Заштита од вознемирување на работно место

Почитување на достоинството, интегритетот и здравјето на вработените во Министерството и Армијата, а со тоа обезбедување на здрава работна средина е императив и законска обврска на Министерството за одбрана. Секој вработен има обврска да ги почитува работниот ред и дисциплина и да ги почитува општите начела на коректно и пристојно однесување кон другите вработени, колеги и претпоставени, со давање на свој придонес за создавање на работна атмосфера на тимска работа и соработка, без било каков облик на психичко и полово вознемирување.

Во продолжение можете подетално да се информирате за начинот, мерките и постапките за превенција и заштита од вознемирување, како и обврските и одговорностите на сите категории на вработени во Министерството и Армијата.

Каде да се обратиш за совет и помош:

1. До непосредно претпоставениот/ата раководен/на службеник/чка, односно непосредниот старешина или

2. До родовиот/ата претставник/чка

3. До овластеното лице:
потполковник Орданче Тодоров
контакт телефон: 02/328-2202
мобилен: 070 403 603 или

Каде да пријавиш вознемирување:

1. На e-mail:
stopvoznemiruvanje@mod.gov.mk 

2. На телефон: 02/328-2202 или 070 403 603

3. Писмено во деловодството на Министерството за одбрана

* Известување може да достави и трето лице со ваша согласност

Листа на родови претставници

Решение за определување на овластено лице и родови претставници

Листа на посредници во случај на вознемирување на работно место

Решение – Листа на посредници во случај на вознемирување на работно место

Документи за заштита од вознемирување на работно место:

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail