/81c20f7a-559a-44d8-808e-15cb47d8ee8e

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 12911/2020 од 15.09.2020 година за јавна набавка на Други материјали (салфети, подметачи и др). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/317b0006-1b0e-428c-a002-904aa9e4f173

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 12911/2020 од 18.09.2020 година за јавна набавка на Други материјали (салфети, подметачи и др). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/d021dad7-86aa-4a58-ba17-eae11158498c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 12217/2020 од 18.09.2020 година за јавна набавка на Индустриски колачи, Кекси и Вафли разни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/3c549d83-3e30-4408-9499-6de525fd860a

Оглас  бр. 13183/2020 од 15.09.2020 година за јавна набавка на  Автобуски превоз на персоналот на Армијата до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07e75103-d4bd-46ca-86ad-2f0907c54dcc/1

Оглас  бр.  13326/2020 од 17.09.2020 година за јавна набавка на  Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/95c51e75-50d5-4228-a724-fbb47c601595/13

Оглас  бр.  13403/2020 од 18.09.2020 година за јавна набавка на  Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6b1a9ddc-41a3-43c3-b52b-a412f54028f0/1

Оглас  бр.  13411/2020 од 18.09.2020 година за јавна набавка на  Летна аплинистичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a1d3b64f-ac2b-41fa-a168-9b56be640a4c/1

Оглас  бр.  13425/2020  од 18.09.2020 година за јавна набавка на  Медицински потрошен материјал за спречување на ширење на КОВИД 19. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2f7206c-f3cf-4097-aacf-ec6676aa2404/1

Оглас  бр.  13486/2020 од 18.09.2020 година за јавна набавка на  Печурки маринирани, Пастеризиран зеленчук , Ајвар, Тестенини, Смрзнат зеленчук, Путер и Прехрамбнеи и колонијални производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9c2f3ba7-a85b-47cb-8f90-306219e7a71a/1

Оглас  бр.  13497/2020 од 18.09.2020 година за јавна набавка на  Резервни делови и потрошен материјал за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7037b22-5e0a-4881-8f06-015de7b9e843/14

Известување за склучен договор за оглас  бр. 12887/2019 од 10.09.2020 година за јавна набавка на Делови од службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/75dba389-09f1-4d4e-869e-8135a9300bb0

Известување за склучен договор за оглас  бр.07890/2020 од 10.09.2020 година за јавна набавка на Беретки за борбена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/11477b86-27c2-4309-8c0c-7f39208d2fbd

Известување за склучен договор за оглас  бр. 12887/2019 од 10.09.2020 година за јавна набавка на Делови од службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/96e6633e-df5c-447e-a6f0-fe05a08e2d4f

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07174/2020 од 11.09.2020 година за јавна набавка на Мазут М-1 НС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/834a5ac3-b357-4e61-96e1-78a6578c6bde

Оглас  бр. 12851/2020 од 10.09.2020 година за јавна набавка на Поправка и ТП на крански дигалки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9ee4c014-23ce-42c5-b178-9b3128a56ea3/13

Оглас  бр. 12906/2020 од 10.09.2020 година за јавна набавка на Алат, прибор и опрема за поправки и одржување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e8e49926-2318-40e9-89e0-4cbd8bfc6345/13

Оглас  бр. 12911/2020 од 10.09.2020 година за јавна набавка на Други материјали (салфети, подметачи и др). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ef814ab1-2892-45ee-992d-0044b8ab23ee/13

Оглас  бр. 12956/2020 од 11.09.2020 година за јавна набавка на Спортска облека и патики. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/93c1e6cd-5b6d-43a2-89e6-af3eb1c05149/1

Оглас  бр. 13031/2020 од 11.09.2020 година за јавна набавка на Млеко стерилизирано, млеко свежо, јогурт и павлака. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e054e435-5557-40af-9626-234f68f23cd6/1

Поништена постапка за оглас бр. 09606/2020 од 10.08.2020 година за јавна набавка на Сигурносна опрема за чување и работа со класифицирани информации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/99d8b74c-2dbf-40eb-9776-ac13008c3ef4

Поништена постапка за оглас бр. 06049/2020 од 11.08.2020 година за јавна набавка на Музички инструменти и сабја за почесна единица и Музички системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/70b5de62-17b9-4657-bd37-ac1400b6430c

Поништена постапка за оглас бр. 09856/2020 од 16.08.2020 година за јавна набавка на Имунизација со издавање сертификат за имунизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c6f25ec4-28aa-498c-8a0d-ac1901591ffe

Поништена постапка за оглас бр. 10792/2020 од 17.08.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на пумпи за точење гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/69a8fd2f-c5a4-425d-8981-ac1a01043ff0

Поништена постапка за оглас бр. 09654/2020 од 24.08.2020 година за јавна набавка на Баждарење (калибрација) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d6ad6ab0-3977-4856-aefb-ac2100e397bd

Поништена постапка за оглас бр. 10416/2020 од 25.08.2020 година за јавна набавка на Поправка на уред за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила CARTEC. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ea887f36-ab40-473e-85af-ac2200a91894

Поништена постапка за оглас  бр. 10808/2020 од 25.08.2020 година за јавна набавка на Опрема за климатизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/af034560-1822-4dd5-80dc-ac2200d950fd

Поништена постапка за оглас  бр. 05715/2020 од 20.07.2020 година за јавна набавка на Поправка на уред за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила CARTEC. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/047ffae8-58a0-4674-bfb7-abfe00bada1b

Поништена постапка за оглас бр. 07177/2020 од 20.07.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на пумпи за точење гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ed1d5e32-12da-4be8-8602-abfe00fe2546

Поништена постапка за оглас бр. 04298/2020 од 21.07.2020 година за јавна набавка на  Канцелариски мебел. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6fe1ad36-57e5-4dd4-8c9a-abff00b1eee8

Поништена постапка за оглас бр. 15639/2019  од 21.07.2020 година за јавна набавка на  Поправка и сервисирање на Товарни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c2e7cb2d-a83c-43f1-b83e-abff00b45344

Поништена постапка за оглас бр. 09786/2020 од 21.07.2020 година за јавна набавка на  Дефектажа на влечен воз Ивеко Еуротракер 720Е42 и полуприколки за влечни возови и поправка на менувач од влечен воз од Ивеко Еуротракер 720Е44 и Дефектажа и поправка на автобуси. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1fea51e1-2421-42c0-88b4-abff00f45757

Поништена постапка за оглас бр. 05278/2020 од 23.07.2020 година за јавна набавка на  Масла, масти и течности (за моторни возила и воздухоплови) и Хемиски средства за третирање и контрола на млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e73c5dae-cad6-47b1-a5d8-ac0100ea9253

Поништена постапка за оглас бр. 05897/2020 од 29.07.2020 година за јавна набавка на  Завоен материјал. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/20393fa8-f044-4448-ab07-ac07009ad250

Поништена постапка за оглас бр. 05931/2020 од 29.07.2020 година за јавна набавка на Потрошен стоматолошки материјал. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b7639c57-0f52-45db-82cf-ac0500efc1ed

Поништена постапка за оглас бр. 05603/2020 од 29.07.2020 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f817a9d4-2840-45b4-a066-ac0500f98f8f

Поништена постапка за оглас бр 08962/2020 од 05.08.2020 година за јавна набавка на  Потрошен ветеринарно – медицински материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6d239eb3-c497-4c19-8c5c-ac08009a0185

Известување за реализиран договор за јавна набавка за оглас  бр. 13598/2019 од 29.07.2020 година за јавна набавка на Телефонски систем за 100 корисници за командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/0561da48-baba-4a1a-bfd8-09b5a6a8bc03

Известување за реализиран договор за јавна набавка за оглас  бр. 15485/2019 од 31.07.2020 година за јавна набавка на Опрема за разузнавање и безбедност во С-СВБиР/МО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/c92e6b16-e935-43b4-ba36-2c6c8105e7c0

Известување за склучен договор за оглас  бр.  05603/2020 од 31.08.2020 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bf90415c-3662-48f1-a701-73a6b85ec8a4

Известување за склучен договор за оглас  бр.  04674/2019 од 31.08.2020 година за јавна набавка на Цветни аранжмани за конференци и одбележување на настани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/54b9008d-bb64-4a0f-9227-682719222d0f

Известување за склучен договор за оглас  бр.  05603/2020 од 02.09.2020 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9f882675-8917-4f8d-9497-878a1964941b

Известување за склучен договор за оглас  бр.  11029/2019 од 02.09.2020 година за јавна набавка на Подршка на функционирање и користење на мрежен сервис за заштитена и незаштитена говорна комуникација на Армијата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4389e30d-6217-420f-93e6-f04253c28f89

Известување за склучен договор за оглас  бр.  09620/2020 од 03.09.2020 година за јавна набавка на Плакети, значки и идентификациони плочки (матрикули). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a88ed7a9-a921-4aa4-b4d6-bc3531e4d822

Известување за склучен договор за оглас  бр.  09620/2020 од 03.09.2020 година за јавна набавка на Плакети, значки и идентификациони плочки (матрикули). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/035d9a86-545d-445d-b7c6-58b056ffdf9e

Известување за склучен договор за оглас  бр.  10447/2020 од 04.09.2020 година за јавна набавка на Изнајмување на конференциска опрема (аудио, видео). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/98b3ed22-9266-4549-8559-afba0e9b668d

Известување за склучен договор за оглас  бр.  10049/2020 од 04.09.2020 година за јавна набавка на Дигитални сертификати (електронски потписи- токен). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/80761c17-fd3a-4c0b-910c-8d243f35172c

Известување за склучен договор за оглас  бр.  05495/2020 од 07.09.2020 година за јавна набавка на Газирани сокови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e3d4727b-14e9-4cc4-9704-442482e93b66

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07887/2020 од 21.08.2020 година за јавна набавка на Мебел за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/df3df5f6-7399-47aa-afdc-120f13ce0107

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07887/2020 од 21.08.2020 година за јавна набавка на Мебел за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/70c18dcd-eb43-451c-91f1-c23e50720277

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07887/2020 од 21.08.2020 година за јавна набавка на Мебел за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/98329649-f7c2-4ea2-adb1-06179f656c69

Известување за склучен договор за оглас  бр. 09099/2020 од 24.08.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на ПП апарати. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/909d2218-54e3-49e1-a44d-a43269b6ea5e

Известување за склучен договор за оглас  бр. 09654/2020 од 24.08.2020 година за јавна набавка на Баждарење (калибрација) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/472121fb-75e1-46fb-b73d-07392a723fce

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05603/2020 од 26.08.2020 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/027ebe0c-f6b2-4988-8f3e-cdf2c331de2e

Известување за склучен договор за оглас  бр. 09631/2020 од 27.08.2020 година за јавна набавка на Услуги за печатење. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5375f0e1-f431-4850-b480-244cc638ca1e

Известување за склучен договор за оглас бр. 09631/2020 од 27.08.2020 година за јавна набавка на Услуги за печатење. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a87d83a7-e716-4411-be9b-4541a2d6cb19

Известување за склучен договор за оглас  бр. 07539/2020 од 31.08.2020 година за јавна набавка на Средства за спречување на ширење на КОВИД 19. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7849e35e-c96e-43ba-8c8f-b35f1ef2bb88

Известување за склучен договор за оглас бр. 06075/2020 од 31.08.2020 година за јавна набавка на Палети за складирање на муниција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/add64c4f-82ca-40d5-b00e-44e7212f7fae

Известување за склучен договор за оглас бр. 03970/2020 од 06.08.2020 година за јавна набавка на Изработка на проктно техничка документација за гасификација на централните котларници и приклучок на гасната мрежа во Касарна „Страшо Пинџур“ – Петровец и Касарна „Боро Менков“ – Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/27c2113f-bc17-418f-8755-8b6861aad3c5

Известување за склучен договор за оглас бр. 05578/2020 од 11.08.2020 година за јавна набавка на Месо свежо (говедско, јунешко, свинско и јагнешко). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/82fd7f6e-e4d5-4a67-96b9-a3dd0be97383

Известување за склучен договор за оглас бр. 05578/2020 од 11.08.2020 година за јавна набавка на Месо свежо (говедско, јунешко, свинско и јагнешко). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/53b70222-bd61-41e7-8cb7-aa7fa3095c55

Известување за склучен договор за оглас бр. 05578/2020 од 11.08.2020 година за јавна набавка на Месо свежо (говедско, јунешко, свинско и јагнешко). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2acf13c4-a690-465a-899a-05191f25a23f

Известување за склучен договор за оглас бр. 06049/2020 од 11.08.2020 година за јавна набавка на Музички инструменти и сабја за почесна единица и Музички системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/21b2241a-b053-4b20-9cde-69f2461e7f4a

Известување за склучен договор за оглас бр. 06049/2020 од 11.08.2020 година за јавна набавка на Музички инструменти и сабја за почесна единица и Музички системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c32c0cb2-1bd0-44af-9de6-0915ecad8671

Известување за склучен договор за оглас бр.  08097/2020 од 11.08.2020 година за јавна набавка на Лиценци за антивирусна заштита. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9cbcc3a0-18dc-422a-b0d2-bddbc9a72e97

Известување за склучен договор за оглас бр. 08962/2020 од 14.08.2020 година за јавна набавка на Потрошен ветеринарно – медицински материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/891d017e-c507-4b7a-96a1-715d3c71399b

Известување за склучен договор за огласбр. 08130/2020 од 18.08.2020 година за јавна набавка на Млазно гориво ГМ-1 и авионски бензин АБ 100/130. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c2be39a0-181b-4f9e-a129-897a9dc652f0

Известување за склучен договор за огласбр. 08937/2020 од 19.08.2020 година за јавна набавка на Метроетернет сервис-претплата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ac54cde7-5b96-4a6a-8231-ef3ed264fe7a

Известување за склучен договор за оглас бр. 05897/2020 од 30.07.2020 година за јавна набавка на Завоен материјал. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1daf1bf4-4df8-4329-a8a5-b0fbeeace069

Известување за склучен договор за оглас бр. 06311/2020 од 30.07.2020 година за јавна набавка на Оспособување на лифтовски постројки во објекти на МО и АРСМ, редовно сервисирање и технички преглед на сите лифтови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d440cebb-a515-4b58-9650-215e96e9e0f8

Известување за склучен договор за оглас бр. 06311/2020 од 30.07.2020 година за јавна набавка на Оспособување на лифтовски постројки во објекти на МО и АРСМ, редовно сервисирање и технички преглед на сите лифтови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9c6ee0ee-f671-4f73-8090-488225e6eef9

Известување за склучен договор за оглас бр. 05897/2020 од 31.07.2020 година за јавна набавка на Завоен материјал. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/adacc826-7773-463f-9c50-19dc75acc4d9

Известување за склучен договор за оглас бр. 05897/2020 од 31.07.2020 година за јавна набавка на Завоен материјал. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5112c95b-5b3a-4948-bb82-7ecedc3e109d

Известување за склучен договор за оглас бр. 09712/2020 од 05.08.2020 година за јавна набавка на Поправка на автобус Мерцедес Intouro. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/efb830f1-75f8-4b7b-94e9-bd930182dc2f

Известување за склучен договор за оглас бр. 04544/2020 од 05.08.2020 година за јавна набавка на Мед и мармелад. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/425e002a-0bf5-48c4-819a-035b8442ee54

Известување за склучен договор за оглас бр. 05518/2020 од 05.08.2020 година за јавна набавка на Топено сирење. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2e19874c-a8cd-4536-894c-c5893c2c71ac

Известување за склучен договор за оглас бр. 09602/2020 од 06.08.2020 година за јавна набавка на Набавка и поставување на јарболи до објектот наменет за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1fb50ee8-81a6-4397-99a2-2d8aa79817ee

Известување за склучен договор за огласбр. 03970/2020 од 06.08.2020 година за јавна набавка на Изработка на проктно техничка документација за гасификација на централните котларници и приклучок на гасната мрежа во Касарна „Страшо Пинџур“ – Петровец и Касарна „Боро Менков“ – Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/182b5235-cb39-4761-86f3-8844112ef43c

Известување за склучен договор за оглас бр. 04408/2020 од 20.07.2020 година за јавна набавка на Оспособување на надворешен топловоден развод во цела касарна „Мирче Ацев“ – Прилеп. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3ee36680-6236-48ee-9cf0-a9cd83d5c495

Известување за склучен договор за оглас бр. 06050/2020 од 20.07.2020 година за јавна набавка на Услуги за вршење на надзор на градби при рекострукција и адаптација на објект за потребите на МО и ГШ на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5ade9bea-8325-41d8-8c4e-2e669541252f

Известување за склучен договор за оглас бр. 05278/2020 од 20.07.2020 година за јавна набавка на  Масла, масти и течности (за моторни возила и воздухоплови) и Хемиски средства за третирање и контрола на млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/864d6ca6-a287-42f6-a0da-e3fba933eba6

Известување за склучен договор за оглас бр. 05278/2020 од 20.07.2020 година за јавна набавка на Масла, масти и течности (за моторни возила и воздухоплови) и Хемиски средства за третирање и контрола на млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f8f4674a-9d1b-4409-b543-0ba7e5cfc4dc

Известување за склучен договор за оглас бр. 05278/2020 од 20.07.2020 година за јавна набавка на  Масла, масти и течности (за моторни возила и воздухоплови) и Хемиски средства за третирање и контрола на млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a9567d2a-832d-4e8e-ba73-02632efd9def

Известување за склучен договор за оглас бр. 05278/2020 од 20.07.2020 година за јавна набавка на  Масла, масти и течности (за моторни возила и воздухоплови) и Хемиски средства за третирање и контрола на млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6e65d03c-96de-4c85-a205-7c31debe55a4

Известување за склучен договор за оглас бр. 03535/2020 од 24.07.2020 година за јавна набавка на Претплатници за користење на списанија од областа на право, правни работи и услуги (електронски и печатена форма). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a18d0112-7c94-4e7e-9bc2-9aeb47694ef7

Известување за склучен договор за оглас бр. 05575/2020 од 27.07.2020 година за јавна набавка на Ангажирање на лица преку агенција за привремено вработување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b8021ecd-2ecb-41b4-b9fc-714c126608f1

Известување за склучен договор за оглас бр. 05931/2020 од 29.07.2020 година за јавна набавка на Потрошен стоматолошки материјал. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b34bd1f4-d4a3-48f0-820f-df6330479715

Известување за склучен договор за оглас бр. 05931/2020 од 29.07.2020 година за јавна набавка на Потрошен стоматолошки материјал. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9a4f961b-ad31-41dc-9798-6edb8fe0f7ab

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 10285/2020 од 06.08.2020 година за јавна набавка на Одржување на хигиена во објекти на МО и ГШ на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/c5006af3-e496-413e-b4db-8d5e55223525

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10324/2020 од 11.08.2020 година за јавна набавка на Негазирани сокови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/daa0b2ee-1858-4f2e-9902-1455bcd47ab0

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10285/2020 од 11.08.2020 година за јавна набавка на Одржување на хигиена во објекти на МО и ГШ на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/7d60959e-6bcf-4754-bc2d-3be780bb3a54

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр.10032/2020 од 13.08.2020 година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/d0825e97-9bdc-4c02-888a-5c1c5f0ccc61

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10475/2020 од 14.08.2020 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/a0ac9b5d-27a2-4900-9419-72b295db456a

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10291/2020 од 20.08.2020 година за јавна набавка на Воено полициски средства и опрема и Хемикали – потрошни материјали за работа во лаборатори. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/5aa09392-c668-4ded-aeb7-1f52b6259851

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10611/2020 од 26.08.2020 година за јавна набавка на Градежни материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/a903224f-98c2-4188-ade9-c8c34a9db0cd

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10611/2020 од 01.09.2020 година за јавна набавка на Градежни материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/d173ff0b-2130-4f72-92dc-2d1572f97e9c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10611/2020 од 03.09.2020 година за јавна набавка на Градежни материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4f929fde-0947-41cd-9911-66a8c050941a

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 12306/2020  од 09.09.2020 година за јавна набавка на Специјализирани курсеви. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/a5191550-ca13-497b-9453-255a0faa6ad3

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10093/2020 од 21.07.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/211ced4c-c578-4d21-a098-7e64540a2078

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10032/2020 од 24.07.2020 година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ca5410f0-088f-4847-80df-af0f50719948

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 10808/2020 од 31.07.2020 година за јавна набавка на Опрема за климатизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/f2aecb7f-edbe-413e-9307-9a633c6acced

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр.10032/2020 од 06.08.2020 година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9c2e9b5f-d26f-4492-9cd1-021aac3800f0

Оглас  бр. 12217/2020 од 26.08.2020 година за јавна набавка на Индустриски колачи, Кекси и Вафли разни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a672069d-f84a-4166-a5da-7e97ab52d9bd/1

Оглас  бр. 12306/2020 од 27.08.2020 година за јавна набавка на Специјализирани курсеви. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c7913c62-989a-47a3-bd35-697961122dca/14

Оглас  бр. 12324/2020 од 27.08.2020 година за јавна набавка на Сол индустриска. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/43a66ab1-c993-4b60-be16-878001b4c99a/14

Известување за поништување на постапка  за оглас  бр. 05310/2020 од 16.07.2020 година за јавна набавка на Дијагностицирање и сервисирање на радиорелејни, радио и радиотелефонски уреди и системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/caf33b8c-1a16-407c-bc4b-abe600ffd74a

Известување за поништување на постапка  за оглас бр. 05715/2020 од 20.07.2020 година за јавна набавка на Поправка на уред за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила CARTEC. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/047ffae8-58a0-4674-bfb7-abfe00bada1b

Известување за склучен договор за оглас бр. 15873/2019 од 14.07.2020 година за јавна набавка Канцелариски мебел и средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d3f4dc1a-3036-4b42-8d99-39ad8a436499

Известување за склучен договор за оглас бр. 15873/2019 од 14.07.2020 година за јавна набавка Канцелариски мебел и средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fbfae1de-189a-4b83-84d3-f434d2c1863d

Известување за склучен договор за оглас бр. 06485/2020 од 17.07.2020 година за јавна набавка Технички преглед на високопритисни парни котелски единици во објектите на МО и ГШ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8dc5d0c7-921e-4db5-804f-a6ac1c6c1d30

Известување за склучен договор за оглас бр. 05060/2020 од 17.07.2020 година за јавна набавка Технички преглед на високопритисни парни котелски единици во објектите на МО и ГШ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fd36ddda-273f-4f50-b390-a708b6262775

Известување за измени и дополнителни информации во постапката  за оглас бр. 10334/2020 од 17.07.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на други неборбени возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/b4e116f7-a757-4e55-8b98-57ed5b94b6a0

Оглас  бр. 10285/2020 од 16.07.2020 година за јавна набавка на Одржување на хигиена во објекти на МО и ГШ на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/206c9737-6e13-4856-9141-83e61df605eb/1

Оглас  бр. 10291/2020 од 16.07.2020 година за јавна набавка на Воено полициски средства и опрема и Хемикали – потрошни материјали за работа во лаборатори. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d4db8464-174d-44f7-bccb-4dcab6b2ca2d/1

Оглас  бр. 10324/2020 од 16.07.2020 година за јавна набавка на Негазирани сокови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d3f0f740-deb7-4d39-af08-f69625803245/1

Оглас  бр. 10334/2020 од 17.07.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на други неборбени возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1fc5835a-d123-44d8-a082-59d1234aadea/1

Оглас  бр. 10394/2020 од 20.07.2020 година за јавна набавка на Оловни пломби, жица за осигурување, лента и метални спојки за палетизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cba5375f-fb47-461d-98f9-6b5a2479b0a6/13

Оглас  бр. 10416/2020 од 20.07.2020 година за јавна набавка на Поправка на уред за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила CARTEC. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/967d5c23-d1ec-4eba-9af6-b358a387b97c/13

Поништување на постапка за оглас бр. 14667/2019 од 29.06.2020 година за јавна набавка на Баждарење опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/923ef2ed-7766-4047-b7d2-abe900f25d9f

Поништување на постапка за оглас бр. 05940/2020 од 30.06.2020 година за јавна набавка на Оловни пломби, жица за осигурување, лента и метални спојки за палетизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9f822744-70fd-498e-a673-abea008c5805

Поништување на постапка за оглас  бр. 07010/2020 од 30.06.2020 година за јавна набавка на Превоз на персонал на Армијата (вонреден превоз со автобуси до државна граница) – ВП 2803/40 Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/392cb5fd-f8c8-46a0-86aa-abea00a8974d

Поништување на постапка за оглас бр. 08969/2020 од 09.07.2020 година за јавна набавка на Бели печива за Прилеп и Кичево. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7fd4149c-a7e5-4432-ac19-abf300ec739c

Поништување на постапка за оглас  бр. 08964/2020 од 09.07.2020 година за јавна набавка на Зачин – Пиперка сушена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/25ac1eaf-be23-430d-97ff-abf300ecbfcf

Известување за склучен договор за оглас  бр. 14667/2019 од 29.06.2020 година за јавна набавка на Баждарење опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/aeb384f3-7fb0-4719-b060-da7230083e2b

Известување за склучен договор за оглас  бр. 14667/2019 од 29.06.2020 година за јавна набавка на Баждарење опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/315f4e9c-934a-4576-bc0e-1957ef76e423

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05065/2020 од 01.07.2020 година за јавна набавка на Продолжување со изведба на нова водоводна мрежа за водоснабдување со питка и санитарна вода во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ba6b3005-5cc2-4e7b-ab41-a4d4a5236a47

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05069/2020 од 09.07.2020 година за јавна набавка на Отстранување на дефекти и поправка на агрегати и електроинсталации во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e64ca625-432b-40c1-bc7d-dcb23b3ce956

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05373/2020 од 10.07.2020 година за јавна набавка на Сигурносни сефови, врати и брави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0c33163b-e6ed-4522-80e9-e2b52528f167

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05109/2020 од 10.07.2020 година за јавна набавка на Давач за температура за мотор, тип Cummins од агрегат за стартување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1ee4e829-3e40-4841-8ef6-ee7d13df3241

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 08535/2020 од 01.07.2020 година за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/7c4ff204-52ef-489c-ac4a-b16f6e6721c7

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 07533/2020 од 01.07.2020 година за јавна набавка на Поправка и одржување на бела техника. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e8d646d3-e0d8-48ad-9cfb-dd323dfeaa6a

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 08145/2020 од 02.07.2020 година за јавна набавка на Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/6df7e07f-41b3-4adb-87e3-72a773d68a2e

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 09602/2020 од 04.07.2020 година за јавна набавка на Набавка и поставување на јарболи до објектот наменет за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/eacc66bb-14be-4469-97b3-bcf19e45e9c9

Оглас бр. 09606/2020 од 01.07.2020 година за јавна набавка на Сигурносна опрема за чување и работа со класифицирани информации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bc37574a-e048-4329-af6c-56d57c69da5e/13

Оглас бр. 09631/2020 од 02.07.2020 година за јавна набавка на Услуги за печатење. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/09cab280-e9a0-4a5f-8514-f20fbf599f5d/14

Оглас бр. 09712/2020 од 03.07.2020 година за јавна набавка на Поправка на автобус Мерцедес Intouro. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7bfdf4cf-d180-4aa4-93b2-8b2954f64810/13

Оглас бр. 09786/2020 од 06.07.2020 година за јавна набавка на Дефектажа на влечен воз Ивеко Еуротракер 720Е42 и полуприколки за влечни возови и поправка на менувач од влечен воз од Ивеко Еуротракер 720Е44 и Дефектажа и поправка на автобуси. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ccd5609b-2a3f-4510-92f4-642c79e05ee1/13

Оглас бр. 09856/2020 од 07.07.2020 година за јавна набавка на Имунизација со издавање сертификат за имунизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f5b94ebb-564d-4f15-b0f7-a15b226a1998/14

Оглас бр. 09893/2020 од 07.07.2020 година за јавна набавка на Транспорт на предмети при селидба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/798e8378-9f40-4444-b804-8c569bc02bdb/14

Оглас бр. 10032/2020 од 09.07.2020 година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во објекти на МО и АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cc859dff-0372-4bfe-9754-ae332d6dfe0d/14

Оглас бр. 10049/2020 од 09.07.2020 година за јавна набавка на Дигитални сертификати (електронски потписи- токен). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9e29d932-5f97-40bd-9992-8feaa023c1a9/13

Оглас бр. 10093/2020 од 10.07.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fca24ce1-7d48-4f29-b833-d5bddda87a0f/14

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 05847/2020 од 29.06.2020 година за јавна набавка на Печатење на списание ШТИТ и современа мак. Одбрана за 2020 година. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b300af7a-711d-42e3-8dd6-abe900b68b58

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 07034/2020 од 29.06.2020 година за јавна набавка на Транспорт на предмети при селидба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d2637ff1-3278-40d3-9673-abe900b7ba9b

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 10547/2019  26.06.2020 година за јавна набавка на Пиштол електричен и Футрола за пиштол 9 мм (ЦЗ,ЧЗ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bea1dcaf-37dd-46a5-bcbf-abe6008ed016

Известување за склучен договор за оглас бр. 06480/2020 од 29.06.2020 година за јавна набавка на Изведба и Реконструкција на паркинг простор пред објекти на МО и ГШ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d73ca0d9-b152-4bc1-ba49-3cda93f18f48

Известување за склучен договор за оглас бр. 10547/2019 од 26.06.2020 година за јавна набавка на Пиштол електричен и Футрола за пиштол 9 мм (ЦЗ,ЧЗ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/88e469ba-575e-4a28-9a30-f18704327d8f

Известување за склучен договор за оглас бр. 02521/2020 од 25.06.2020 година за јавна набавка на Огревно дрво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e1db99b9-b3f4-400f-92e6-3e38f2fb0948

Известување за склучен договор за оглас бр. 06258/2020 од 24.06.2020 за јавна набавка на Генерален сервис на вести. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/07967d46-fad3-4c84-80c6-cdbe074eafe7

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 08535/2020 од 25.06.2020 година за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/d36aaacd-b3bb-4c39-9274-6211f501bfd6

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 08145/2020  од 25.06.2020 година за јавна набавка на Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e3145893-dedc-4715-a543-23f3072b32d1

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 07533/2020 од 25.06.2020 година за јавна набавка на Поправка и одржување на бела техника. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/284ec92c-ca50-42c2-ae32-d59feb2d11bf

Известување за склучен договор за оглас бр. 07594/2020 од 23.06.2020 година за јавна набавка на Апарат за броење на книжни пари и проверка на оригиналноста на банкнотите. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/10c78505-986d-488c-9034-b84ad8ca7af3

Оглас  бр. 09099/2020 од 23.06.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на ПП апарати. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/23369710-789b-413c-bf87-b35f9cdb8e62/14

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 06085/2020 од 22.06.2020 година за јавна набавка на Медицински средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/00bf801c-1c53-4092-bef5-abe2009d997f

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 07514/2020 од 19.06.2020 година за јавна набавка на Проверка на квалитет на рентген апарат и Дефектажа на подвижен рентген апарати. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/cb65084f-ee42-478d-abbf-abdf00a4f375

Известување за склучен договор за оглас бр.  06085/2020 од 22.06.2020 година за јавна набавка на Медицински средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/13306dc5-6854-416a-b955-64ab5efb0150

Известување за склучен договор за оглас бр.  06085/2020 од 22.06.2020 година за јавна набавка на Медицински средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fbd46743-9ebc-4bd2-9c83-53cf4d48da95

Известување за склучен договор за оглас бр. 03910/2020 од 22.06.2020 година за јавна набавка на Кафе. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6705026d-c531-4306-9810-c0b20e7b2678

Известување за склучен договор за оглас бр. 03910/2020 од 22.06.2020 година за јавна набавка на Кафе. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c900a518-52b0-4e1f-b798-18d28383ef86

Известување за склучен договор за оглас бр. 05056/2020 од 22.06.2020 година за јавна набавка на  Реконструкција и санација на објекти во МО и ГШ на АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/41fa2bec-d805-4811-9def-fdd7312c9314

Известување за склучен договор за оглас бр. 05056/2020 од 22.06.2020 година за јавна набавка на  Реконструкција и санација на објекти во МО и ГШ на АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4e136b12-ec62-4dae-b2d8-9ac4e4873adc

Оглас  бр.  08937/2020 од 19.06.2020 година за јавна набавка на Метроетернет сервис-претплата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/73786bb5-4678-4eb7-b305-714318f85e34/14

Оглас  бр.  08962/2020 од 19.06.2020 година за јавна набавка на Потрошен ветеринарно – медицински материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/df29fba6-420c-46b6-b594-972d39295792/13

Оглас  бр.  08964/2020 од 19.06.2020 година за јавна набавка на Зачин – Пиперка сушена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9e297d7b-ebbc-4ffe-b2cd-3fdd08aa9e1e/13

Оглас  бр.  08969/2020 од 19.06.2020 година за јавна набавка на Бели печива за Прилеп и Кичево. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c9deca51-1cd6-4627-b92e-1004ed42ee9e/13

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 05661/2020 од 18.06.2020 година за јавна набавка на Смрзнат зеленчук, Сушени модри сливи, Снегулки разни, Маслинки и Зачини (бибер, црвен пипер,сол, зачин и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/912d8848-b2d3-48ec-9e32-abde00d8375c

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05056/2020 од 17.06.2020 година за јавна набавка на  Реконструкција и санација на објекти во МО и ГШ на АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6c5e5655-0840-4212-b073-5065b684364f

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05056/2020 од 17.06.2020 година за јавна набавка на  Реконструкција и санација на објекти во МО и ГШ на АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d96822a3-71c4-4502-8ef6-722628845f98

Известување за склучен договор за оглас бр. 06296/2020 од 16.06.2020 година за јавна набавка на Сет за тенкослојна хроматографија за потребите на АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b8d6ff19-5349-4810-b177-fe1e6a475399

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 07533/2020 од 16.06.2020 година за јавна набавка на Поправка и одржување на бела техника. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/fd75387c-18e3-4e9b-9eb0-9b356f3f23e0

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 07531/2020 од 12.06.2020 година за јавна набавка на Моторни возила за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/b105c39c-54d3-48c7-bde0-522ada1f8e56

Оглас бр. 08535/2020 од 12.06.2020 година за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/540db631-8184-4bc6-9d2b-a1880bf22100/14

Оглас бр. 08548/2020 од 12.06.2020 година за јавна набавка на Изработка на проктно техничка документација за потребите на МО и ГШ на АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7cd380c5-86eb-4f6d-b69b-8395dc6d0ed0/14

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 06081/2020 од 11.06.2020 година за јавна набавка на  Поправка на пловни објекти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/cd043110-e099-47e6-a6c9-abd700e8999e

Известување за склучен договор за оглас бр. 06112/2020 од 10.06.2020 година за јавна набавка на Машина за перење и сушење на алишта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/88bbb664-b11b-42be-9af6-12f1b0fb36b3

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 07552/2020 од 10.06.2020 година за јавна набавка на Лична опрема за спречување на ширење на КОВИД 19. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/3dc79a62-bc80-4c25-b6da-a05638ac6073

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 05893/2020 од 04.06.2020 година за јавна набавка на Средства за дезинфекција дезинсекција и дератизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0a30d3c5-227b-4c5e-a518-abd000b0f5ff

Известување за склучен договор за оглас бр. 05981/2020 од 04.06.2020 година за јавна набавка на Детергент за машинско перење на алишта. одржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4ffc1033-7d73-413a-babb-4a3455fac8b2

Известување за склучен договор за оглас бр. 05893/2020 од 04.06.2020 година за јавна набавка на Средства за дезинфекција дезинсекција и дератизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4c8d1d5d-38ff-4da9-84b7-fa8339153984

Оглас  бр. 08097/2020 од 04.06.2020 година за јавна набавка на Лиценци за антивирусна заштита. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c50e01c6-1f68-4a16-8e3e-94a6f1aef171/14

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 05893/2020 од 04.06.2020 година за јавна набавка на Средства за дезинфекција дезинсекција и дератизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0a30d3c5-227b-4c5e-a518-abd000b0f5ff

Известување за склучен договор за оглас бр. 05981/2020 од 04.06.2020 година за јавна набавка на Детергент за машинско перење на алишта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4ffc1033-7d73-413a-babb-4a3455fac8b2

Известување за склучен договор за оглас  бр. 05893/2020 од 04.06.2020 година за јавна набавка на Средства за дезинфекција дезинсекција и дератизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4c8d1d5d-38ff-4da9-84b7-fa8339153984

Оглас  бр. 08097/2020 од 04.06.2020 година за јавна набавка на Лиценци за антивирусна заштита. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c50e01c6-1f68-4a16-8e3e-94a6f1aef171/14

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 05229/2020 од 03.06.2020 година за јавна набавка на Вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/49225450-809d-4d34-a5d1-abcf00bdf3fa

Известување за склучен договор за оглас бр. 05229/2020 од 03.06.2020 година за јавна набавка на Вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/561f8340-1ceb-491d-9800-d717b23e853c

Известување за склучен договор за оглас бр. 05889/2020 од 03.06.2020 година за јавна набавка на Изнајмување на мобилни тоалетни кабини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/46992497-6cc2-413f-a2c9-c939423c4e48

Известување за склучен договор за оглас бр. 04077/2020 од 02.06.2020 година за јавна набавка на Технички и медицински гасови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/670da434-54f4-4b06-9adb-49c3b1d802d9

Известување за склучен договор за оглас бр. 04077/2020 од 02.06.2020 година за јавна набавка на Технички и медицински гасови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/81355036-02dd-462d-8702-1877e9de39a9

Оглас  бр. 07594/2020 од 26.05.2020 година за јавна набавка на Апарат за броење на книжни пари и проверка на оригиналноста на банкнотите. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/94f77350-820f-4131-ab2b-a92f3ac35fda/13

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 14627/2019 од 21.05.2020 година за јавна набавка на Чоколадо, Вафли разни, Кекси и Индустриски колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b0e7ff50-b120-487f-9964-abc200d36831

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 14627/2019 од 21.05.2020 година за јавна набавка на Чоколадо, Вафли разни, Кекси и Индустриски колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/410d7a4f-8ced-4ba2-bf01-abc200d3f89b

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 12861/2019 од 21.05.2020 година за јавна набавка на Ознаки за чинови, родови, служби и единици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2eed2aae-784b-4e0f-970e-abc200d8911a

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 12861/2019 од 21.05.2020 година за јавна набавка на Ознаки за чинови, родови, служби и единици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6e1a4640-85eb-4462-9436-abc200d8e70a

Оглас бр. 07514/2020 од 22.05.2020 година за јавна набавка на  Проверка на квалитет на рентген апарат и Дефектажа на подвижен рентген апарати. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3baca6ee-721d-4c32-9eaf-e2101cdad2ed/13

Оглас бр. 07531/2020 од 22.05.2020 година за јавна набавка на  Моторни возила за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fda68e20-91bf-4fda-863a-f31933c492cc/1

Оглас бр. 07533/2020 од 22.05.2020 година за јавна набавка на  Поправка и одржување на бела техника. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0d575501-792b-4c3e-95b9-af8e53c9f73b/1

Оглас бр. 07539/2020 од 22.05.2020 година за јавна набавка на  Средства за спречување на ширење на КОВИД 19. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c460f277-31e1-4d61-a533-cf4537b1bd2f/1

Оглас бр. 07552/2020 од 22.05.2020 година за јавна набавка на  Лична опрема за спречување на ширење на КОВИД 19. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8d732623-7de8-4fc1-8257-472fe9baa765/1

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 13812/2019 од 21.05.2020 година за јавна набавка на  Информатичка опрема, Компјутерска, аудио и видео опрема и Печатари. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e4a1496c-faab-4fa1-8b1a-abc200af1c78

Известување за склучен договор за оглас бр. 13812/2019  од 21.05.2020 година за јавна набавка на Информатичка опрема, Компјутерска, аудио и видео опрема и Печатари. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0cb48267-6b35-49dd-822e-2cc3005cbf87

Известување за склучен договор за оглас бр. 13812/2019  од 21.05.2020 година за јавна набавка на Информатичка опрема, Компјутерска, аудио и видео опрема и Печатари. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ff2f1c62-278d-41dc-b4ce-f15aa0eabf5e

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 06311/2020 од 18.05.2020 година за јавна набавка на Оспособување на лифтовски постројки во објекти на МО и АРСМ, редовно сервисирање и технички преглед на сите лифтови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/46a887f1-6ac5-4642-beb2-e29c9227a770

Известување за склучен договор за оглас бр. 14627/2019 од 21.01.2020 година за јавна набавка на Чоколадо, Вафли разни, Кекси и Индустриски колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/15377ccb-bf98-4d45-b923-1c198ee49b9b

Известување за склучен договор за огласбр. 03666/2020  од 14.05.2020 година за јавна набавка на Сувомеснати производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c380e0ce-f23d-4333-b84a-cf3a5600300b

Известување за склучен договор за огласбр. 03666/2020од 14.05.2020 година за јавна набавка на Сувомеснати производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a35a8639-4a00-464e-8597-c73d6e26f625

Известување за склучен договор за огласбр. 15471/2019од 15.05.2020 година за јавна набавка на Технички преглед и осигурување при регистрација на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d622be5e-b68c-4ef3-8852-eab2608ac556

Известување за склучен договор за огласбр. 15471/2019од 15.05.2020 година за јавна набавка на Технички преглед и осигурување при регистрација на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cfcc4751-1e9f-4b01-8d9a-2b36bb4dbc9a

Оглас  бр. 07174/2020 од 15.05.2020 година за јавна набавка на Мазут М-1 НС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a1c17715-6cf5-44e5-8792-89f8760f8566/1

Оглас  бр. 07177/2020 15.05.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на пумпи за точење гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3574be94-9cd6-43b3-92e8-ae02bcac614d/13

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05940/2020 од 14.05.2020 година за јавна набавка на Оловни пломби, жица за осигурување, лента и метални спојки за палетизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/30d8cd1a-4607-4b47-85e0-54deca5c5b35

Оглас  бр. 07010/2020 од 13.05.2020 година за јавна набавка на Превоз на персонал на Армијата (вонреден превоз со автобуси до државна граница) – ВП 2803/40 Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/12b72a82-7ed0-44e6-a4a9-29430d07e06b/14

Оглас  бр. 07034/2020 од 13.05.2020 година за јавна набавка на Транспорт на предмети при селидба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/538c8829-fb58-4ce3-9dd3-ac24106a7555/14

Известување за склучен договор за оглас бр. 15575/2019 од 08.05.2020 година за јавна набавка на Путер, шеќер, оцет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cba941e2-ff81-47e7-bbb2-988ae8fb1d28

Известување за склучен договор за оглас бр. 15575/2019 од 08.05.2020 година за јавна набавка на Путер, шеќер, оцет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6094313c-8fcb-499e-864e-f31e5face7b7

Известување за склучен договор за оглас бр. 14627/2019 од 08.05.2020 година за јавна набавка на Чоколадо, Вафли разни, Кекси и Индустриски колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/78b23540-df02-45d9-b8b4-424def8cf887

Известување за склучен договор за оглас од 08.05.2020 година за јавна набавка на Маски медицински за еднократна употреба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/177f75f4-7ef6-40ae-bad4-0ef20cc35b19

Известување за склучен договор за оглас бр. 12928/2019 од 04.05.2020 година за јавна набавка на Реагенси за биохемиски, хемиски, имунолошки и имуно-хемиски анализи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7f075291-8f35-4100-b82a-8ce6134f0dee

Известување за склучен договор за оглас бр. 12928/2019 од 04.05.2020 година за јавна набавка на Реагенси за биохемиски, хемиски, имунолошки и имуно-хемиски анализи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7d633e2d-994c-4f29-97a3-877e865140c8

Известување за склучен договор за оглас бр. 12923/2019 од 04.05.2020 година за јавна набавка на Медицински средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5a5af967-4ab8-43ff-be1d-2c182c934417

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 06311/2020 од 08.05.2020 година за јавна набавка на Оспособување на лифтовски постројки во објекти на МО и АРСМ, редовно сервисирање и технички преглед на сите лифтови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/d0ba4096-b9cb-4c6f-a12b-127fef374dee

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 06049/2020 од 06.05.2020 година за јавна набавка на Музички инструменти и сабја за почесна единица и Музички системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e4e995aa-eedd-4130-981d-66c7172775ef

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 05940/2020 од 01.05.2020 година за јавна набавка на Оловни пломби, жица за осигурување, лента и метални спојки за палетизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/28f0b39a-4d90-4174-bea8-66b2b0e167c0

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 06049/2020 од 30.04.2020 година за јавна набавка на Музички инструменти и сабја за почесна единица и Музички системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9428a049-475b-4fd6-bc0f-2654dd025a16

Известување за склучен договор за оглас бр. 15482/2019 од 30.04.2020 година за јавна набавка на Конзерва риба, месни конзерви и готови јадења. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/daf88c13-0383-42db-b6e5-a4cfdbaed0f3

Известување за склучен договор за оглас бр. 15482/2019 од 30.04.2020 година за јавна набавка на Конзерва риба, месни конзерви и готови јадења. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/23585f4d-4c05-44a1-b674-c883004cfaf2

Известување за склучен договор за оглас бр. 15482/2019 од 30.04.2020 година за јавна набавка на Конзерва риба, месни конзерви и готови јадења. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/09dd3395-bc33-4559-90bb-f1cacbea7485

Известување за склучен договор за оглас бр. 15482/2019 од 30.04.2020 година за јавна набавка на Конзерва риба, месни конзерви и готови јадења. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/72a730ac-dd0c-4b50-9e34-815084649ca9

Оглас  бр. 06480/2020 од 30.04.2020 година за јавна набавка на Изведба и Реконструкција на паркинг простор пред објекти на МО и ГШ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5ea66478-438a-473b-8e3f-4b8ce276b436/14

Оглас  бр. 06485/2020 од 30.04.2020 година за јавна набавка на Технички преглед на високопритисни парни котелски единици во објектите на МО и ГШ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/68aedc7f-2e91-4664-9e9f-8926e03b69bc/14

Поништување на постапка за оглас  бр. 05948/2020 од 29.04.2020 годинја за јавна набавка на Дефектажа на влечен воз Ивеко Еуротракер 720Е42 и полуприколки за влечни возови и поправка на менувач од влечен воз од Ивеко Еуротракер 720Е44 и Дефектажа и поправка на автобуси. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/29d86c97-3ca1-45dc-8847-abac00845a82

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 05914/2020 од 28.04.2020 годинја за јавна набавка на Реновирање и адаптација на објект БР. 56 за Воена академија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8358dac2-0943-4c55-9461-adc9da167a93

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 05578/2020 од 27.04.2020 година за јавна набавка на Месо свежо (говедско, јунешко, свинско и јагнешко). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/a4583936-c9b1-4cb4-9481-2d8e15afaf4b

Оглас  бр. 06296/2020 од 28.04.2020 година за јавна набавка на Сет за тенкослојна хроматографија за потребите на АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ab501153-fa46-481b-95f7-84210e9209af/13

Оглас  бр. 06311/2020 од 28.04.2020 година за јавна набавка на Оспособување на лифтовски постројки во објекти на МО и АРСМ, редовно сервисирање и технички преглед на сите лифтови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7525edc9-fdda-4a4e-831e-b779ed88a22c/14

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 14486/2019 од 24.04.2020 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9bfc2ec4-1bde-4b09-8407-aba7008f965d

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 12923/2019 од 24.04.2020 година за јавна набавка на Медицински средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0cc39e2f-4528-41b6-b700-aba7009ee669

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 05304/2020 од 24.04.2020 година за јавна набавка на Проверка на квалитет на рентген апарат и Дефектажа на подвижен рентген апарати. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/824eb130-9bbc-4635-b647-aba700e542a2

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.05059/2020 од 24.04.2020 година за јавна набавка на Превоз на персонал на Армијата (вонреден превоз со автобуси до државна граница) – ВП 2803/40 Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/01f72538-2684-4aa9-8181-aba700ee73b1

Известување за склучен договор за оглас  бр. 14486/2019 од 24.04.2020 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/85153898-e118-442a-9f3c-fc6ceabbfbdb

Известување за склучен договор за оглас  бр. 14486/2019 од 24.04.2020 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cfd52c22-2f19-428c-a87c-178d310e9ea2

Известување за склучен договор за оглас  бр. 12923/2019 од 24.04.2020 година за јавна набавка на Медицински средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b462267a-bf44-48ff-8a2c-6882d2037d51

Известување за склучен договор за оглас  бр. 12923/2019 од 24.04.2020 година за јавна набавка на Медицински средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a3e49de1-1137-449a-b0f5-d77efd43908d

Известување за склучен договор за оглас  бр. 12923/2019 од 24.04.2020 година за јавна набавка на Медицински средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1c6bdad3-5890-4bd2-bc9c-d0c08ce7f76f

Известување за склучен договор за оглас  бр. 12923/2019 од 24.04.2020 година за јавна набавка на Медицински средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a5d3c12c-b27f-4ff4-87ff-85904216dcc5

Известување за склучен договор за оглас бр. 12923/2019 од 24.04.2020 година за јавна набавка на Медицински средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f8ae5b04-963b-496f-a5ce-d35c0db2c456

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 06049/2020 од 24.04.2020 година за јавна набавка Музички инструменти и сабја за почесна единица и Музички системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/d1ddc31c-7534-4629-8758-915c61ebde24

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр.05940/2020 од 24.04.2020 година за јавна набавка Оловни пломби, жица за осигурување, лента и метални спојки за палетизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/49c39398-d3c8-4e6d-8546-9cac4e5e0c04

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр.05940/2020 од 24.04.2020 година за јавна набавка Оловни пломби, жица за осигурување, лента и метални спојки за палетизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/fb85d084-c812-488d-918c-1ef4bb580ae3

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 05060/2020 од 16.04.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација на објект бр. 48 во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4a5ff05d-41b0-4f45-9e68-36396854d567

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05110/2020 од 16.04.2020 година за јавна набавка на Печурки маринирани, Пастеризиран зеленчук , Ајвар, Тестенини , Смрзнат зеленчук, , Путер и Прехрамбнеи и колонијални производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/2509d078-14ca-42df-ac7d-13f2f8b16d3b

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05310/2020 од 16.04.2020 година за јавна набавка на Дијагностицирање и сервисирање на радиорелејни, радио и радиотелефонски уреди и системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/7094abcc-2523-48b3-a0f6-869ef5a8b357

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05060/2020 од 16.04.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација на објект бр. 48 во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/db1f28f7-78db-4db7-aa86-592a7fe173bc

Оглас  бр. 06258/2020 од 22.04.2020 година за јавна набавка на Генерален сервис на вести. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7e22041d-44e7-475b-ba96-c4b62ad0aec7/13

Оглас  бр. 06112/2020 од 22.04.2020 за јавна набавка на Машина за перење и сушење на алишта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/21cac219-8b2f-460c-bbbf-7cd21d8c806c/13

Оглас  бр. 06075/2020 од 21.04.2020 година за јавна набавка на   Палети за складирање на муниција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/394b51e4-b0af-4c07-bb14-4acdddd914e4/14

Оглас  бр. 06081/2020 од 21.04.2020 година за јавна набавка на   Поправка на пловни објекти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e4805158-4754-4b3e-a2ad-ffbe28dc0865/14

Оглас  бр. 06085/2020 од 21.04.2020 година за јавна набавка на   Медицински средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/40401150-fa09-4c8f-9361-32104bb8b5e6/13

Оглас  бр. 06049/2020 од 16.04.2020 година за јавна набавка на  Музички инструменти и сабја за почесна единица и Музички системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c6bf376b-4e2c-4b7e-b617-24acae30b461/13

Оглас  бр.  06050/2020 од 16.04.2020 година за јавна набавка на  Услуги за вршење на надзор на градби при рекострукција и адаптација на објект за потребите на МО и ГШ на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/10b42913-f70d-469b-95d8-1aaa2ea230b7/13

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05059/2020 од 16.04.2020 година за јавна набавка на Превоз на персонал на Армијата (вонреден превоз со автобуси до државна граница) – ВП 2803/40 Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e5c1ff16-723c-4b62-b51a-d27e8cea67aa

Оглас  бр. 05981/2020 од 15.04.2020 година за јавна набавка на  Детергент за машинско перење на алишта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f83c367-0187-4f9d-92a2-31ef6c89651a/13

Поништување на постапка за оглас бр. 04079/2020 од 13.04.2020 година за јавна набавка на Дефектажа на влечен воз Ивеко Еуротракер 720Е42 и полуприколки за влечни возови и поправка на менувач од влечен воз од Ивеко Еуротракер 720Е44 и Дефектажа и поправка на автобуси. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0fbf33a9-70cd-4d79-8600-ab9c00cb19c8

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 04079/2020 од 13.04.2020 година за јавна набавка на Дефектажа на влечен воз Ивеко Еуротракер 720Е42 и полуприколки за влечни возови и поправка на менувач од влечен воз од Ивеко Еуротракер 720Е44 и Дефектажа и поправка на автобуси. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/857dbab9-0261-40bf-8305-c66e99d35504

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05060/2020 од 13.04.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација на објект бр. 48 во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/a0f894f8-844c-4e21-8552-5eeb3355cc71

Оглас бр. 05931/2020 од 14.04.2020 година за јавна набавка на Потрошен стоматолошки материјал. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0fd6148b-4fe4-4277-9a98-ebb80d833bae/14

Оглас бр. 05940/2020 од 14.04.2020 година за јавна набавка на Оловни пломби, жица за осигурување, лента и метални спојки за палетизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/93fde994-e229-4059-b823-2740e3e90c0d/13

Оглас бр. 05948/2020 од 14.04.2020 година за јавна набавка на Дефектажа на влечен воз Ивеко Еуротракер 720Е42 и полуприколки за влечни возови и поправка на менувач од влечен воз од Ивеко Еуротракер 720Е44 и Дефектажа и поправка на автобуси. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6b1748d2-069f-4d29-947e-a893ac70c5bc/13

Оглас бр. 05914/2020 од 13.04.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација на објект БР. 56 за Воена академија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d97e2c01-24c3-4ac6-ab42-db8e3188a99b/14

Оглас бр. 05889/2020 од 13.04.2020 година за јавна набавка на  Изнајмување на мобилни тоалетни кабини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4ca28e14-d012-4277-9004-ac85e1222fc0/14

Оглас бр. 05893/2020 од 13.04.2020 година за јавна набавка на  Средства за дезинфекција дезинсекција и дератизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/da22feff-1ae3-4b0e-af2f-b7ca381554ec/13

Оглас бр. 05897/2020 од 13.04.2020 година за јавна набавка на  Завоен материјал. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/efd7fba8-3c39-4229-9109-8d4894462020/14

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 15485/2019 од 03.04.2020 година за јавна набавка на Опрема за разузнавање и безбедност во С-СВБиР/МО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/343dbe07-f1e1-4969-bb29-ab9201436b3e

Известување за склучен договор од 08.04.2020 година за јавна набавка на Средства за одржување на лична и колективна хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e2fe2dc1-7326-4c21-b762-ada2959dac27

Известување за склучен договор од 08.04.2020 година за јавна набавка на Каљачи, скафандери и маски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5551447b-01b9-4233-9b18-0578108a9e50

Известување за склучен договор од 08.04.2020 година за јавна набавка на Ракавици за еднократна употреба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4b35a560-51fa-41c3-a5d9-02b59221ca0a

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 15485/2019 од 08.04.2020 година за јавна набавка на Опрема за разузнавање и безбедност во С-СВБиР/МО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8ae81d90-fd86-47cb-b5a6-a686f507ef0e

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 15485/2019 од 07.04.2020 година за јавна набавка на Опрема за разузнавање и безбедност во С-СВБиР/МО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/770a9e61-821a-484b-a78f-293aac544de6

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 15485/2019 од 07.04.2020 година за јавна набавка на Опрема за разузнавање и безбедност во С-СВБиР/МО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8c1ddd94-09f7-4f85-8523-9c82b58b7440

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 15485/2019 од 07.04.2020 година за јавна набавка на Опрема за разузнавање и безбедност во С-СВБиР/МО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2fe501ac-ee6e-45ff-a369-2bc9b41f6562

Известување за склучен договор од 07.04.2020 година за јавна набавка на Прскалка грбна пластична од 8 лит за ДДД и заштитни очила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c69cf101-41cc-46be-a680-9278f10a03c6

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 03529/2020 од 06.04.2020 година за јавна набавка на Склучување на договори со Авторска агенција за исплата на авторски хонорари- Авторски надоместоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3f7de2aa-79fd-4413-9dd4-7b517d510f41

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 14703/2019 од 06.04.2020 година за јавна набавка на Рестартирање на софтверскиот систем за управување на конвертори на фрекфенции со дефектажа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f2b3d1c2-4b4f-4e64-9e78-bc8620499871

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05661/2020 од 10.04.2020 година за јавна набавка на Смрзнат зеленчук, Сушени модри сливи, Снегулки разни, Маслинки и Зачини (бибер, црвен пипер,сол, зачин и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/26beb593-b649-476d-9f14-3b65b0eff8d9

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05064/2020 од 09.04.2020 година за јавна набавка на Транспорт на стоки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/0ea2755e-e512-487e-8a8d-ccc5c576cafe

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05059/2020 од 09.04.2020 година за јавна набавка на Превоз на персонал на Армијата (вонреден превоз со автобуси до државна граница) – ВП 2803/40 Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4ec19c59-9256-480e-9b8e-38d898236db9

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05278/2020 од 06.04.2020 година за јавна набавка на Масла, масти и течности (за моторни возила и воздухоплови) и Хемиски средства за третирање и контрола на млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/25dec257-3edc-47a5-9006-19889fbf16a0

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05059/2020 од 06.04.2020 година за јавна набавка на Превоз на персонал на Армијата (вонреден превоз со автобуси до државна граница) – ВП 2803/40 Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/709d71b9-a75d-45b6-b8fb-df84f8c22a60

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05056/2020 од 06.04.2020 година за јавна набавка на Реконструкција и санација на објекти во МО и ГШ на АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/3ae7a5e2-889c-479f-8b7f-ff7033830fbf

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05065/2020 од 06.04.2020 година за јавна набавка на Продолжување со изведба на нова водоводна мрежа за водоснабдување со питка и санитарна вода во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/f206daf1-05b3-410b-af36-c17a00892d3c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05056/2020 од 03.04.2020 година за јавна набавка на Реконструкција и санација на објекти во МО и ГШ на АРСМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e383a512-5dc6-475a-acd6-29a1b7b3b4b7

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 05060/2020 од 03.04.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација на објект бр. 48 во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/224f32b0-5b98-48fb-95b8-4ce2e4cc8027

Оглас бр. 05847/2020 од 10.04.2020 година за јавна набавка на Печатење на списание ШТИТ и современа мак. Одбрана за 2020 година. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8d4b5149-f187-4a4c-a9fc-34d1ca1c507a/14

Оглас  бр. 05793/2020 од 08.04.2020 година за јавна набавка на Поправка и ТП на крански дигалки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8641543-8eab-4313-9c42-00b5332413d3/13

Оглас  бр. 05715/2020 од 06.04.2020 година за јавна набавка на Поправка на уред за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила CARTEC. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a22292ba-f971-46c0-b6f7-691a31cecc97/13

Оглас бр. 05661/2020 од 03.04.2020 година за јавна набавка на Смрзнат зеленчук, Сушени модри сливи, Снегулки разни, Маслинки и Зачини (бибер, црвен пипер,сол, зачин и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d29be370-c13c-417d-a495-db638ee80e6e/13

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15857/2019 од 03.04.2020 за јавна набавка на  Набавка на тонери и кертриџи и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/fbcf2559-4e36-41cd-9ee9-ab9200a066a2

Известување за склучен договор за оглас бр. 15857/2019 од 03.04.2020 година за јавна набвка на  Набавка на тонери и кертриџи и други. материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e347a992-eb52-4f41-8bb6-54800d241ecb

Оглас  бр. 05603/2020 од 02.04.2020 година за јавна набавка на Лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5cefc006-f59e-4137-a2da-ea76efb4ec05/14

Оглас  бр. 05578/2020 од 02.04.2020 година за јавна набавка на  Месо свежо (говедско, јунешко, свинско и јагнешко). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4acd3f36-74e1-4f09-8a62-b2ed393869ae/1

Оглас  бр. 05591/2020 од 02.04.2020 година за јавна набавка на  Свежо овошје и зеленчук. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5d259978-20a0-4d13-b5db-deb0eacb514b/1

Оглас  бр. 05575/2020 од 01.04.2020 година за јавна набaвка на Ангажирање на лица преку агенција за привремено вработување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/da90104d-4480-4b71-b544-b70ea8603c30/1

Оглас  бр. 05518/2020 од 31.03.2020 година за јавна набавка на Топено сирење. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0b64eb2f-949a-4040-a743-95ac53078809/14

Оглас бр. 05495/2020 од 31.03.2020 година за јавна набавка на Газирани сокови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bfe8691f-fb36-4821-b07a-ff215d4beb09/14

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15870/2019 од 26.03.2020 година за јавна набавка на  Моторни возила за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/065c3646-c8f6-47f7-8ff4-ab8a00f5ccf7

Известување за склучен договор за оглас бр. 14641/2019 од 26.03.2020 година за јавна набавка на  Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0366f96f-6385-4ccf-bb20-12e20540d08a

Известување за склучен договор за оглас бр. 15870/2019 од 26.03.2020 година за јавна набавка на  Моторни возила за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/eca510ed-ac80-4473-abab-ab98ca46b2dd

Известување за склучен договор за оглас бр. 15870/2019 од 26.03.2020 година за јавна набавка на Моторни возила за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f30cca9b-cb6a-410e-a9d8-ecb0086c04a6

Оглас бр. 05310/2020 од 27.03.2020 година за јавна набавка на Дијагностицирање и сервисирање на радиорелејни, радио и радиотелефонски уреди и системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/292fb34c-0370-4978-a12e-7c2d406eab71/1

Оглас бр. 05373/2020 од 27.03.2020 година за јавна набавка на Сигурносни сефови, врати и брави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b6f45272-e912-46f9-9d73-bfe96c24745b/14

Оглас бр. 05278/2020 од 26.03.2020 година за јавна набавка на  Масла, масти и течности (за моторни возила и воздухоплови) и Хемиски средства за третирање и контрола на млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5f64c1c9-84ea-4098-ab42-ca34d020e422/1

Оглас бр. 05304/2020 од 26.03.2020 година за јавна набавка на  Проверка на квалитет на рентген апарат и Дефектажа на подвижен рентген апарати. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/05cf3c73-f389-4679-b022-047e8ab03f0c/13

Оглас бр. 05207/2020 од 25.03.2020 година за јавна набавка на Испитување на хемиска стабилност на потисни експлозивни материи со течен хроматограф. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/794fc782-bb1d-4cc6-a008-961c4e8658d4/13

Оглас бр.05229/2020 од 25.03.2020 година за јавна набавка на Вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/30e2a28d-245e-4c66-8049-d542857372c3/13

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 04298/2020 од 23.03.2020 година за јавна набавка на Канцелариски мебел. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/7899e033-8633-4a24-8b89-1a98a2ba1f1b

Оглас бр.05056/2020 од 23.03.2020 година за јавна набавка на Реконструкција и санација на објекти во МО и ГШ на АРСМ . Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/630efb7f-f595-402d-a155-6f149cba4ef9/14

Оглас бр.05059/2020 од 23.03.2020 година за јавна набавка на ’Превоз на персонал на Армијата (вонреден превоз со автобуси до државна граница) – ВП 2803/40 Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ed9b4b97-4ecf-40da-888e-0f13ff8bf5e4/14

Оглас бр. 05060/2020 од 23.03.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација на објект бр. 48 во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c94e08a1-b3cb-473f-8111-9bcb0be19dbc/14

Оглас бр.05064/2020 од 23.03.2020 година за јавна набавка на Транспорт на стоки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/33924281-42f5-4f81-8d88-f0c613f3de10/14

Оглас бр. 05065/2020 од 23.03.2020 година за јавна набавка на Продолжување со изведба на нова водоводна мрежа за водоснабдување со питка и санитарна вода во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e661c945-b856-4320-a75b-a45e007ea11b/14

Оглас бр. 05069/2020 од 23.03.2020 година за јавна набавка на Отстранување на дефекти и поправка на агрегати и електроинсталации во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a3f1b446-08d5-45b8-9896-e16f7444491c/14

Оглас бр. 05109/2020 од 23.03.2020 година за јавна набавка на Давач за температура за мотор, тип Cummins од агрегат за стартување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ea323cf7-14a2-4dcc-8f8f-bde0c7dc8359/13

Оглас бр. 05110/2020 од 23.03.2020 година за јавна набавка на Печурки маринирани, Пастеризиран зеленчук , Ајвар, Тестенини , Смрзнат зеленчук, Путер и Прехрамбнеи и колонијални производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5091613e-8524-4abf-9598-3920d825f40d/1

Поништување на постапка по оглас  бр. 03237/2020 од 20.03.2020 година за јавна набавка на Поправка и технички преглед на крански дигалки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/831e7bbd-2e15-4517-b9b1-ab8400cbe339

Известување за склучен договор по оглас  бр. 03237/2020 од 20.03.2020 година за јавна набавка на Поправка и технички преглед на крански дигалки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/518cfbfb-e177-4e8f-a718-3ccb656e3aa0

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 03584/2020 од 13.03.2020 година за јавна набавка на Хартија за фотокопирање А4 и А3 бела. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/1f3d6128-7cf6-4f30-9b3c-44b64ba1d11d

Оглас  бр. 04544/2020 од 13.03.2020 година за јавна набавка на Мед и мармелад. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6a93a2d5-9c51-43e0-baf5-bdc8d948453c/14

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 03433/2020 од 12.03.2020 година за јавна набавка на Поправка на уред за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила CARTEC. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a78ef95d-8ea4-42bf-9d85-ab7c00fda4bb

Известување за измени и дополнителни информации во постапката по оглас  бр. 04408/2020 од 12.03.2020 година за јавна набавка на Оспособување на надворешен топловоден развод во цела касарна „Мирче Ацев“ – Прилеп. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/3afbe334-4c43-4579-849f-c7ddd7ac6105

Оглас  бр. 04535/2020 од 13.03.2020 година за јавна набавка на  Бели печива за Прилеп и Кичево. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6f9f69cc-5cd1-4f0f-992c-9953aa71d1e6/13

Оглас  бр. 04408/2020 од 11.03.2020 година за јавна набавка на Оспособување на надворешен топловоден развод во цела касарна „Мирче Ацев“ – Прилеп. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2569081b-af95-4d4d-bfc3-5796d679297b/14

Известување за склучен договор за оглас бр. 14123/2019 од 11.03.2020 година за јавна набaвка на  Набавка на алат и опрема (инструменти) за дефектажа и поправки на телекомуникациска и информатичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b1695185-0187-44b3-a5fe-e0d624cd7d8b

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15394/2019 од 11.03.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација на објекти бр. 45, бр.37 и бр. 48 во касарна „Илинден“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/69e39688-42f5-4bce-b400-ab7b0096d65e

Известување за склучен договор за оглас бр. 15394/2019 од 11.03.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација на објекти бр. 45, бр.37 и бр. 48 во касарна „Илинден“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4dec3e54-21e4-4835-8ec9-cfc11672a06c

Известување за склучен договор за оглас бр. 15394/2019 од 11.03.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација на објекти бр. 45, бр.37 и бр. 48 во касарна „Илинден“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ecbbd5c9-7f31-41d1-b1f8-676997ffbbef

Известување за склучен договор за оглас бр. 15481/2019 од 10.03.2020 година за јавна набавка на Набавка на софтвер за полагање на СТАНАГ.Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0155976c-3836-4087-b12f-9c6ad9ae9ad7

Известување за склучен договор за оглас бр. 15568/2019 од 10.03.2020 година за јавна набавка на Копчиња за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1701cb46-f4b8-4d82-a9bf-d5d2c7d5c72c

Известување за склучен договор за оглас бр. 01830/2020 од 10.03.2020 година за јавна набавка на Знамиња и јарболи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7f6e815e-b8aa-415d-888a-88a92162e7fa

Известување за склучен договор за оглас бр. 15534/2019 од 10.03.2020 година за јавна набавка на Смрзнат зеленчук, Сушени модри сливи, Зачини, Маслинки и Снегулки разни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3a3d2dd1-5f07-476a-a9ee-638da7ee9f46

Оглас  бр. 04298/2020 од 11.03.2020 година за јавна набавка на Канцелариски мебел. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/788037e3-3954-4fa0-b3f2-2b280eb1202d/14

Оглас  бр. 04307/2020 од 11.03.2020 година за јавна набавка на Цветни аранжмани за конференци и одбележување на настани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6c7a74af-2f16-4cd1-9c28-49da5384e8b4/13

Оглас  бр. 04283/2020 од 10.03.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на медицински и стоматолошки уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ff58cb8e-2b85-48db-917f-b1225aaa4efd/14

Известување за склучен договор за оглас бр. 11233/2019 од 09.03.2020 година за јавна набавка на Смрзнато пилешко (стек, батак, пиле) и Смрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5dad081f-443f-43bc-b052-8ba808190776

Известување за склучен договор за оглас бр. 11233/2019 од 09.03.2020 година за јавна набавка на Смрзнато пилешко (стек, батак, пиле) и Смрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/30a68053-d630-4956-b5e6-82dfce6ada41

Известување за склучен договор за оглас бр. 11233/2019 од 09.03.2020 година за јавна набавка на Смрзнато пилешко (стек, батак, пиле) и Смрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/aad75650-1d2c-4a01-a0b6-a45f1e01fffc

Известување за склучен договор за оглас бр. 15477/2019 од 09.03.2020 година за јавна набавка на Изнајмување на копири и мултифункциски уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e85acb47-48f5-4231-b4c7-b255dee70647

Известување за склучен договор за оглас бр. 13699/2019 од 06.03.2020 година за јавна набавка на Изведба за видео надзор, контрола на пристапи противпровален систем во командата на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/dd2b1ff0-c2ee-46db-959f-3d80f29c1276

Посебни услуги – Хотелски и угостителски услуги за спортски игри со датум на објава од 06.03.2020 и краен рок 19.03.2020. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Оглас  бр. 04077/2020 од 06.03.2020 година за јавна набавка на Технички и медицински гасови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e0e76c58-06dd-4987-a135-c483180ecc42/13

Оглас  бр. 04079/2020 од 06.03.2020 година за јавна набавка на Дефектажа на влечен воз Ивеко Еуротракер 720Е42 и полуприколки за влечни возови и поправка на менувач од влечен воз од Ивеко Еуротракер 720Е44 и Дефектажа и поправка на автобуси. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e84b60ae-0bfb-4b06-86ad-594df09095b2/13

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 14123/2019 од 05.03.2020 година за јавна набавка на Набавка на алат и опрема (инструменти) за дефектажа и поправки на телекомуникациска и информатичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c119228d-4797-43d6-9d84-ab7500bae205

Известување за склучен договор за оглас  бр. 11437/2019 од 05.03.2020 година за јавна набавка на  Потрошен материјал за работилници за поправки и одржување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/dc6f081b-8b80-42ca-b7ab-74afa1032e24

Известување за склучен договор за оглас  бр. 11437/2019 од 05.03.2020 година за јавна набавка на  Потрошен материјал за работилници за поправки и одржување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f16b2064-ebe4-469e-82a7-3a239786372c

Известување за склучен договор за оглас  бр. 15929/2019 од 05.03.2020 година за јавна набавка на  Реконструкција и поправка на водоводна и канализациона инсталација во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/199b8b3a-ebd0-41ac-b929-6315d51979f8

Известување за склучен договор за оглас  бр. 01836/2020 од 05.03.2020 година за јавна набавка на  Телефонски гејтвеј за интерконекција на ДАТЦ во МО/ГШ со телефонскиот систем НАТО/Брисел. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0bd9e857-9cc5-4004-87fa-5052d09c469c

Оглас  бр. 03970/2020 од 06.03.2020 година за јавна набавка на  Изработка на проктно техничка документација за гасификација на централните котларници и приклучок на гасната мрежа во Касарна „Страшо Пинџур“ – Петровец и Касарна „Боро Менков“ – Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/56b46c89-170c-44b8-b508-24788492a315/14

Оглас  бр. 03910/2020 од 05.03.2020 година за јавна набавка на Кафе.Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/645dce38-5a49-4721-9205-b04d80661d0d/13

Известување за склучен договор за оглас  бр. 12505/2019 од 03.03.2020 година за јавна набавка на Лабораториски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/54c12817-f7a4-404c-9dc7-a5494184c4fb

Известување за склучен договор за оглас  бр. 15520/2019 од 02.03.2020 година за јавна набавка на Набавка на потопна пумпа во објект “Спортско рекреативен центар-Скопје”. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9c352bd0-9787-4392-a09b-ec9c8d85b300

Оглас бр. 03666/2020 од 03.03.2020 година за јавна набавка на Сувомеснати производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/df7623b0-5f6c-4af3-a635-4d4569211e2c/1

Оглас  бр. 03529/2020 од 02.03.2020 година за јавна набавка на Склучување на договори со Авторска агенција за исплата на авторски хонорари- Авторски надоместоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/daae4aec-d73d-49dc-98e5-dd70333a187f/13

Оглас  бр. 03535/2020 од 02.03.2020 година за јавна набавка на Претплатници за користење на списанија од областа на право, правни работи и услуги (електронски и печатена форма). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/efba6827-44b8-46ba-a673-bfc26a0a07df/13

Оглас  бр. 03584/2020 од 02.03.2020 година за јавна набавка на Хартија за фотокопирање А4 и А3 бела. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1cabcfcc-56c7-4dc8-863f-5f7f23ee183c/1

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 14668/2019 27.02.2020 година за јавна набавка на  Палети за складирање на муниција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/12829027-0ee8-49e4-a859-ab6e00b6f062

Оглас бр. 13759/2019 година за јавна набавка на  Леб, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/deb4451a-2c80-4b0e-b16c-ab6e00bf4eaf

Известување за склучен договор за оглас бр. 13759/2019 од 27.02.2020 година за јавна набавка на Леб, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8b86353f-f1e0-418b-ada5-87341ef82ea9

Известување за склучен договор за оглас бр. 13759/2019 од 27.02.2020 година за јавна набавка на Леб, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e11fa442-9d8a-41da-8928-13fc1e2f585f

Известување за склучен договор за оглас бр. 13759/2019 од 27.02.2020 година за јавна набавка на Леб, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4e130eff-f9fe-407f-880d-294976b0454b

Известување за склучен договор за оглас бр. 15113/2019 од 27.02.2020 година за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема и опрема за климатизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bb5ba395-3688-466d-bf26-e41108576330

Известување за склучен договор за оглас бр. 14750/2019 од 27.02.2020 година за јавна набавка на Музички системи, Музички инструменти и сабја за почесна единица и Разглас за касарна Гоце Делчев. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/33203a50-edb8-4465-8e12-a005670b193a

Оглас  бр. 03433/2020 од 28.02.2020 година за јавна набавка на  Поправка на уред за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила CARTEC. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a3e35fc6-98b5-4376-a08f-a9695d0ef222/13

Оглас  бр. 03237/2020 од 27.02.2020 година за јавна набавка на Поправка и технички преглед на крански дигалки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/586967b6-0fa9-418e-9be7-233695f81265/13

Поништување на постапка за оглас  бр. 11657/2019 од 26.02.2020 година за јавна набавка на Летна алпинистичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7084ae3a-1a1f-49e9-b361-ab6d008f5410

Известување за склучен договор за оглас бр. 15907/2019 од 26.02.2020 година за јавна набавка на  Канцелариски мебел и опрема за Националниот воздухопловен оперативен центар. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/35d1b4c0-237a-4475-9b3a-77c074b23cab

Известување за склучен договор за оглас бр. 15548/2019 од 26.02.2020 година за јавна набавка на  Изведба на нов армирано бетонски канал за параводна цевна инсталација во касарна Илинден. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7d93b534-2184-4207-a9de-4431777c0da5

Известување за склучен договор за оглас бр. 14750/2019 од 26.02.2020 година за јавна набавка на  Музички системи, Музички инструменти и сабја за почесна единица и Разглас за касарна Гоце Делчев. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/005eb590-103b-4368-9f4c-c91f06d34e46

Известување за склучен договор за оглас бр. 15513/2019 од 24.02.2020 година за јавна набавка на  Сигурносни сефови, врати и брави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/88e6974d-3c53-4a55-971c-a72b2549c6cf

Известување за склучен договор за оглас бр. 14750/2019 од 24.02.2020 година за јавна набавка на  Музички системи, Музички инструменти и сабја за почесна единица и Разглас за касарна Гоце Делчев. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bc3eec1c-dafc-48e2-940b-a62bcbf88027

Известување за склучен договор за оглас бр. 15113/2019 од 21.02.2020 година за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема и опрема за климатизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/640ac878-683a-4685-9e25-b1d25bfc2c94

Известување за склучен договор за оглас бр. 15491/2019 од 21.02.2020 година за јавна набавка на Услуги за вршење на надзор на градби при реконструкција и адаптација на објекти 37, 45 и 48 во кас.Илинден Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0e2a5413-c46c-4471-ad0c-5b08584574a8

Известување за склучен договор за оглас бр. 11344/2019 од 21.02.2020 година за јавна набавка на Јајца свежи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9f5fd40b-6981-477a-8ab5-c99e0eb4e331

Известување за склучен договор за оглас бр. 15525/2019 од 21.02.2020 година за јавна набавка на Сок овошен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1ac79f68-0edb-4d3b-b079-f7228e1f09b8

Известување за склучен договор за оглас бр. 14972/2019 од 20.02.2020 година за јавна набавка на Транспорт на персонал – вонреден превоз со патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f8301be4-40be-4d29-a04e-5a777f346822

Оглас  бр. 02521/2020 од 19.02.2020 година за јавна набавка на Огревно дрво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/945e9b63-1b5f-4a60-b72b-5b6304d8c01b/1

Известување за склучен договор за оглас бр. 15111/2019 од 18.02.2020 година за јавна набавка на Изведба на безбедносна ограда во објект во Дренов дол. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ea28a540-b049-4c6c-9275-37317a88e0d7

Известување за склучен договор за оглас бр. 13600/2019 од 18.02.2020 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и воздухоплови. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/07fbdf5b-5157-4b40-bd25-9de955b21806

Известување за склучен договор за оглас бр. 13600/2019 од 18.02.2020 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и воздухоплови. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/75412839-f9aa-4bd3-bdbf-13b4fb33bb99

Известување за склучен договор за оглас бр. 14477/2019 од 18.02.2020 година за јавна набавка на Осигурување на вработените во МО и АРМ. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/348838c4-8d76-4dc2-850d-366e1d083df2

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15574/2019 од 17.02.2020 година за јавна набавка на Делови од гардиска униформа. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c10e1c81-0d23-4bc6-a90b-ab64009e1d64

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 14604/2019 од 17.02.2020 година за јавна набавка на Конфекционирање на навлака за шлем. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/3d656efb-b6cd-449d-9908-ab6400a979d4

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15492/2019 од 17.02.2020 година за јавна набавка на Набавка на алат и опрема (инструменти) за дефектажа и градежни поправки. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/4bafbf3c-caed-4e42-afad-ab6400ad6fd5

Известување за склучен договор за оглас бр. 15497/2019 од 17.02.2020 година за јавна набавка на Матричен печатар. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e50efc92-65dd-475e-8ce7-3cb690918f1e

Известување за склучен договор за оглас бр. 15506/2019 од 17.02.2020 година за јавна набавка на Реконструкција и поправка на надворешни водоводни и канализациони мрежи во објектите во к. Гоце Делчев-Скопје, Јане Сандански Штип и Алекса Дамниевски – Бауман – Велес. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9507e91f-33b1-4d50-874d-63b80d239b47

Известување за склучен договор за оглас бр. 14192/2019 од 17.02.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација на простор за поставување на мерки за физичка безбедност за објект бр.1239 на С-СВБиР. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c4fb3416-73ba-41fb-bbf7-997b7b080d9a

Известување за склучен договор за оглас бр. 14192/2019 од 17.02.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација на простор за поставување на мерки за физичка безбедност за објект бр.1239 на С-СВБиР. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5d8cdd79-9302-4a68-bc54-3d3e4a2e2adf

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  14914/2019 од 14.02.2020 за јавна набавка на Маици со кратки ракави за борбена униформа во основна шара. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bd6e451a-731c-4941-b0ec-ab610088bdec

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  14909/2019 од 14.02.2020 за јавна набавка на Конфекционирање на делови од борбена униформа во универзална шара. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/5534221b-f3cb-41b2-91f7-ab61008a0acd

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  14228/2019 од 14.02.2020 за јавна набавка на Магацински материјали. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2b0bc230-3899-48b4-80c4-ab61008d2ea0

Известување за поништување на постапка за оглас бр.  15559/2019 од 14.02.2020 за јавна набавка на Мед и мармелад. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a2febb29-92a4-4554-a92f-ab6100c6788b

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 12505/2019 од 14.02.2020 за јавна набавка на Лабораториски прибор. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b3806966-3292-4b05-8552-ab6100f1b92f

Известување за склучен договор за оглас бр. 15933/2019  од 14.02.2020 за јавна набавка на Реконструкција на електро инсталација и набавка и монтажа на болјери во хотел „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8bad648c-7f63-4e32-8baf-67983e9b4903

Известување за склучен договор за оглас бр. 11531/2019 од 14.02.2020 за јавна набавка на Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6a8c99d6-b031-4d9c-998d-68cc0f78d5ee

Известување за склучен договор за оглас бр.11580/2019 од 14.02.2020 за јавна набавка на Еднодневен сув оброк (Б-комплет). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d263998e-4b3b-4ed2-ae05-601aa0863182

Известување за склучен договор за оглас бр. 12505/2019 од 14.02.2020 за јавна набавка на Лабораториски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6cdfdd6a-4f09-420a-ae10-7ece4c19567e

Известување за склучен договор за оглас бр. 14113/2019 од 14.02.2020 за јавна набавка на Перница. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7d77ff2d-6989-4faf-b183-629ab7e7621c

Известување за склучен договор за оглас бр. 12505/2019 од 14.02.2020 за јавна набавка на Лабораториски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/47ea3f6e-38a9-4e4b-b0c1-43a69385d47d

Известување за склучен договор за оглас бр. 13597/2019 од 13.02.2020 година за јавна набавка на Набавка и инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d8f1170a-8bbe-41c8-89b5-668a13ce64b5

Известување за склучен договор за оглас бр. 14961/2019 од 12.02.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на Мерцедес С320 CDI. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2f7bbb50-fc4f-4e7a-88ca-3ff7681fb100

Оглас  бр. 01830/2020 од 11.02.2020 година за јавна набавка на Знамиња и јарболи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/206aa1f3-2ebe-4e22-907f-d8d322e5a147/13

Оглас  бр. 01836/2020 од 11.02.2020 година за јавна набавка на Телефонски гејтвеј за интерконекција на ДАТЦ во МО/ГШ со телефонскиот систем НАТО/Брисел. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80b8d00f-8028-488d-8d49-c5d8b5e88514/13

Измена на склучен договор – Анекс на договор за оглас бр. 18/3-347/14/2018 за јавна набавка на Интернет конекција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-accp-change-contract/e3273ec1-62c5-48d9-ba48-834e6967e2f1

Измена на склучен договор – Анекс на договор за оглас бр. 18/3-289/4/2019 за јавна набавка на Транспорт на персонал на Армија – вонреден превоз со автобуси до државна граница на Република Северна Македонија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-accp-change-contract/0854eec0-2e94-4312-b4e9-4246af53923d

Измена на склучен договор – Анекс на договор за оглас бр. 18/3-253/20/2018 за јавна набавка на Предмети од лична опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-accp-change-contract/77bf378f-62a1-4543-9377-9d917d679e92

Измена на склучен договор – Анекс на договор за оглас бр. 08409/2019 за јавна набавка на Собирање, транспорт и третман на медицински отпад. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-accp-change-contract/5ed843d0-114a-42fc-b407-b514a5d8b230

Известување за склучен договор за оглас бр. 13691/2019 од 11.02.2020 година за јавна набавка на Брашно пченично. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/29a2c195-1d86-4231-b675-f5dbcb08186e

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15513/2019 од 10.02.2020 за јавна набавка на Сигурносни сефови, врати и брави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/765b4720-4046-42af-94dd-ab5d0096af02

Известување за поништување на постапка за оглас бр.15113/2019 од 10.02.2020 за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема и опрема за климатизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/559da3c1-15e4-4e24-bdb7-ab5d00976b44

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15113/2019 од 10.02.2020 за јавна набавка на Набавка на кујнска опрема и опрема за климатизација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c46ff9d9-819a-42a6-bc7f-ab5d009e2015

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15508/2019 од 10.02.2020 за јавна набавка на ХТЗ опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/760b2a30-3a17-49e4-a68f-ab5d009f2e0f

Известување за склучен договор за оглас бр. 14104/2019 од 10.02.2020 за јавна набавка на Канцелариски материјал и хартија за фотокопирање. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/27904844-d1bc-4382-8c17-26862b1e65d7

Известување за склучен договор за оглас бр. 12878/2019 од 07.02.2020 за јавна набавка на Опрема за видео надзор, контрола на пристап и алармен систем во објектот на МО и Дренов Дол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c407f8f8-a56f-4e36-821a-4e3ad30ec1f5

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 07226/2019 од 05.02.2020 за јавна набавка на Проширување на капацитети ЛАН во гарнизони во АРМ (хардвер и софтвер) и Набавка на опрема за проширување на капацитети на LAN мрежа во МО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9632d8a2-a5c6-4b19-95f2-ab58009e1151

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 07226/2019 од 05.02.2020 за јавна набавка на Проширување на капацитети ЛАН во гарнизони во АРМ (хардвер и софтвер) и Набавка на опрема за проширување на капацитети на LAN мрежа во МО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/aee4fab7-0439-4a26-9c56-ab58009e76b0

Известување за склучен договор за оглас бр. 14215/2019 од 05.01.2020 година за јавна набавка на Оспособување на машински инсталации и опрема во котлара во објект на Попова Шапка. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bd323e2c-64c5-43a9-844f-87c5d8e89b3d

Известување за склучен договор за оглас бр. 12253/2019 од 04.01..2020 година за јавна набавка на Кашкавал, Бело сирење, Топено сирење и урда кајмак, путер. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/aba14039-b0c9-4c8b-87a5-10ae2a6f98a8

Известување за склучен договор за оглас бр. 12913/2019 од 04.01.2020 година за јавна набавка на Матрикули. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9b58a73a-1029-4786-bde4-dc8591aea400

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 14750/2019 од 31.01.2020 година за јавна набавка на Музички системи, Музички инструменти и сабја за почесна единица и Разглас за касарна Гоце Делчев. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e96af56b-d1b5-432c-8e32-ab5300a29f71

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15551/2019 од 31.01.2020 година за јавна набавка на Транспорт на стоки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/96bdb735-88fd-4cc6-9df4-ab5300a5a999

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 14851/2019 од 31.01.2020 година за јавна набавка на Спортска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0ce2e014-2852-4dff-afde-ab5300a6be73

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 08948/2019 од 29.01.2020 година за јавна набавка на Градежни материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d48de0f7-066d-4ed3-a29c-ab5100ce64b8

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15428/2019 од 29.01.2020 година за јавна набавка на Знамиња и јарболи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1d2f274d-f823-4c18-8533-ab5101033549

Известување за склучен договор за оглас бр. 08948/2019 од 29.01.2020 година за јавна набавка на Градежни материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7b79c6d2-f78c-4832-a7fd-1ca1710cdb51

Известување за склучен договор за оглас бр. 08948/2019 од 29.01.2020 година за јавна набавка на Градежни материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/56988aa5-bd9b-42e7-a019-e4d820c8c311

Известување за склучен договор за оглас бр. 08948/2019 од 29.01.2020 година за јавна набавка на Градежни материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/aa5e8979-26e0-4175-a0a5-87acedce0389

Известување за склучен договор за оглас  бр. 11432/2019 од 29.01.2020 година за јавна набавка на Метроетернет сервис претплата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a28e2153-d11d-4dfb-b206-33442f97b2c3

Известување за поништување на постапка за оглас  бр.  15706/2019 од 27.01.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на пумпи за точење гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/31084b0a-6f58-46bf-b25e-ab4f00f6a16f

Известување за склучен договор за оглас бр.  11716/2019 од 27.01.2020 година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/45a2788e-c7b5-4dec-956f-dcf791839378

Известување за склучен договор за оглас  бр.  11716/2019 од 27.01.2020 година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ab6898c7-697d-4986-a940-ed1601dee321

Известување за склучен договор за оглас  бр.  11716/2019 од 27.01.2020 година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6398fd9d-bebc-4e1b-bb64-a2d08358bca6

Известување за склучен договор за оглас бр.  11716/2019 од 27.01.2020 година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/50c4a706-1293-41e7-abdf-2776b6e754ba

Известување за склучен договор за оглас бр.  11716/2019 од 27.01.2020 година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/324c77a0-4d5c-4f07-b5fd-9c7948550559

Известување за склучен договор за оглас бр.  11716/2019 од 27.01.2020 година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8c524214-ceba-4265-bc40-91bd57dd2748

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр.  15873/2019 од 24.01.2020 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и средства. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4e42b64b-8b3f-4a72-8eb6-a4c1e69a8cd6

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 15439/2019 од 23.01.2020 година за јавна набавка на Апарат (автомат) за полнење гориво во моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/93447ad4-d863-474b-aa14-ab4b00ff5b78

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 12861/2019  од 23.01.2020 година за јавна набавка на Ознаки за чинови, родови, служби и единици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/96ac06e9-131a-427d-afa0-54afdcb70d9c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 15846/2019  од 23.01.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/74c8a0f0-cd2c-4396-b8ed-e2a4733d214c

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 15485/2019  од 22.01.2020 година за јавна набавка на Опрема за разузнавање и безбедност во С-СВБиР/МО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/5d2c6585-e627-4d16-ba2b-b1061784dec5

Известување за склучен договор за оглас бр. 11429/2019 од 21.01.2020 година за јавна набавка на Ориз и грав во зрно. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bf8c7ee4-8d3b-4190-9781-1b0346e752f7

Известување за склучен договор за оглас бр. 11429/2019 од 21.01.2020 година за јавна набавка на Ориз и грав во зрно. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1b7b5d6d-7a9f-487a-a994-3f0383494305

Известување за поништување на постапка за оглас  бр. 15013/2019 од 21.01.2020 година за јавна набавка на Технички и медицински (компримирани) гасови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/8e2c8d96-0b56-445d-b791-ab4900a36faf

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас  бр. 14627/2019  од 20.01.2020 година за јавна набавка на Чоколадо, Вафли разни, Кекси и Индустриски колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/490828a6-2ec7-4759-bca8-37889541b8c0

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15605/2019 од 17.01.2020 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1e05fb8a-278e-4872-927d-ab4500de4762

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 13812/2019  од 17.01.2020 година за јавна набавка на Информатичка опрема, Компјутерска, аудио и видео опрема и Печатари. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/c173be07-5f75-461f-b353-edca14d99fab

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 15846/2019  од 17.01.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/904567b6-1686-44f4-a206-99a7a56a7816

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 12887/2019  од 16.01.2020 година за јавна набавка на Делови од службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/df97d302-a00a-46f0-88d5-3477c64e287a

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 14368/2019 од 16.01.2020 година за јавна набавка на Дијагностицирање и сервисирање на корисничка информатичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/3223102d-9bdb-4e71-9ff4-ab4400d72928

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 15024/2019 од 16.01.2020 година за јавна набавка на Преносен аудио систем, ТВ приемник и сателитска антена за потребите на СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a63b71b9-3ec9-4741-976c-ab4400af2bdd

Известување за склучен договор за оглас бр. 11521/2019 од 16.01.2020 година за јавна набавка на Пошта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/52aee984-f23c-47ab-90ba-ec73fc7f127d

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 13651/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Давач за температура за мотор, тип Cummins од агрегат за стартување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/8bc97b6b-480f-46e2-a924-ab4200e8eac7

Известување за склучен договор за оглас бр. 14770/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Уништување на документарен материјал со изминат рок на чување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/20c07de7-333e-44de-8ccf-9e51de329e88

Известување за склучен договор за оглас бр. 13596/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Царина и шпедиција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a010b77f-ea63-459d-b30a-192d264ec125

Известување за склучен договор за оглас бр. 11431/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Природен гас. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/15072c1b-7fde-48dd-9dcd-a52aa4a3fba3

Известување за склучен договор за оглас бр. 11906/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/84364d38-fa2b-4351-b788-036c4b1794b9

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 15032/2019  од 14.01.2020 година за јавна набавка на Мебел за СЕЕБРИГ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/aea2cb54-c330-400b-9b40-9a9ee62929c4

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 15907/2019  од 14.01.2020 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и опрема за Националниот воздухопловен оперативен центар. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/cd9c5606-490c-4263-846e-eccf1308df14

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 13541/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Беретки за борбена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/dd087b07-9ef5-447c-a47c-205e231b99f0

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 12887/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Делови од службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/d74b15d6-3821-4a25-a3e9-78b14b1e6599

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 11716/2019 од 14.01.2020 година за јавна набавка на Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/aba0f1a8-9a24-4513-a16e-ab42009daadb

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 11906/2019  од 14.01.2020 година за јавна набавка на Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/84364d38-fa2b-4351-b788-036c4b1794b9

Известување за реализиран договор за оглас бр. 04399/2019од 13.01.2020 година за јавна набавка на Индустриска сол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/33d1f6a7-7680-4fd6-b8be-c095d2ebbc10

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 11862/2019 од 10.01.2020 година за јавна набавка на Работни и службени одела. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7fcf6f0d-d510-412e-a37a-ab3e00a99cf8

Известување за склучен договор за оглас бр. 11299/2019 од 10.01.2020 година за јавна набавка на Електрична енергија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2fa0ca8e-043e-4c5b-b8a7-03fa3240131c

Известување за склучен договор за оглас бр. 11862/2019 од 10.01.2020 година за јавна набавка на Работни и службени одела. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/759a8ebb-9753-404a-aa0c-99370d5606a7

Известување за склучен договор за оглас бр. 12423/2019 од 10.01.2020 година за јавна набавка на Годишна подршка за функционирање и користење на МЕДИКУС-НЕТ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/37244ddf-d324-40e2-8549-c5603e1709d9

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 15215/2019  од 10.01.2020 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/eacb6ba7-07fa-446b-b04c-345afb804ddc

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 13812/2019  од 10.01.2020 година за јавна набавка на Информатичка опрема, Компјутерска, аудио и видео опрема и Печатари. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e095b87c-3990-4cf6-93c5-958bf9736b20

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 15846/2019  од 10.01.2020 година за јавна набавка на Поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/97349f12-8460-4311-a02b-d44513a24e36

Известување за склучен договор за оглас бр. 06152/2019 од 09.01.2020 година за јавна набавка на Делови од воено – теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/75cbbf8d-98eb-47d3-bf38-5194f1be8dcc

Известување за склучен договор за оглас бр. 12872/2019 од 09.01.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација во објект во МО и ГШ и Дренов Дол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f5471999-52dc-4234-88ad-2faf97977404

Известување за склучен договор за оглас бр. 12872/2019 од 09.01.2020 година за јавна набавка на Реновирање и адаптација во објект во МО и ГШ и Дренов Дол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/376013ed-d488-49ed-9363-931fc6d630b2

Известување за склучен договор за оглас бр. 07755/2019 од 09.01.2020 година за јавна набавка на Обувки за службена и гардиска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/180d559d-2369-4e6a-aebe-b1d361a16130

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 15933/2019  од 09.01.2020 година за јавна набавка на Реконструкција на електро инсталација и набавка и монтажа на болјери во хотел „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/f5c65d14-7423-4abc-8099-a74efd20357b

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 14627/2019  од 09.01.2020 година за јавна набавка на Чоколадо, Вафли разни, Кекси и Индустриски колачи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/885eea5a-97d8-4890-acce-8b66e2b11c1f

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас бр. 12861/2019  од 09.01.2020 година за јавна набавка на Ознаки за чинови, родови, служби и единици. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/2ccc1439-e018-43ef-8011-fcfab911e9c2

Известување за поништување на постапка за оглас бр. 18/3-542/7/2018 од 09.01.2020 година за јавна набавка на Вода. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/cbf6b7ea-1ffb-4037-96ba-ab3d0080abf4

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за oглас  бр. 15575/2019  од 04.01.2020 година за јавна набавка на Путер, шеќер, оцет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/a39c7352-fb94-47ed-8d44-6e9762b2c910

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 15111/2019  од 03.01.2020 година за јавна набавка на Изведба на безбедносна ограда во објект во Дренов дол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9b74bd25-1af2-4622-9eec-045374139a95

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 13541/2019  од 03.01.2020 година за јавна набавка на Беретки за борбена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/234c2cf3-c437-4540-af6d-cc61803e0e27

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 12928/2019  од 03.01.2020 година за јавна набавка на Реагенси за биохемиски, хемиски, имунолошки и имуно-хемиски анализи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/c5aab4cb-9c00-4477-8ca5-43be443d98c5

Известување за измени и дополнителни информации во постапката за оглас бр. 12887/2019  од 03.01.2020 година за јавна набавка на Делови од службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/5a6fb8bf-2cfb-48be-9f7c-084bf13fb051

Известување за склучен договор за оглас бр. 12434/2019 од 02.01.2020 година за јавна набавка на Надградба на централен Storage. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b7d13088-c202-48b5-9472-8cdd4f88b1c6

Оглас  бр. 13183/2020 од 15.09.2020 година за јавна набавка на  Автобуски превоз на персоналот на Армијата до и од работно место

Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07e75103-d4bd-46ca-86ad-2f0907c54dcc/1

 

Оглас  бр.  13326/2020 од 17.09.2020 година за јавна набавка на  Референтни раствори и хемикалии

Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/95c51e75-50d5-4228-a724-fbb47c601595/13

 

Оглас  бр.  13403/2020 од 18.09.2020 година за јавна набавка на  Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)

Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6b1a9ddc-41a3-43c3-b52b-a412f54028f0/1

 

Оглас  бр.  13411/2020 од 18.09.2020 година за јавна набавка на  Летна аплинистичка опрема

Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a1d3b64f-ac2b-41fa-a168-9b56be640a4c/1

 

Оглас  бр.  13425/2020  од 18.09.2020 година за јавна набавка на  Медицински потрошен материјал за спречување на ширење на КОВИД 19

Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2f7206c-f3cf-4097-aacf-ec6676aa2404/1

 

Оглас  бр.  13486/2020 од 18.09.2020 година за јавна набавка на  Печурки маринирани, Пастеризиран зеленчук , Ајвар, Тестенини , Смрзнат зеленчук, , Путер и Прехрамбнеи и колонијални производи

Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9c2f3ba7-a85b-47cb-8f90-306219e7a71a/1

 

Оглас  бр.  13497/2020 од 18.09.2020 година за јавна набавка на  Резервни делови и потрошен материјал за моторни возила

Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7037b22-5e0a-4881-8f06-015de7b9e843/14

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail